Yksityiset sosiaalialan palveluntuottajat

Sosiaali- ja terveysalalla toimii yksityisiä yrityksiä ja järjestöjä, joilta asiakas voi hankkia palveluja  itse tai joilta hyvinvointikuntayhtymä ostaa palveluja asiakkaille. Asiakas on oikeutettu verovapaisiin sosiaalipalveluihin jos hän ei selviä arjesta ilman apua. Palvelun tulee perustua  joko viranomaisen päätökseen tai palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen. Mikäli asiakas ostaa itse palvelua, tulee palveluntuottajan ja asiakkaan laatia yhteistyössä palvelu- tai muu vastaava suunnitelma, josta selviää mm. sosiaalihuollon tarpeen peruste, asiakkaan toimintakyky ja palvelujen ja hoidon tavoitteet.

Yksityisen palvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta -lomake on saatavilla Aluehallintoviraston verkkosivuilla kohdasta yksityiset ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut. Forssan seudulla ilmoitus liitteineen toimitetaan hyvinvointikuntayhtymälle osoitteeseen: 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, PL 42, 30101 Forssa.

Yksityisten sosiaalipalvelujen lakisääteinen valvontavelvoite kuuluu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle. Hyvinvointikuntayhtymä ohjaa, neuvoo ja valvoo omalla alueellaan toimivia palveluntuottajia.

Omavalvontasuunnitelma

Valviran antaman määräyksen mukaisesti palveluntuottajan tulee tehdä omavalvontasuunnitelma kuuden kuukauden kuluessa yrityksen perustamisesta. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan, miten palveluntuottaja varmistaa palvelujen toteuttamisen laadukkaasti ja asiakasturvallisesti. Omavalvontasuunnitelmassa varaudutaan mahdollisiin kriittisiin tilanteisiin sekä kuvataan kuinka toimitaan, jos palvelu ei toteudu asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua. Palveluntuottajan tulee tarkistaa omavalvontasuunnitelma vuosittain ja päivittää suunnitelma aina tilanteen muuttuessa.

Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, joka on oltava asiakkaiden saatavilla. Suunnitelman tulee lisäksi olla nähtävillä palveluntuottajan toimitiloissa.

Omavalvonnasta ja omavalvontasuunnitelmasta tarkemmin Valviran verkkosivuilla.  

Vastuuhenkilöt

Yksityisten palveluntuottajien ohjaus, neuvonta ja valvonta Karoliina Kärkkäinen

Vammaispalvelujen sopimusasiat Jaana Paasikangas ja Pia Nieminen

Vammaispalvelujen asiakasasiat Kirsti Seppänen ja Susanne Molander

Vanhuspalvelujen sopimus- ja asiakasasiat Marjatta Palojärvi

Perhepalvelujen sopimusasiat Riikka Lammintausta-Mäkelä ja Taru Nordlund

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen sopimusasiat Jaana Paasikangas

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasasiat Ulla Laine

Päivystysaikoina akuutit ja kiireelliset asiat sosiaalipäivystys

Lisätietoja 

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)

Asetus yksityisistä sosiaalipalveluista (1053/2011)

Yksityisten sosiaalipalveluiden arvonlisäveroa koskevaa tietoa