Karttapallo
 

Maahanmuuttajien palvelut

Kotouttamo

Forssan seudun Kotouttamossa on Forssan, Tammelan, Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän maahanmuuttajien tukena eri alojen ammattilaisia, jotka työskentelevät tiiviissä yhteystyössä. 

Kotouttamosta maahanmuuttaja voi saada matalalla kynnyksellä apua puhelimitse, päivystysajalla tai ajanvarauksella. Ohjausta ja neuvontaa voi saada esimerkiksi asumiseen, koulutukseen, työelämään, talouden hallintaan sekä perheenyhdistämiseen, oleskelulupiin ja kansalaisuuteen liittyviin asioihin.

Kotouttamo järjestää erilaisia ryhmämuotoisia kursseja ja tilaisuuksia, joista maahanmuuttaja saa tärkeitä tietoja. Kotouttamossa järjestetään myös kaikille avoimia ja maksuttomia suomen kielen kursseja. 

Kotouttamossa kartoitetaan maahanmuuttajan palvelutarve ja osaamistaso. Näiden tietojen pohjalta voidaan tehdä kotoutumissuunnitelma. Kotoutumissuunnitelma on henkilökohtainen suunnitelma siitä, millä tavalla maahanmuuttaja saa arjen itsenäisessä pärjäämisessä tarvittavat tiedot ja taidot sekä kotoutuu osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Kotouttamon päivystys

Normaalioloissa Kotouttamo päivystää Yhteisötalolla kolmesti viikossa, Koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi päivystys on toistaiseksi tauolla. Työntekijöihin voi ottaa yhteyttä joko sähköpostitse kotouttamo(a)fshky.fi tai puhelimitse kotouttamon päivystysnumeroon. Tarvittaessa sitä kautta voidaan sopia aika tapaamiselle.

Maahanmuuttajien sosiaalityö / Kotouttamistyö

Aikuissosiaalityön osana toimiva maahanmuuttajien kotouttamistyö vastaa kiintiöpakolaisille, oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille sekä muille erityistä tukea tarvitseville maahanmuuttajille tarjottavasta sosiaalityöstä. Maahanmuuttajien sosiaalityöhön kuuluu ohjausta ja neuvontaa, palvelutarpeen arviointia sekä palveluohjausta ja tarvittaessa myös vahvempaa tukea arjessa pärjäämiseen.

Sosiaalityöstä on myös mahdollista hakea taloudellista tukea. Sosiaalityöstä  voidaan myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Päätökset tehdään aina yksilöllistä harkintaa käyttäen. Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta ja sekä täydentävää että ehkäisevää tukea voidaan myöntää vain kuluihin, joihin ei voi saada tukea Kelasta. Tällaisia kuluja voivat olla esimerkiksi vauvan syntymästä aiheutuvat kulut, alaikäisten lasten harrastusmenot tai ensimmäisen asunnon kalustemenot. Tukea voi hakea ottamalla yhteyttä Kotouttamoon.

Maahanmuuttajien terveyspalvelut

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä tarjoaa terveyspalveluita kaikille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille. Asioinnin tukena käytetään tarvittaessa tulkkia.

Kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevalla henkilöllä on oikeus hoitoon riippumatta siitä, minkä maan kansalainen hän on tai onko hänellä oleskelulupa Suomeen. Lapsilla, koululaisilla, sekä raskauden aikana on aina oikeus kiireellisen hoidon lisäksi myös julkisiin ennaltaehkäiseviin terveyspalveluihin kansalaisuudesta ja oleskelulupatilanteesta riippumatta.

Maahantulotarkastus

Maahanmuuttajille pyritään järjestämään kahden viikon sisällä maahantulosta tai oleskeluluvan saamisesta maahantulotarkastus. Tarkastuksessa selvitetään haastattelun, sekä erilaisten tarkentavien tutkimusten avulla terveyteen ja henkiseen vointiin vaikuttavat tekijät. Vastaanotolla käydään läpi myös terveyspalvelujärjestelmäämme, sekä kerrotaan käytänteistä ja lisätään tietoa uuden kotimaan palveluista kuntakohtaisesti.

Oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille, kiintiöpakolaisille sekä muille kotouttavan sosiaalityön asiakkaille maahantulotarkastus järjestetään automaattisesti. Muille maahanmuuttajille tarkastus on vapaaehtoinen, mutta suositeltava. Maahantulotarkastukseen pääsee ottamalla yhteyttä omaan terveysasemaan.