Palvelutarpeen arviointi                                              

Kunnan on järjestettävä lakisääteisesti pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta 75 vuotta täyttäneelle henkilölle ja Kelan eläkkeensaajan erityishoitotuen saajalle.

Ko. määräajat ja oikeudet palvelutarpeen arviointiin määräajassa koskevat henkilöitä, jotka eivät vielä ole sosiaalipalvelujen piirissä tai ovat palvelujen piirissä, mutta palvelun tarve muuttuu.

Palveluohjaus huolehtii palvelutarpeen arvioinneista lakisääteisten määräysten mukaisesti mutta toteuttaa niitä kokonaisvaltaisesti ikääntyneelle väestölle.

Palvelutarpeen arvioinneissa yhdessä ikääntyneen ja mahdollisesti hänen läheistensä tai omaisten kanssa kartoitetaan kokonaisvaltaisesti hänen elämäntilanteensa, voimavaransa ja avun tarpeensa sekä toiveensa. Arviointien tekemisessä käytetään apuna luotettavia mittareita, jotka osaltaan tuottavat monipuolista tietoa ikääntyneen tilanteesta ja varmistavat palvelutarpeen arvioinnin toteuttamisen kaikilta eri näkökulmiltaan jokaisen asiakkaan kohdalla.