Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Uutiset

06.04.2020

Tiedote henkilökohtaisen avun asiakkaille koronavirusepidemiaan liittyen


Useat henkilökohtaisen avun työnantajat kuuluvat koronaviruksen riskiryhmiin, mutta eivät voi täysin eristäytyä, koska henkilökohtainen apu on heille välttämätön palvelu. Niinpä koronavirusepidemia herättää erityisen paljon huolta ja kysymyksiä asiakkaidemme ja heidän henkilökohtaisten avustajiensa keskuudessa. Tässä yritämme antaa tämän hetkisen tiedon mukaisia ohjeita. Tilanne kuitenkin muuttuu jatkuvasti ja maamme ylemmät viranomaiset antavat uusia ohjeita, joita tulee seurata.

 

Oman hoitavan lääkärin kanssa voi keskustella omasta henkilökohtaisesta riskistä ja oikeista toimintatavoista. 

 

Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liiton HETA:n nettisivuilla on päivittyviä ohjeita ja linkkejä – myös niitä kannattaa seurata

https://heta-liitto.fi/korona/

 

 

Henkilökohtaisten avustajien sairauspoissaolot

 

Työnantajan tulee ohjeistaa avustajaa jäämään pois työstä, jos hänellä on flunssan oireita. Hengitystieinfektion vuoksi avustaja saa epidemia-aikana olla pois työstä ensin 3 päivää omalla ilmoituksella työnantajalle, sitten vielä 2 päivää myös omalla ilmoituksella työnantajalle. Näiltä päiviltä ei siis myöskään vammaispalvelut vaadi sairauslomatodistusta. Tämän jälkeen edellytetään sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus. Henkilökohtaisen avustajan palkallisen sairausloman kesto on sairastumispäivä + 9 arkipäivää. Tämän jälkeen avustaja hakee sairauspäivärahaa KELAsta. Sairausloma merkitään työaikaluetteloon.

 

Jos avustaja itse kuuluu riskiryhmään ja epäröi, voiko tehdä avustajan työtä, hän voi tiedustella oikeaa menettelytapaa, esim. sairaslomaa omalta lääkäriltään.

 

Avustajan muut poissaolot

 

Työsopimuslain mukaan työntekijä saa jäädä pois työstä enintään neljäksi työpäiväksi kerrallaan hoitamaan alle 10-vuotiasta äkillisesti sairastunutta lastaan. Jos avustajan muu perheenjäsen sairastuu ja avustajan on välttämätöntä jäädä häntä hoitamaan, kyseessä on poissaolo pakottavasta perhesyystä. Nämä poissaolot ovat siis luvallisia, mutta niistä on työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys.

 

Sijaisen tarve

 

Avustajaa tulee ohjeistaa ilmoittamaan sairauslomalle jäämisestä tai muusta poissaolosta työnantajalleen mahdollisimman pian. Olkaa tarvittaessa yhteydessä vammaispalveluihin, jos ette itse löydä avustajalle sijaista. HUOM: Hyväksymme omaisen sijaiseksi poikkeusolojen aikana. Voimme myös selvittää vaihtoehtoisia palveluita henkilökohtaisen avun tilalle.

 

Jos avustaminen kotona käy mahdottomaksi, järjestetään asiakkaalle tilapäinen paikka FSHKY:n yksiköstä.

 

 

Työlainsäädännön muutokset

 

Eduskunta on päättänyt koronatilanteen vuoksi väliaikaisista muutoksista työsopimuslakiin. Muutosten tarkoitus on helpottaa työnantajien sopeutumista siihen, että työn teettämisen mahdollisuudet ovat nyt heikentyneet. Heta-liiton työehtosopimuksessa ei ole omia määräyksiä  eduskunnan muuttamista lainkohdista, eli poikkeukset koskevat myös Heta-liittoon kuuluvia työnantajia.

Työsopimuslain muutokset ovat voimassa ajalla 1.4.-30.6.2020. 

