Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen

*) kerryttää maksukattoa

Käyntimaksut

Perusterveydenhuolto

Käyntimaksut  arkisin klo 8-20 

 • lääkärillä* 20,90
 • hoitajalla maksuton

Maksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kuntayhtymässä kalenterivuodessa. Hoitajalla käynnit ovat maksuttomia, kun hoitovastuu on hoitajalla. Mikäli vastaanottotapahtuma muuttuu lääkärin vastuulle, peritään lääkäripalvelumaksu.

Käyntimaksut* arkisin klo 20 – 8, sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä:

 • lääkärillä* 28,70
 • hoitajalla maksuton

Maksu peritään toteutuneilta käynneiltä. Hoitajalla käynnit ovat maksuttomia, kun hoitovastuu on hoitajalla. Mikäli vastaanottotapahtuma muuttuu lääkärin vastuulle, peritään lääkäripalvelumaksu.

Suun terveydenhuolto

Perusmaksu 18 vuotta täyttäneiltä

 • suuhygienisti* 10,30
 • hammaslääkäri* 13,30
 • erikoishammaslääkäri* 19,50

1. Kuvantamistutkimukset

 • hammaskuvalta *8,50
 • leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus *19,20

2. Ehkäisevä hoito

 • toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteistä käyntikerralta* 8,50

3. tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan:

1. vaativuusluokkaan 3 ja 4 kuuluva toimenpide* 19,20

 1. vaativuusluokkaan 5 – 7 kuuluva toimenpide* 38,00

1. vaativuusluokkaan 8 – 10 kuuluva toimenpide* 55,60

 1. vaativuusluokkaan 11 tai sitä suurempi kuuluva toimenpide* 78,00

Esimerkkejä toimenpidemaksuista:

 • Hampaiden tutkimus*19,20 - 38,00
 • Hammaskivenpoisto tai hampaan paikkaus* 19,20 - 55,60
 • Yhden hampaan juurihoito/käynti* 8,50 – 55,60
 • Hampaan poisto* 19,20 – 55,60
 • Hampaan kirurginen poisto* 55,60 – 78,00 
 • Puudutus* 8,50

4. Proteettiset toimenpiteet

a) proteesin pohjaus * 55,60
b) proteesin korjaus * 38,00
c) akryyliosa- ja kokoproteesi * 186,00
d) kruunut ja sillat (hampaalta) * 186,00
e) rankaproteesi  * 225,70

(proteeseista, purentakiskoista, oikomiskojeista ja uniapneakiskoista aiheutuvat hammaslaboratorion hammastekniset kulut eivät kerrytä maksukattoa, vaan ne laskutetaan erillisellä laskulla palveluntuottajan toimesta). 

  Terapiakäynnit:

  • Yksilökohtainen fysioterapia* 11,60
  • Toimintaterapia 11,60
  • Neuropsykologinen kuntoutus 11,60
  • Ravitsemusterapia 11,60 
  • Jalkojen hoito/jalkaterapia 11,60
  • Puheterapia 11,60
  • Muu toimintakykyä parantava ja ylläpitävä hoito tai terapia 11,60
  • Terapeutin suorittama apuvälinearviokäynti  maksuton

  Etävastaanotoista peritään normaalia vastaanottokäyntiä vastaavat asiakasmaksut.

  Perusterveydenhuollon käynnit ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille.

  Erikoissairaanhoito

  Poliklinikkakäynnit:

  lääkärillä* 41,80
  hoitajalla tai kipsimestarilla* 41,80
  Hoitajakäyntiä ei peritä, jos lääkärikäynti samalla käynnillä.

  Päiväkiruginen toimenpide 136,90

  Sarjassa annettava hoito* 11,60
  Peritään enintään 45 käyntikerralta kalenterivuodessa.

  Sarjahoito määritellään seuraavasti: Hoito toteutetaan samankaltaisena tai lähes samankaltaisena vähintään 3 kertaa eikä hoitojen väliin jäävä aika ylitä kahta viikkoa ellei hoidollisista syistä hoitoa toisteta harvemmin. 

  Avosairaala

  hoitajakäynti* (sarjahoitoa) 11,60
  lääkärikäynti* 41,80

  Psykiatria 

  Psykiatrian, nuoriso- ja lastenpsykiatrian avohoitokäynti maksuton

  Etävastaanotoista peritään normaalia vastaanottokäyntiä vastaavat asiakasmaksut.

