Karttapallo
 

Maahanmuuttajien palvelut

Kotouttamo

Forssan seudun Kotouttamo on maahanmuuttajien monialainen palvelupiste ja seudullinen kotouttamisen osaamiskeskus. Kotouttamossa on Forssan, Tammelan, Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän maahanmuuttajien ja maahanmuuttajien kanssa työskentelevien tahojen tukena eri alojen ammattilaisia, jotka työskentelevät tiiviissä yhteystyössä toistensa kanssa. Kotouttamo myös koordinoi seudullista kotouttamis- ja maahanmuuttajatyötä. Kotouttamon asiantuntijat toimivat muiden viranomais- ja yhteistyötahojen tukena konsultaatiota ja koulutusta tarjoamalla.  

Kotouttamosta maahanmuuttaja voi saada matalalla kynnyksellä ohjausta ja neuvontaa joko puhelimitse, päivystysajalla tai ajanvarauksella. Ohjausta ja neuvontaa voi saada esimerkiksi asumiseen, koulutukseen, työelämään, talouden hallintaan sekä perheenyhdistämiseen, oleskelulupiin ja kansalaisuuteen liittyviin asioihin. 

Kotouttamossa kartoitetaan maahanmuuttajan palvelutarve ja osaamistaso. Näiden tietojen pohjalta voidaan tehdä kotoutumissuunnitelma. Kotoutumissuunnitelma on henkilökohtainen suunnitelma siitä, millä tavalla maahanmuuttaja saa arjen itsenäisessä pärjäämisessä tarvittavat tiedot ja taidot sekä kotoutuu osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Kotouttamo järjestää erilaisia ryhmämuotoisia kursseja ja tilaisuuksia, joissa maahanmuuttaja saa tärkeitä tietoja. Kotouttamossa järjestetään myös kaikille avoimia ja maksuttomia suomen kielen kursseja. 

Kotouttamon päivystys

Normaalioloissa Kotouttamo päivystää Yhteisötalolla kolmesti viikossa, Koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi päivystys on toistaiseksi tauolla. Sekä maahanmuuttajat että maahanmuuttajien kanssa työskentelevät tahot voivat ottaa yhteyttä Kotouttamoon joko sähköpostitse kotouttamo(a)fshky.fi tai puhelimitse kotouttamon päivystysnumeroon. Tarvittaessa sitä kautta voidaan sopia aika tapaamiselle.

Maahanmuuttajien sosiaalityö / Kotouttamistyö

Aikuissosiaalityön osana toimiva maahanmuuttajien kotouttamistyö vastaa kiintiöpakolaisille, oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille sekä muille erityistä tukea tarvitseville maahanmuuttajille tarjottavasta laaja-alaisesta alkuvaiheen sosiaalityöstä. Kotouttamistyön tavoitteena on edesauttaa asiakkaiden valmiuksia toimia suomalaisen yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä, tukea itsenäistä selviytymistä sekä ehkäistä syrjäytymistä

Kotouttamistyöhön kuuluu kiintiöpakolaisten vastaanotto, laaja-alainen ohjaus ja neuvonta, palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus. Tarvittaessa kotouttamistyöstä annetaan maahanmuuttajille myös vahvempaa tukea arjessa pärjäämiseen ja elämänhallintaan. Kotouttamistyö vastaa myös kotoutumisajalla olevien maahanmuuttajien täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, jota voi hakea kuluihin, joihin Kelasta ei voi saada tukea. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi vauvan syntymästä aiheutuvat kulut, ensiasunnon kalusteet tai lapsen harrastusmenot.

Maahanmuuttajien terveyspalvelut

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä tarjoaa terveyspalveluita kaikille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille. Asioinnin tukena käytetään tarvittaessa tulkkia.

Kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevalla henkilöllä on oikeus hoitoon riippumatta siitä, minkä maan kansalainen hän on tai onko hänellä oleskelulupa Suomeen. Lapsilla, koululaisilla, sekä raskauden aikana on aina oikeus kiireellisen hoidon lisäksi myös julkisiin ennaltaehkäiseviin terveyspalveluihin kansalaisuudesta ja oleskelulupatilanteesta riippumatta.

Maahantulotarkastus

Maahanmuuttajille pyritään järjestämään kahden viikon sisällä maahantulosta tai oleskeluluvan saamisesta maahantulotarkastus. Tarkastuksessa selvitetään haastattelun, sekä erilaisten tarkentavien tutkimusten avulla terveyteen ja henkiseen vointiin vaikuttavat tekijät. Vastaanotolla käydään läpi myös terveyspalvelujärjestelmäämme, sekä kerrotaan käytänteistä ja lisätään tietoa uuden kotimaan palveluista kuntakohtaisesti.

Oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille, kiintiöpakolaisille sekä muille kotouttavan sosiaalityön asiakkaille maahantulotarkastus järjestetään automaattisesti. Muille maahanmuuttajille tarkastus on vapaaehtoinen, mutta suositeltava. Maahantulotarkastukseen pääsee ottamalla yhteyttä omaan terveysasemaan.

Kotouttamisohjelma

Lisätietoa maahanmuuton eri perusteista, kotoutumisprosessista sekä Forssan seudun kotoutumispalveluiden kokonaisuudesta löytyy Forssan seudun kotouttamisohjelmasta 2017-2020. Uuden, päivitetyn kotouttamisohjelman laatiminen tuleville vuosille on parhaillaan työn alla ja lisätietoja siihen liittyen voi kysellä maahanmuuttokoordinaattorilta.