Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Potilaan asemaa terveydenhuollossa säätelee laki potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785)

 • Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Lääkärin on kerrottava potilaalle hänen sairaudestaan, hoitovaihtoehdoista ja niiden mahdollisista haittavaikutuksista niin, että potilas ymmärtää, mistä on kyse.

 • Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle välittömästi.

 • Potilas voi tietyissä rajoissa valita hoitopaikkansa.

 • Potilaalla on oikeus nähdä potilastietonsa. Epäämisperusteena voi olla, että tietojen lukemisesta voisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun oikeuksille.

 • Potilastiedot ovat sivullisilta salassa pidettäviä. Tietoja ei saa pääsääntöisesti antaa omaisillekaan ilman potilaan suostumusta.

 • Lapsipotilasta hoidettaessa hänen mielipiteensä on otettava huomioon silloin, kun lapsi on kyllin kehittynyt sen ilmaisemaan

  • lääkäri tai muu ammattihenkilö arvioi lapsen kehittyneisyyden

  • lapsen huoltajalla ei ole oikeutta kieltää hoitoa, jota tarvitaan alaikäisen henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi.

 • Hoitoon tyytymätön voi keskustella häntä hoitaneen ammattihenkilön kanssa, tehdä muistutuksen hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle tai kantelun aluehallintovirastolle tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira).

 • Terveydenhuollon toimintayksiköissä pitää olla potilasasiamies, jonka ohjausta ja neuvoja potilas voi pyytää, jos on tyytymätön hoitoonsa tai kohteluunsa.

 • Potilasvahingosta voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta.

Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.

 • Oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa

 • Oikeus hyvään kohteluun, niin että asiakkaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä kunnioitetaan.

 • Asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä äidinkieli ja kulttuuritausta on otettava huomioon sosiaalihuoltoa toteutettaessa

 • Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on kunnioitettava asiakkaan itsemääräämisoikeutta

 • Oikeus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen

 • Jos täysi-ikäinen asiakas ei kykene osallistumaan ja vaikuttamaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen, on asiakkaan tahtoa selvitettävä yhteistyössä hänen laillisen edustajansa, omaisensa tai muun läheisen henkilön kanssa

 • Alaikäisen asiakkaan mielipide on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti

 • Oikeus saada selvitys oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, toimenpidevaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista asiassa merkityksellisistä seikoista

 • Asiakas saa tutustua hänestä talletettuihin tietoihin ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista

 • Oikeus saada tietoja asianosaisaseman perusteella asiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn

 • Velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot

 • Oikeus saada päätös tai sopimus sosiaalihuollon järjestämisestä kirjallisesti

 • Asiakkaalle on pääsääntöisesti laadittava palvelusuunnitelma

 • Oikeus hakea päätökseen muutosta

 • Oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle tai kantelu sosiaalihuollon valvonnasta vastaaville viranomaiselle. 

 • Sosiaaliasiamies antaa asiakkaalle tietoa tämän oikeuksista ja avustaa tarvittaessa asiakasta esimerkiksi muistutuksen tekemisessä