• vko-50.jpg
  • vko-49951258393.jpg
  • vko-481499942425.jpg
  • vko47251405821.jpg
 

Maahanmuuttajien palvelut

Forssan seudun Kotouttamo

Forssan seudun Kotouttamo on maahanmuuttajien monialainen palvelupiste ja seudullinen kotouttamisen osaamiskeskus. Kotouttamon viranomaisverkoston muodostavat Forssan seudun kunnat, hyvinvointikuntayhtymä, TE-palvelut ja Kela. Kotouttamon muita keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat seudun opetuksen järjestäjät, vapaa sivistystyö ja järjestöt. Kotouttamon asiantuntijat toimivat muiden viranomais- ja yhteistyötahojen tukena maahanmuuttajiin liittyvissä erityiskysymyksissä, tarjoten konsultaatiota ja koulutusta.

Kotouttamossa kartoitetaan maahanmuuttajan palveluntarve ja osaamistaso. Näiden tietojen pohjalta voidaan laatia henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma. Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan palveluista, joita maahanmuuttaja tarvitsee saavuttaakseen suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittavat tiedot ja taidot. 

Kotouttamosta maahanmuuttaja voi saada ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi asumiseen, koulutukseen, työelämään, talouden hallintaan sekä perheenyhdistämiseen, oleskelulupiin ja kansalaisuuteen liittyvissä asioissa.

Kotouttamo järjestää myös ryhmämuotoisia kursseja ja tilaisuuksia, joissa maahanmuuttaja saa suomalaisessa yhteiskunnassa ja arjessa tarvittavia tietoja. Lisäksi Kotouttamossa järjestetään kaikille avoimia ja maksuttomia suomen kielen kursseja. 

Maahanmuuttajien neuvonta

Maahanmuuttajien neuvonta on kaikille maahanmuuttajille avoin matalan kynnyksen neuvontapalvelu. Neuvonta palvelee puhelimitse ja sähköpostitse maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 12.30-15.30. Kotouttamon neuvontapuhelinnumero on 050 339 6272. 

Maahanmuuttajien sosiaalityö / Kotouttamistyö

Aikuissosiaalityön osana toimiva maahanmuuttajien kotouttamistyö vastaa kiintiöpakolaisille, oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille sekä muille erityistä tukea tarvitseville maahanmuuttajille tarjottavasta laaja-alaisesta alkuvaiheen sosiaalityöstä. Kotouttamistyön tavoitteena on edesauttaa asiakkaiden valmiuksia toimia suomalaisen yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä, tukea itsenäistä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Maahanmuuttajien terveyspalvelut

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä tarjoaa terveyspalveluita kaikille seudulla asuville, oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille. Asioinnin tukena käytetään tarvittaessa tulkkia.

Kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevalla henkilöllä on oikeus hoitoon riippumatta siitä, minkä maan kansalainen hän on tai onko hänellä oleskelulupa Suomeen. Alaikäiset lapset ja raskaana olevat naiset ovat kiireellisen hoidon lisäksi oikeutettuja myös julkisiin ennaltaehkäiseviin terveyspalveluihin kansalaisuudesta ja oleskelulupatilanteesta riippumatta.

Maahantulotarkastus

Maahanmuuttajille pyritään järjestämään terveystarkastus kahden viikon sisällä maahantulosta tai oleskeluluvan saamisesta. Tarkastuksessa selvitetään haastattelun sekä erilaisten tarkentavien tutkimusten avulla terveyteen ja henkiseen vointiin vaikuttavat tekijät. Vastaanotolla käydään läpi myös suomalaista terveyspalvelujärjestelmää.

Oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille, kiintiöpakolaisille sekä muille kotouttamistyön asiakkaille maahantulotarkastus järjestetään automaattisesti. Muille maahanmuuttajille tarkastus on vapaaehtoinen, mutta suositeltava. Maahantulotarkastukseen pääsee ottamalla yhteyttä omaan terveysasemaan.

Kotouttamisohjelma

Lisätietoa Forssan seudun kotoutumispalveluiden kokonaisuudesta löytyy Forssan seudun kotouttamisohjelmasta 2021-2024.