หลักสูตร : ปฐมนิเทศ สังคม

©Suomen Pakolaisapu ry

จาก หลักสูตร การ ปฐมนิเทศ ทาง สังคม ผู้ เข้า ร่วม จะ ได้ รับ กุญแจ ใน การ ทำ ความ เข้าใจ สังคม ฟินแลนด์ และ กลายเป็น สมาชิก ที่ เท่า เทียม กัน ใน สังคม หลักสูตร การ ปฐมนิเทศ ทาง สังคม ประกอบ ด้วย ข้อมูล เกี่ยว กับ โครงสร้าง ของสังคม ฟินแลนด์ การ จัด ระเบียบ กฎหมาย ใน สถานการณ์ ชีวิต ที่ แตก ต่าง กัน และ ประเพณี ของ ชาว ฟินแลนด์

หลักสูตร การ ปฐมนิเทศ ทาง สังคม เป็น ทาง เดิน ที่ ใช้ งาน ได้ จริง ใน ช่วง แรก ของ การ เข้า ศึกษา ใน ฟินแลนด์ ทั้งหมดใน ช่วง ปี ที่ พำ นัก หลักสูตร นี้ ยัง สามารถ เข้า ร่วม ใน ภาย หลัง ใน ประเทศ ได้ หาก หลักสูตร ยัง คง ผูก ติด อยู่ กับ ความต้องการ

หลักสูตร การ ปฐมนิเทศ ทาง สังคม ประกอบ ด้วย 10 ครั้ง หาก หลักสูตร ดำ เนิน การ ทั้งหมด ใน ภาษา แม่ ของ คุณ เองการ สอน แต่ละ ครั้ง จะ ใช้ เวลา 2 วัน หาก ตีความ หลักสูตร แต่ละ บท เรียน จะ ใช้ เวลา 3 วัน สามารถ เข้า ร่วม หลักสูตรใน สถาน ที่ หรือ ทาง ไกล จาก คอมพิวเตอร์ ได้ คุณ จะ ได้ รับ ใบรับ รอง การ สำ เร็จ หลักสูตร

เนื้อหา ของ หลักสูตร การ ปฐมนิเทศ สังคม :

1. วัฒนธรรม ฟินแลนด์ และ ฟินแลนด์

2. สังคม ฟินแลนด์

3. ย้าย ไป ฟินแลนด์ และ อาศัย อยู่ ใน ฟินแลนด์

4. ชีวิต ครอบครัว และ ลูกๆ

5. การ ฝึก อบรม

6. การ ทำ งาน และ การ ดำ รง ชีวิต ใน ฟินแลนด์

7. สุขภาพ และ ความ ชรา ใน ฟินแลนด์

8. กฎหมาย และ การ ดำ เนิน การ ยุติธรรม ใน ฟินแลนด์

9. การเมือง และ อิทธิพล ใน ฟินแลนด์

10. ภาพ สะท้อน สังคม ฟินแลนด์

หาก คุณ ต้องการ เข้า ร่วม หลักสูตร ปฐมนิเทศ สังคม โปรด ติดต่อ บริการ ฉุกเฉิน Kotouttamo

หลักสูตร : ความ เป็น อยู่ ที่ ดี ทุก วัน

จาก หลักสูตร สวัสดิการ ทุก วัน ผู้ เข้า ร่วม จะ ได้ รับ ข้อมูล เกี่ยว กับ กิจกรรม การ บริการ สังคม และ สุขภาพ ของฟินแลนด์ การ เติบโต และ พัฒนาการ ของ เด็ก และ ประเด็น ที่ เกี่ยวข้อง กับ ความ สัมพันธ์ และ ความ เป็น อยู่ ที่ ดี ของจิตใจ หลักสูตร นี้ ยัง ให้ โอกาส ใน การ หารือ เกี่ยว กับ การ เคารพ ใน วัฒนธรรม ของ ตนเอง ซึ่ง เป็น ส่วน หนึ่ง ของ การเลี้ยง ดู เด็ก และ ชีวิต ครอบครัว ผู้ เข้า ร่วม ที่ ไม่มี บุตร ที่ ยัง ไม่ บรรลุ นิติภาวะ สามารถ เข้า ร่วม บาง ส่วน ของ วัน หลักสูตรได้

หลักสูตร สวัสดิการ ทุก วัน ได้ รับ การ ออกแบบ ให้ จัด ขึ้น ใน ช่วง แรก ของ การ เข้า ศึกษา ใน ช่วง สาม ปี แรก คุณ ยังสามารถ เข้า ร่วม หลักสูตร ใน ช่วง หลัง ของ การ ใช้ ชีวิต ใน ประเทศ ได้ หาก ยัง คง ต้องการ ข้อมูล หลักสูตร

หลักสูตร สวัสดิการ ทุก วัน ประกอบ ด้วย 10 เซสชั่น สาม ชั่วโมง หลักสูตร นี้ ตีความ สามารถ เข้า ร่วม หลักสูตร ในสถาน ที่ หรือ ทาง ไกล จาก คอมพิวเตอร์ ได้ คุณ จะ ได้ รับ ใบรับ รอง การ สำ เร็จ หลักสูตร