  Erikoissairaanhoidonkäynnit ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille

  Käyttämätön ja perumaton ajanvaraus 51,50

  Käyttämättä  ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 51,50 €, mikäli asiakas on ilman hyväksyttävää syytä jättänyt saapumatta varatulle vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön; eikä asiakas tai hänen edustajansa ole ennalta peruuttanut vastaanottoaikaa tai palvelua.

  Maksu peritään kaikista ennalta peruuttamattomista terveydenhuollon palveluista ja sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikaisesta hoito- tai asumispalvelusta. Maksu peritään myös muutoin maksuttomista palveluista. Maksu peritään myös psykiatrian käyttämättä jätetyistä vastaanottoajoista.

  Peruminen on tehtävä viimeistään edeltävänä arkipäivänä klo 13.00 mennessä. Päivystyksen käyttämättömästä ajanvarausajasta peritään aina maksu.

  Laitoshoidon hoitopäivähinnat

  • Lyhytaikainen laitoshoito* 49,60
  • Päivä- ja yöhoito* 22,80
  • Psykiatrinen laitoshoito, osasto 11A* 49,60
  • Psykiatrinen laitoshoito, osasto 11B 22,80
  • Psykiatrinen päivä- ja yöhoito  maksuton
  • Kuntoutushoito* 17,10 
  • Maksukaton ylittymisen jälkeinen laitoshoito 22,80

  Pitkäaikaisesta hoidosta (yli 3 kk) peritään enintään 85 % hoidossa olevan kuukausituloista, kuitenkin enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. Käyttövaroiksi vähintään 112 euroa. Enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketusta kuukausitulosta (kuukausitulot suuremmat kuin kotiin jäävän puolison).

  Maksulliset todistukset

  • Lääkärin tai hammaslääkärin todistus tai lausunto 51,50
  • Lääkärintodistus ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi 61,80

  Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset 

  • tutkimuksiin liittyy käynti FSHKY:ssä lääkärillä tai hoitajalla, maksuton
  • tutkimuksiin ei liity käyntiä FSHKY:ssä  lääkärillä tai hoitajalla, todelliset kustannukset

  Maksukatto

  Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on 692 euron maksukatto kalenterivuotta kohden. Maksukaton täytyttyä asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta ja lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu alenee. Alle 18-vuotiaiden maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa. 

  Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut, fysioterapia, sarjahoito, poliklinikkamaksut, suun terveydenhuollon maksut (poislukien hammastekniset kulut), päiväkirurgian maksu ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa. 

  Asiakkaan on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Alkuperäiset maksukuitit on säilytettävä ja esitettävä ennen kuin saa todistuksen maksukaton täyttymisestä. Todistuksen antaa se laitos, jossa maksukatto täyttyy.

  Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut 1.1.2022 alkaen

  Hoitomaksu

  Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Maksu on enintään 85 % asiakkaan nettokuukausituloista, joista on ennen maksun määräytymistä tehty laissa säädetyt vähennykset.

  Pariskunnan yhteiset tulot otetaan huomioon silloin, jos asiakkaan tulot ovat suuremmat kuin kotona olevan puolison tulot. Tuolloin maksu on 42,5 % puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty laissa säädetyt vähennykset.

  Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakkaalle vähintään 112 euroa kuukaudessa.

  Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksussa huomioitavat tulot:

  • jatkuvat ansio- ja pääomatulot ennakonpidätyksen jälkeen

  • laskennallinen metsätulo

  • vammaistuki

  • eläkettä saavan hoitotuki

  Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kk keskimääräinen kuukausitulo.

  Tuloista tehtävät vähennykset ennen maksun määräytymistä:

  • edunvalvonnan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään perusmaksun suuruisena)

  • lisäksi vähennetään enintään 6 kk ajan pitkäaikaisen hoidon alkamisesta todelliset asumismenot ennen pitkäaikaiseen hoitoon siirtymistä: omistusasunnosta aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kulut (enintään 6 kk ajan), vuokra-asunnon välttämättömät kulut (irtisanomisajalta). Tuloista tehtävien vähennysten huomioiminen edellyttää lisäselvityksen (tositteet maksuista).

  Terveydenhuollon asiakasmaksua voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä alentaa tai jättää perimättä kokonaan, liitteenä ohje ja hakemus maksun alentamiseen.