Asiakasmaksut 1.1.2023 Kanta-Hämeen hyvinvointialueella

Asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat joko

  • maksuttomia tai
  • asiakasmaksu on kaikille sama tai
  • asiakasmaksu määräytyy tulojen ja perhesuhteiden mukaan.

Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksut määritellään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Julkisten terveyspalveluiden maksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto. Sen täyttymisen jälkeen asiakasmaksuja ei enää peritä maksukaton piiriin kuuluvista palveluista lukuun ottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon ns. ylläpitomaksua.

Mikäli laskussa on epäselvyyttä, ota yhteyttä laskutukseen.

Terveydenhuollon asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä voi hakea tasasuuruisten asiakasmaksujen alentamista tai perimättä jättämistä. Tämä perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 11 §:ään (1992/734). Asiakasmaksulaissa velvoitetaan kunnat ja kuntayhtymät alentamaan tai jättämään perimättä asiakasmaksu, mikäli sen periminen vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista. 

Kuntayhtymä on linjannut, että mikäli hakijalla ei ole puolisoa ja hän kuuluu seuraavien Kelan päätösten piiriin: takuueläke, myönteinen toimeentulotukipäätös, työttömyysturvan peruspäiväraha tai työmarkkinatuki, hakemukseen vaaditaan Kelan päätökset etuuksista, verotuspäätös sekä tiliotteet hakijan kaikilta pankkitileiltä edeltävältä kahdelta kuukaudelta. Muissa tilanteissa hakijalta vaaditaan laajemmat tulo- ja menoselvitykset liitteineen. Asiakasmaksua voidaan alentaa tai se voidaan jättää kokonaan perimättä tapauskohtaisen tarve- ja tilannearvion perusteella. Päätöksen asiassa tekee terveydenhuollon palvelualuejohtaja.

Hakija voi kysyä lisätietoja terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiltä puh. 03 419 11 (vaihde).

Ohje asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä

Terveydenhuollon asiakasmaksua voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä alentaa tai jättää perimättä kokonaan.

  • Hakemuksessa huomioidaan sairaalan poliklinikkamaksu, päiväkirurgian Tmaksu, hoitopäivämaksut ja muut vastaavat erikoissairaanhoidossa perittävät tasasuuruiset maksut sekä perusterveydenhuollon ja perusterveydenhuollon päivystyksen asiakasmaksut.
  • Hakemuksessa ei huomioida pitkäaikaishoidon maksuja, jotka määräytyvät yksilöllisen maksukyvyn mukaan.
  • Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen ei koske lääkärintodistuksen maksuja eikä muista asiakirjoista perittäviä maksuja.
  • Terveydenhuollon laskulle voi pyytää lisää maksuaikaa tai sopia pienemmissä erissä maksamisesta. Lisätietoja ja ohjausta saa: puh. 41911 (vaihde -> terveydenhuollon sosiaalityöntekijä).
  • Asiakasmaksun poistamista tulee hakea 60 päivän kuluessa laskun päiväyksestä.
  • Hakemuksessa sitoudutte antamaan oikeat tiedot, ilmoittamaan taloudellisen tilanteen muutoksista ja antamaan kuntayhtymälle luvan tarvittaessa tarkistaa tietonne.
  • Jos haette vapautusta useammasta laskusta, merkitkää muiden laskujen tiedot lomakkeen kohtaan ”lisätiedot”.
Hakekaa asiakasmaksun alentamista tai perimättä jättämistä kevennetyllä menettelyllä, jos teillä ei ole puolisoa ja teille on myönnetty jokin seuraavista: takuueläke, työmarkkinatuki / työttömyysturvan peruspäiväraha, toimeentulotuki (myönteinen toimeentulotukipäätös kyseiseltä ja/tai edelliseltä kuukaudelta).

Täyttäkää hakemuksen osa I sekä kohta ”päiväys ja allekirjoitus”. Teidän tulee toimittaa todistukset Kelan etuuksista, tiliotteet kaikilta pankkitileiltänne edeltävän kahden kuukauden ajalta sekä viimeisin verotuspäätös hakemuksen liitteenä. Asiakasmaksuja koskeva hakemus voidaan tällöin käsitellä ilman laajempaa selvitystä tuloista ja varallisuudesta. Jos teillä on myönteinen päätös toimeentulotuesta, verotuspäätöstä ei tarvitse toimittaa.

Hakeminen muissa tilanteissa:
 

Täyttäkää hakemuksen osat I ja II. Teidän tulee selvittää omat ja perheenne yhteenlasketut tulot ja menot siltä kuukaudelta, jolle laskun eräpäivä osuu. Tuloista ja menoista on toimitettava kirjallinen selvitys hakemuksen liitteenä. Lisäksi hakemuksessa on selvitettävä, miten asiakasmaksun periminen vaarantaa teidän ja perheenne toimeentulon edellytyksiä ja lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista. 

Jos lasku koskee alaikäisen lapsen hoitoa, ja hakijana on lapsen huoltaja tai edunvalvoja, hakemuksesta tulee ilmetä perheen tulo-, meno- ja varallisuustiedot. Päätös asiakasmaksusta perustuu sekä hakijan/perheen taloudelliseen kokonaistilanteeseen, että yksilölliseen tilannearvioon. Taloudellisen tilanteen arvioinnissa noudatetaan soveltuvin osin Kelan toimeentulotukiohjeistusta.  

Hakemus toimitetaan osoitteella Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, terveydenhuollon palvelualue, PL 42, 30101 Forssa.