 

 

Lomautusilmoitusaika

Lomautusilmoitus on annettava viimeistään 5 vuorokautta ennen lomautuksen alkamista. Normaalisti ilmoitusaika on 14 vuorokautta. Jos työnantaja on lähiaikoina lomauttanut työntekijän, kannattaa huomata, että laissa on nyt mahdollisuus lyhentää lomautusilmoitusaikaa näidenkin lomautusten osalta:

 

Työnantaja, joka on ilmoittanut työntekijälle lomauttamisesta ennen muutoksen voimaantuloa, saa väliaikaisen lain voimassa ollessa lomauttaa työntekijän, kun ilmoituksesta on kulunut vähintään viisi päivää. Tämä koskee lomautuksia, joissa lomautusilmoitus on annettu, mutta 14 päivän ilmoitusaika on vielä kesken.

 

Käytännössä työnantaja voi siis ilmoittaa työntekijälle, että lomautusilmoitusaika on viisi päivää. Lomautus alkaa tällöin jo ilmoitettua aikaisemmin. Työnantajan on kuitenkin ilmoitettava työntekijälle lomautusilmoitusajan lyhentämisestä viimeistään lomautuksen alkamista edeltävänä päivänä.

 

Jos työnantaja käyttää tätä lyhentämismahdollisuutta, lomauttamisesta on ilmoitettava työntekijälle henkilökohtaisesti eli on varmistettava, että hän saa tiedon lomautuksen alkamisajankohdasta. Kysymys on mahdollisuudesta eli työnantajan ei ole pakko lyhentää ilmoitusaikaa. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos henkilökohtaista avustajaa tarvitaan töihin alkuperäisellä 14 vuorokauden ilmoitusajalla.

 

Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen on väliaikaisten lakimuutosten aikana mahdollista samoin perustein kuin vakituisessa työssä olevan työntekijän. Muutos laajentaa  työnantajan mahdollisuuksia lomauttaa määräaikainen työntekijä. Vaikka poikkeuslaki päättyy 30.6., sitä ennen alkaneet lomautukset jatkuvat sen mukaan, miten ne on alun perin ilmoitettu. Eli lomautukset eivät automaattisesti pääty kesäkuun loppuun, vaikka poikkeuslaki päättyykin.

 

Työnantajan tulee lomauttaa henkilökohtaiset avustajat, jos työ poikkeustilanteen vuoksi loppuu tai vähenee.

 

Koeaikapurku taloudellisella ja tuotannollisella perusteella

 

Ajalla 1.4.-30.6.2020 työsuhde on mahdollista päättää koeaikapurkuna myös taloudellisella ja tuotannollisella perusteella. Koeaikapurun syyt vastaavat tässä taloudellisia ja tuotannollisia irtisanomisperusteita, eli työn pitää olla vähentynyt pysyvästi ja olennaisesti. Henkilökohtaisessa avussa tämä voi liittyä esimerkiksi siihen, että henkilö siirtyy pysyvästi käyttämään ostopalvelua, eikä toimi enää itse työnantajana. Työntekijälle, jonka työsuhde puretaan koeaikana tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä, tulee antaa koeaikapurun peruste tiedoksi kirjallisesti.

 

Takaisinottoajan pidennys

 

Työntekijän takaisinottoaika pitenee ja se on yhdeksän kuukautta, mikäli työsuhde on irtisanottu taloudellisella ja tuotannollisella perusteella lakipoikkeusten ollessa voimassa. Henkilökohtaisessa avussa tämä koskee varsin harvoja tilanteita. Myös tämä koskee tilanteita, joissa on ensin siirtynyt esimerkiksi ostopalvelun käyttäjäksi, mutta palaakin uudelleen omien avustajien työnantajaksi. 

 

 

 

Työvuoron estyminen

 

Työvuoro voi estyä työntekijästä riippumattomasta syystä. Työnantaja voi haluta perua työvuoroja tai lopettaa henkilökohtaisen avun käytön epidemian ajaksi, jos katsoo joutuvansa koronavirusriskin vuoksi hengenvaaraan. Työnantaja voi myös sairastua, vapaa-ajan tapahtumat peruuntua tai pääsy työnantajan luokse estyä asumisyksikön vierailukiellon vuoksi. Työntekijällä on oikeus saada palkkansa 14 päivältä sovittujen työvuorojen mukaan työsopimuslain 12§ perusteella: Jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä. 

