Kotihoidon maksut 1.1.2020 alkaen

Säännöllisellä kotihoidolla tarkoitetaan jatkuvaa ja säännöllistä kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa, jota asiakkaalle annetaan vähintään kerran viikossa.

Säännöllisessä kotihoidossa olevalta asiakkaalta peritään kuukausimaksutaulukon mukainen maksu ja asiakkaan kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Kotihoidon kuukausimaksu lasketaan palvelun määrästä (palveluluokasta) ja perhekoosta riippuvan maksuprosentin perusteella palvelun käyttäjän/ perheen bruttotuloista, joista on ensin vähennetty ns. suojaosuus. Enimmäismaksu kotihoidosta on kuitenkin 55 €/tunti (55 €/h), vaikka asiakkaan tulojen perusteella maksu nousisi suuremmaksi.

Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tulot säännöllisessä kotihoidossa: palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön: veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot (esim. hoitotuki sisältäen veteraanilisän, ylimääräinen rintamalisä, elatusapu ja -tuki) ja metsätulo

Tulot, joita ei oteta huomioon:
lapsilisä, lapsen hoitotuki, kansaneläkelain mukainen lapsikorotus, asumistuki, vammaistuki ja rintamalisää

hlötuloraja €/kk2-6 h/kk7-10h/kk11-15h/kk16-20 h/kkyli 21 h/kk
158815 %20 %25 %30 %35 %
210849 %14 %17 %20 %22 %
317018 %11 %14 %16 %18 %
421037 %9 %12 %14 %15 %
525466 %9 %10 %12 %13 %
629245 %8 % 9 %10 %11 %

Kun henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 €/kk ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

Tilapäinen kotihoito ja kotisairaanhoito

Kotihoito tai kotisairaanhoito on tilapäistä, mikäli avun tarpeen arvioidaan olevan lyhytkestoista (alle kaksi kuukautta) tai harvemmin, kuin kerran viikossa tapahtuvaa. 

  • Tilapäinen kotihoito 12,00 €/hoitajan käynti
  • Tilapäinen kotisairaanhoito 12,00 €/ hoitajan käynti
  • Tilapäinen kotisairaanhoito 18,90 €/lääkärin käynti 

Hoitajien käyntimaksuja peritään enintään kahdesta käynnistä yhteensä/vrk (12 €:n käyntimaksulla enintään 24 €/vrk). 

Lääkärin käynnistä veloitetaan maksu vain silloin, kun on kyseessä tilapäisen kotihoidon asiakas. Säännöllisen kotihoidon asiakkaalla lääkärin ja sairaanhoitajan käynnit sisältyvät kuukausimaksuun.

Kuntoutumis- ja arviointijakso kotiin

Asiakasmaksu on 9,50 €/vrk sisältäen kaikki ko. jakson aikana tuotettavat palvelut lukuun ottamatta asiakkaalle myönnettyjä tukipalveluja.

Tukipalvelut

Tukipalvelu 

Tuotekuvaus

Myöntämiskriteerit

Maksu

Ateria kotiin kuljetettuna

Arkipäivisin kotiin kuljetettu kylmä lounas

Ateriapalvelu on tarkoitettu asiakkaalle, joka ei itse tai omaistensa avustuksella pysty valmistamaan / lämmittämään ruokaa eikä kykene kulkemaan ateriointipaikkaan. Kriteerinä voi olla myös ravitsemustilan heikkous. Ensisijaisesti asiakasta ohjataan muun kuin julkisen kotiin kuljetetun ateriapalvelun piiriin.

9,50 € 

Ateriat palvelukeskuksessa

Aamiainen

 

2,60 € 

Lounas

 

6,50 € 

Kahvi/tee ja kahvileipä

 

1,50 € 

Päivällinen

 

4,20 € 

Iltapala

 

2,20 € 

Ateriapaketti 

Sisältää kaikki edellä mainitut ateriat palvelukeskuksessa.

Ateriapalvelu on tarkoitettu asiakkaalle, joka ei itse tai omaistensa avustuksella pysty valmistamaan / lämmittämään ruokaa eikä kykene kulkemaan ateriointipaikkaan. Kriteerinä voi olla myös ravitsemustilan heikkous. Palvelutarjonnassa on alueellisia vaihteluja.

17,00 € 

Asiointipalvelu

Asiointi on tarkoitettu välttämättömien asioiden hoitamiseen. Palvelu voi olla luonteeltaan kaupassa käynti, muu asiointi tai asiakkaan saattaminen. 

Kriteerinä on, että palvelu myönnetään pääsääntöisesti vain äkillisissä ja kriisitilanteissa tukipalveluna tai yksittäisenä tilapäisenä käyntinä

12,00 €/alkava tunti. 

Sovelletaan samaa maksua kuin tilapäisessä kotihoidossa muun henkilön kuin lääkärin toteuttamana.  

Päivätoiminta

Päivätoiminnan kesto enintään 4 h, sisältää lounaan ja iltapäiväkahvin sekä ohjatun toiminnan.

 

15,00 € / toimintapvä

6 h sisältää aamupalan, lounaan ja iltapäiväkahvin sekä ohjatun toiminnan.

Kuntouttava koko päivätoiminta kohdentuu asiakkaisiin, joilla on muistihäiriö, ovat omaishoidettavia tai heidän muutoin arvioidaan hyötyvän kuntouttavasta ja toimintakykyä ylläpitävästä päivätoiminnasta.

23,00 € €/ toimintapvä

Kylvetyspalvelu 

Kylvetyspalvelua annetaan yksittäisenä palveluna kodin ulkopuolella lähimmässä kotihoidon järjestämässä tilassa.

Asiakkaille, joilla ei ole säännöllistä kotihoitoa tai heillä ei ole asianmukaisia peseytymistiloja, tarjotaan keskitettyä kylvetyspalvelua. Säännöllisen kotihoidon asiakkailla erikseen määritellään, kuuluuko kylvetyspalvelu säännölliseen kotihoitoon (h) vai ei.

7,25 € 

 

Kuljetuspalvelu

Kuljetus kylvetys-palveluun tai päivätoimintaan. 

Kuljetus järjestetään, jos asiakas/omainen ei itse pysty sitä järjestämään.

3,65 € /yhden suuntainen matka

Vaatehuolto

Vaatehuollolla tarkoitetaan oman kodin ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa, joka sisältää pyykin pesun ja kuljetuksen. 

Ensisijaisesti asiakkaat ohjataan yksityisten palveluntuottajien pyykkipalveluun. Pyykkihuollosta huolehditaan vain erityistilanteissa. 

7,00 €/koneellinen

Lyhytaikainen asuminen 

Lyhytaikainen asuminen sisältää asumisen ja hoivan. Lisäksi asiakas maksaa ruoat ja muut tukipalvelut taksan mukaan. 

Lyhytaikaista asumista tarjotaan kotiutustilanteissa, mikäli asiakkaan kotiolosuhteet ovat haasteelliset sekä esim. asunnon muutostöiden yhteydessä.

18,30 €/vrk 

 

Kuntosalin kausihinta (ohjatut ryhmät)

 

 

 35 €/kausi

Kuntosalin kausihinta (ei ohjatut vuorot)

 

 

15 € €/kausi

Kuntosalin ohjattu vuoro (käyntikohtainen)

 

 

5,00 €/käynti

Palveluseteli

Palveluseteliä myönnettäessä vaaditaan asiakkaan tulotiedot, joiden perusteella setelin suurus määräytyy.

Maksunmuutos hakemus löytyy tästä