Asiakkaan oikeudet

Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista säädetään mm. seuraavista asioista:

 • Potilaan oikeudesta hyvään terveyden- ja sairaudenhoitoon ja siihen liittyvään hyvään kohteluun
 • Hoitoon tarvitaan potilaan suostumus
 • Hoidon on tapahduttava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa
 • Potilaalle on annettava tiedot hänen terveydentilastaan, hoidon laajuudesta, riskitekijöistä ja hoidon vaihtoehdoista
 • Potilaalla on oikeus tarkistaa hänestä potilasasiakirjoihin merkityt tiedot ja oikaista ne. Hoitoa jonottamaan joutuvalle ilmoitetaan odotuksen syy ja arvioitu kesto
 • Hoitoon tyytymätön voi tehdä muistutuksen hoitolaitokselle
 • Hoitolaitoksella on oltava potilasta avustava potilasasiamies
 • Lapsipotilasta hoidettaessa hänen mielipiteensä on otettava huomioon silloin, kun lapsi on kyllin kehittynyt sen ilmaisemaan
 • Lääkäri tai muu ammattihenkilö arvioi lapsen kehittyneisyyden
 • Lapsen huoltajalla ei ole oikeutta kieltää hoitoa, jota tarvitaan alaikäisen henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi
 • Henkilökuntaa koskee vaitiolovelvollisuus

Muistutus

Potilaalla on oikeus saada laadultaan hyvää hoitoa sairauteensa. Jos ongelmia ja epäselvyyksiä ilmenee, terveyden- tai sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömän potilaan kannattaa ensin yrittää selvittää asia omassa hoitoyksikössä joko asianosaisen lääkärin, hoitajan tai hänen esimiehensä kanssa. Potilas voi halutessaan ottaa yhteyttä potilasasiamieheen jo ennen em. selvittelyä ja pyytää häntä mukaan neuvotteluun henkilökunnan kanssa.

Ellei asia selviä neuvottelemalla, potilas voi tehdä kirjallisen potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvän muistutuksen. Muistutus osoitetaan FSHKY:n erikoissairaanhoitoa koskevissa asioissa terveydenhuollosta vastaavalle lääkärille Hannu Suloselle, perusterveydenhuoltoa koskevissa asioissa avohuollon ylilääkäri Noora Leppäselle  ja mielenterveys- ja päihdeasioissa ylilääkäri Hanna Kiesille. Mikäli muistutus koskee kahta eri yksikköä, se lähetetään yhtymäjohtajalle. He antavat muistutukseen vastauksen pyydettyään ensin selvityksen yksiköstä, jossa ongelma on syntynyt.

Muistutus tehdään pääsääntöisesti kirjallisena, mutta se on mahdollista tehdä myös suullisesti edellä mainituille henkilöille, silloin kun kohteluunsa tai hoitoonsa tyytymättömällä on erityisiä vaikeuksia tehdä kirjallinen muistutus. Potilasasiamies voi auttaa kirjallisen muistutuksen tekemisessä.

Muistutuksen tekeminen ei rajoita potilaan oikeutta kannella hoidosta. Hoidosta voi kannella oman alueensa aluehallintovirastoon (Etelä-Suomen aluehallintovirasto), joka tavallisimmin käsittelee kantelut. Aluehallintovirasto ohjaa monimutkaisemmat kantelut VALVIRA:an (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto). Potilas voi tehdä kantelun suoraan VALVIRA:an, mutta sovitun työnjaon mukaan VALVIRA ohjaa useimmat kantelut aluehallintovirastoon.

Aluehallintovirasto ja Valvira voivat palauttaa kantelun kuntayhtymään käsiteltäväksi muistutuksena. Jos asiassa ei ole tehty muistutusta  ja valvontaviranomainen arvioi, että kantelu on tarkoituksenmukaisinta käsitellä muistutuksena, viranomainen voi siirtää asian asianomaiseen toimintayksikköön käsiteltäväksi. 

Jos hoidon yhteydessä tai muistutusta käsiteltäessä ilmenee että kyseessä voisi olla Potilasvahinkolain mukainen vahinko, ohjataan potilasta tekemään potilasvahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukseen.

Potilasvahingolla tarkoitetaan terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä sattunutta henkilövahinkoa, jonka potilaan tutkimus, hoito tai muu vastaava käsittely tai sellaisen laiminlyönti on todennäköisesti aiheuttanut.

Vahinkoilmoitus osoitetaan Potilasvakuutuskeskukselle, osoite:

Potilasvakuutuskeskus, PL 1, 00084 POTILASVAKUUTUSKESKUS
tai faksi 040 450 4694.
Puhelintiedustelut numerosta 040 450 4590.
Potilasvakuutuskeskuksen kotisivut 

Lääkevahinkovakuutus korvaa Suomessa myydyistä tai kulutukseen luovutetuista lääkkeistä käyttäjille aiheutuneita yllättäviä haittavaikutuksia. 

Lääkevahinkoilmoituslomake löytyy Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön kotisivuilta.

Lomakkeet lähetetään postitse osoitteeseen:

Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö
PL 115
00181HELSINKI