 

Muutokset työajoissa

 

Poikkeusoloissa työnantaja voi pyytää työntekijöitään pidentämään tai muuttamaan työaikojaan, tekemään ylityötä tai määrätä hätätyöhön esim. jos työnantajan turvallisuus vaarantuu osan avustajista sairastuessa. Poikkeustilanteessa ensiarvoisen tärkeää on, että vammaisen henkilön terveys ja turvallisuus taataan. Jos muuta mahdollisuutta ei ole, niin vapaa-ajan toimista ja monista kotitaloustöistä voidaan poikkeustilanteessa tinkiä.

 

Suojavarusteiden käyttö

 

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan henkilökohtaisen avustajan on käytettävä koronavirusepidemian aikana hengityssuojainta asiakkaan suojaamiseksi. Terveiden ja oireettomien asiakkaiden kanssa voidaan käyttää kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta tai pestävää kankaista suojainta, esimerkiksi huivia. Kankaista suojainta käytetään vain kerran, ja se pestään tai hävitetään käytön jälkeen.

 

Hengitystieinfektioon sairastunutta henkilökohtaisen avun saajaa avustettaessa on käytettävä kirurgista suu-nenäsuojusta, suojakäsineitä sekä suojatakkia tai esiliinaa. Suojavarusteita käytetään työntekijän suojaamiseksi.

 

Työnantajan tulisi tarjota suojavarusteet, mutta käytännössä suojavarusteiden saatavuus on ollut huono. Itse hankkimistaan suojavarusteista työnantaja voi hakea korvausta vammaispalveluista. Suosittelemme, että keräätte suojavarusteista aiheutuvia kustannuksia esim. parin kuukauden ajan ja toimitatte sitten kuitit ja tilinumeronne vammaispalvelutoimistoon. Vammaispalvelulain perusteella korvataan henkilökohtaisen avun kohtuulliset ja välttämättömät kustannukset. 

 

Vammaispalvelut on tilannut sekä kirurgisia (kertakäyttöisiä) että kankaisia (pestäviä) suu-nenäsuojuksia henkilökohtaisten avustajien käyttöön. Odotamme parhaillaan tilauksen saapumista. Nämä suojukset eivät ole infektiosuojaimia, vaan niitä käytetään suojaamaan tervettä työnantajaa. Pyydämme ottamaan vammaispalveluihin yhteyttä, jos tarvitsette näitä suu-nenäsuojuksia avustajienne käyttöön. Toimitamme ne työnantajille mahdollisimman pian, mukana toimitetaan ohjeet suojainten käytöstä ja pesemisestä.

 

Hygieniasta huolehtiminen

 

Sekä työnantajien että avustajien osalta korostamme erityisesti hyvän käsi- ja yskimishygienian ja sosiaalisten kontaktien välttämisen merkitystä sekä työssä että vapaa-ajalla! 

 

Infektiolääkäri suosittelee ensisijaisesti huolellista käsien saippuapesua. Suosittelemme, että avustajien käyttöön varataan joko paperisia käsipyyhkeitä tai kankaiset käsipyyhkeet vaihdetaan puhtaaseen päivittäin.

 

Lisätietoja linkistä:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

 

 

Työnantajan mahdollinen sairastuminen

 

Kiinnittäkää huomiota mahdollisen koronavirustartunnan havaitsemiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

 

Koronavirukseen liittyvät yhteydenotot terveydenhuoltoon FSHKY:n alueella: puhelinnumero arkisin klo 15.30 asti 03 4191 2010 ja klo 15.30 jälkeen ja viikonloppuisin 03 4191 3000.

 

Vammaispalveluihin on tilattu infektiosuojaimia avustajien käytettäväksi tilanteessa, jossa koronavirukseen sairastunutta työnantajaa hoidetaan kotona. Ottakaa tällaisessa tilanteessa välittömästi yhteyttä vammaispalveluihin.

 

 

 

Vammaispalveluiden yhteystiedot:

 

sosiaalityöntekijä Kirsti Seppänen, puh 050 433 0443

kirsti.seppanen(at)fshky.fi

 

vs. sosiaalityöntekijä Nadja Koistinen, puh. 044 706 4428

nadja.koistinen(at)fshky.fi

 
 

Sivu päivitetty: 25.05.2020
 
 
 
login Synergia Foxy