Potilasasiamies

Jokaiselle terveydenhuollon yksikölle nimetään potilasasiamies. Kahdella tai useammalla toimintayksiköllä voi myös olla yhteinen potilasasiamies.

Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu:

  • neuvoa ja antaa tietoa potilaan asemasta ja oikeuksistaan
  • toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • auttaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen tai korvaushakemuksen teossa

Miten menetellä ongelmatilanteissa


Lääkärien ja hoitohenkilökunnan velvollisuus on vastata potilaan ja potilaan suostumuksella hänen omaisensa kysymyksiin ja selittää asiat niin, että kysyjä ymmärtää vastauksen. Ongelmat ehkäistään parhaiten kysymällä ja keskustelemalla. Jos potilas tai omainen kuitenkin kokee, että hoito tai kohtelu on ollut huonoa tai epäasianmukaista, tai hoitoon ei ole päässyt määräajassa, voidaan tehdä muistutus tai kantelu.


Kirjallinen muistutus hoitopaikkaan


Hoitoon tai kohteluun tyytymätön potilas voi tehdä kirjallisen muistutuksen vastaavalle johtajalle siihen hoitopaikkaan, missä hoito on toteutettu. Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisesti itse tai valmiille lomakkeelle. Vastaava johtaja selvittää asian työntekijöidensä kanssa. Johtaja antaa kirjallisen vastauksen kohtuullisen ajan kuluessa (1 kk). Vastauksesta on käytävä ilmi, miten käsiteltävä asia on selvinnyt ja onko se johtanut jatkotoimenpiteisiin.


Kantelu aluehallintovirastolle tai Valviralle


Jos muistutukseen saatu vastaus ei ole mieleinen, voi tehdä kantelun. Kantelun voi tehdä, vaikka ei olisi tehnyt muistutusta. Kantelu voidaan kuitenkin siirtää käsiteltäväksi muistutuksena siihen hoitopaikkaan, missä hoito on tapahtunut.


Kantelu tehdään Valviraan silloin, jos epäillään, että on tapahtunut hoitovirhe, joka on johtanut potilaan kuolemaan tai vakavaan ja pysyvään vammautumiseen. Muissa tapauksissa kantelu tehdään aluehallintovirastolle. On tärkeää muistaa, että kantelu ei ole muutoksenhakukeino eli sen avulla ei voida muuttaa tai kumota lääkärin antamaa hoitopäätöstä tai saada korvausta hoitovirheestä.


Potilas- ja lääkevahingon korvaaminen


Potilasvahingosta voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta. On tärkeää huomioida, että kaikki hoitovirheet eivät ole potilasvahinkoja – korvattavia tapauksia ovat ainoastaan ne henkilövahingot, jotka täyttävät potilasvahinkolain tai potilasvakuutuslain (1.1.2021 alkaen) mukaiset edellytykset.


Vahinkoilmoitus osoitetaan Potilasvakuutuskeskukselle, osoite:

Potilasvakuutuskeskus

PL 1

00084 POTILASVAKUUTUSKESKUS


tai sähköisesti Potilasvakuutuskeskuksen kotisivuilla.


Lääkevahingolla tarkoitetaan lääkeaineen aiheuttamaa odottamatonta sairautta, vammaa tai niihin rinnastettavaa vakavaa psyykkistä sairautta. Lääkevahinkona ei pidetä sitä, että lääke ei tepsinyt halutulla tavalla vaivaan tai oireeseen.


Lääkkeen aiheuttamista yllättävistä haittavaikutuksista voi hakea korvausta Suomen Keskinäiseltä Lääkevahinkovakuutusyhtiöltä.


Lomake lähetetään postitse osoitteeseen:

Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö
PL 115
00181 HELSINKI

Muut vahingot ja korvaukset


Jossain tapauksissa potilaalle saattaa syntyä oikeus vahingonkorvauslain mukaiseen korvaukseen. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi kiinteistöstä johtuvat vahingot tai potilaan omaisuuden tuhoutuminen tai katoaminen. Korvauksen maksaminen edellyttää kuitenkin tahallisuutta eli tarkoituksellista vahingoittamista tai tuottamuksellisuutta eli sitä, että toiminta on ollut huolimatonta.


Kuluttajansuojalakia voidaan soveltaa myös palveluiden virheellisyyksiin. Tämä laki koskee kuitenkin vain yksityisiä terveydenhuoltopalveluita. Sitä ei siis sovelleta julkiseen terveydenhuoltoon.