Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Uutiset

25.03.2020

Tiedote henkilökohtaisille avustajille koronavirusepidemiaan liittyen


Henkilökohtaiset avustajat tekevät tärkeää, avustettaville usein jopa elintärkeää työtä. Avustettavat taas kuuluvat usein koronaviruksen riskiryhmiin. Siksi epidemiatilanne herättää erityisen paljon huolta ja kysymyksiä heidän keskuudessaan. Tässä yritämme antaa joitakin ohjeita. Täytyy kuitenkin muistaa, että tilanne muuttuu jatkuvasti ja maamme ylemmät viranomaiset antavat uusia ohjeita, joita tulee seurata.

Koska kaikilla työnantajilla ei ole sähköpostiosoitetta ainakaan meidän tiedossamme, pyydämme avustajia välittämään näitä tietoja myös työnantajilleen! Pyytäkää työnantajaanne olemaan tarvittaessa yhteydessä vammaispalveluihin esim. sijaista tarvittaessa. HUOM: Hyväksymme omaisen sijaiseksi poikkeusolojen aikana.

Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liiton HETA:n sekä JHL:n nettisivuilla on päivittyviä ohjeita ja linkkejä – myös niitä kannattaa seurata

https://heta-liitto.fi/korona/

https://www.jhl.fi/ajankohtaista/teemat/koronaviruksen-leviamisen-vaikutukset-tyohon/

Sairauspoissaolot

Avustajan tulee jäädä pois työstä, jos hänellä on flunssan oireita. Hengitystieinfektion vuoksi avustaja saa epidemia-aikana olla pois työstä ensin 3 päivää omalla ilmoituksella työnantajalle, sitten vielä 2 päivää myös omalla ilmoituksella työnantajalle. Näiltä päiviltä ei siis vaadita sairauslomatodistusta. Tämän jälkeen edellytetään sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus. Palkallisen sairausloman kesto on sairastumispäivä + 9 arkipäivää. Tämän jälkeen avustaja hakee sairauspäivärahaa KELAsta.

Sairauslomalle jäämisestä, tulee ilmoittaa avustettavalle mahdollisimman pian, jotta hän voi ryhtyä järjestämään itselleen korvaavaa apua. Sairausloma merkitään työaikaluetteloon.

Muut epidemiaan liittyvät poissaolot

Työvuoro voi myös estyä työntekijästä riippumattomasta syystä. Tällaisia syitä voivat olla esim. työnantajan sairastuminen, työnantajan hengenvaara koronavirusriskin vuoksi, vapaa-ajan tapahtumien loppuminen tai yksiköiden sulkeminen ulkopuolisilta. Työntekijällä on oikeus saada palkkansa 14 päivältä sovittujen työvuorojen mukaan työsopimuslain 12§ perusteella: Jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä.

Ohjeistamme työnantajia lomauttamaan henkilökohtaiset avustajat, jos työ poikkeustilanteen vuoksi loppuu tai vähenee. Lomautuksen ennakkoilmoitusaika on tällä hetkellä 14 päivää, mutta se lyhenee 5 päivään. Jos avustaja lomautetaan, tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Lomautusajalta voi hakea työttömyysetuutta.

Jos avustajan perheenjäsen sairastuu ja avustajan pitää jäädä häntä hoitamaan, kyseessä on poissaolo pakottavasta perhesyystä. Poissaolo on palkaton.

Jos avustaja itse kuuluu riskiryhmään, hän voi tiedustella oikeaa menettelytapaa, esim. sairaslomaa omalta lääkäriltään.

Muutokset työajoissa

Poikkeusoloissa voidaan mm. pyytää muita saman vammaisen henkilön avustajia pidentämään tai muuttamaan työaikojaan, tekemään ylityötä tai määrätä hätätyöhön. Toivomme avustajilta joustavuutta tilanteissa, joissa vammaisen henkilön turvallisuus vaarantuu esim. osan avustajista sairastuessa. Poikkeustilanteessa ensiarvoisen tärkeää on, että vammaisen henkilön terveys ja turvallisuus taataan. Jos muuta mahdollisuutta ei ole, niin vapaa-ajan toimista ja monista kotitaloustöistä voidaan poikkeustilanteessa tinkiä.

Ilmoittautuminen sijaiseksi

Epidemian aikana voi tulla tarvetta henkilökohtaisten avustajien sijaisille. Jos avustajalla on mahdollisuus esim. vapaa-ajan avustamisen vähennyttyä ottaa vastaan sijaisuuksia muiden vammaisten työnantajien palveluksessa, pyydämme ilmoittamaan siitä vammaispalvelutoimistoon, jotta voimme välittää tietoja sijaista tarvitseville.

Suojavarusteiden käyttö

Oireettoman henkilön ei tarvitse käyttää suojavarusteita. Sairastuneena avustajan ei tule olla töissä. Mikäli työnantajalla on hengitystieoireita, tulee suojavarusteita käyttää työntekijän suojaamiseksi. Työnantaja tarjoaa suojavarusteet ja hän voi hakea niistä korvausta vammaispalveluista.

Henkilökohtaisten avustajien ja vammaisten työnantajien osalta korostamme erityisesti hyvän käsihygienian ja sosiaalisten kontaktien välttämisen merkitystä sekä työssä että vapaa-ajalla!

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

Vammaispalveluiden yhteystiedot:

sosiaalityöntekijä Kirsti Seppänen, puh 050 433 0443

kirsti.seppanen(at)fshky.fi

vs. sosiaalityöntekijä Nadja Koistinen, puh. 044 706 4428

nadja.koistinen(at)fshky.fi

 
 

Sivu päivitetty: 07.04.2020
 
 
 
login Synergia Foxy