เนื้อหา ของ หลักสูตร ความ เป็น อยู่ ที่ ดี ใน ชีวิต ประจำ วัน :

1. การ ใช้ บริการ ด้าน สุขภาพ และ การ ดูแล ตนเอง

2. สุขภาพ จิต ดี

3. สุขภาพ ทาง เพศ / ผู้ หญิง

4. สุขภาพ ทาง เพศ / ผู้ชาย

5. ความ สัมพันธ์ และ การ แต่งงาน

6. การ ตั้ง ครรภ์ และ การ คลอด บุตร

7. ความ เป็น อยู่ ที่ ดี ของ เด็ก และ ครอบครัว

8. แผ่น โรงเรียน อนุบาล และ โรงเรียน

9. วัย แรก รุ่น

10. ชีวิต ประจำ วัน ของ ฟินแลนด์ และ วัฒนธรรม ของ ตัว เอง

หาก คุณ ต้องการ เข้า ร่วม หลักสูตร สวัสดิการ ทุก วัน หรือ ช่วง การ สอน ใด หลักสูตร หนึ่ง โปรด ติดต่อ บริการ ฉุกเฉินของ Kotouttamo

พื้น ฐาน ของ ภาษา ฟินแลนด์

ใน กลุ่ม พื้น ฐาน ของ ภาษา ฟินแลนด์ เรา จะ เรียน รู้ พื้น ฐาน ของ ภาษา ฟินแลนด์ โดย การ พูด การ อ่าน และ การ เขียนผู้ เข้า ร่วม ใน กลุ่ม จะ ได้ รับ ทักษะ ทาง ภาษา ที่ เป็น ประโยชน์ ซึ่ง สนับสนุน การ เผชิญ ปัญหา ใน ชีวิต ประจำ วัน

พื้น ฐาน ของ กลุ่ม ภาษา ฟินแลนด์ เหมาะ สำ หรับ ผู้ อพยพ ที่ ภาษา ฟินแลนด์ ยัง อยู่ ใน ช่วง เริ่ม ต้น กลุ่ม เปิด ให้ ทุก คนและ ฟรี การ เข้า ร่วม กลุ่ม ประถม ศึกษา ไม่ ต้อง ลง ทะเบียน แต่ สามารถ เข้า ร่วม ได้ ทุก เมื่อ ภาษา ที่ ใช้ ใน การ เรียน การสอน คือ ภาษา ฟินแลนด์

เวลา : วัน จันทร์ 10-12

สถาน ที่: Kotouttamo ( บ้าน ชุมชน ), Haudankorvankatu 2, Forssa

กลุ่ม สนทนา ภาษา ฟินแลนด์

กลุ่ม สนทนา ภาษา ฟินแลนด์ จะ อภิปราย หัวข้อ ต่างๆ ใน ภาษา ฟินแลนด์ ผู้ เข้า ร่วม ใน กลุ่ม สนทนา จะ ได้ ฝึก ทักษะการ สนทนา เป็น ภาษา ฟินแลนด์ และ เรียน รู้ คำ ศัพท์ ใหม่

กลุ่ม สนทนา ภาษา ฟินแลนด์ เหมาะ สำ หรับ ผู้ อพยพ ที่ รู้ พื้น ฐาน ของ ภาษา ฟินแลนด์ กลุ่ม เปิด ให้ ทุก คน และ ฟรี การเข้า ร่วม กลุ่ม สนทนา ไม่ จำ เป็น ต้อง ลง ทะเบียน แต่ คุณ สามารถ เข้า ร่วม ได้ ทุก เมื่อ ภาษา ที่ ใช้ ใน การ เรียน การ สอนคือ ภาษา ฟินแลนด์

เวลา : วัน อังคาร ตั้งแต่ 10-12

สถาน ที่ : Kotouttamo ( บ้าน ชุมชน ), Haudankorvankatu 2, Forssa

ข้อมูล : ที่ อยู่ อาศัย และ การ เช่า

ข้อมูล ครอบคลุม ประเด็น ที่ สำ คัญ ที่สุด ที่ เกี่ยวข้อง กับ ที่ อยู่ อาศัย และ การ เช่า ของ ฟินแลนด์ ข้อมูล ถูก เก็บ ไว้ เป็นภาษา ฟินแลนด์ และ เปิด ให้ ผู้ อพยพ ทุก คน สามารถ จัด เตรียม ล่าม สำ หรับ ผู้ อพยพ ที่ เป็น ลูกค้า ของ งา นบู รณา การการ ดูแล สังคม

ข้อมูล ที่ อยู่ อาศัย และ การ เช่า เป็น เวลา สอง ชั่วโมง เป็น ไป ได้ที่ จะ มี ส่วน ร่วม ใน ข้อมูล บน เว็บไซต์ หรือ จาก ระยะ ไกลจาก คอมพิวเตอร์

เนื้อหา ของ ข้อมูล ที่ อยู่ อาศัย และ การ เช่า :

● ค้นหา หน้า แรก

● ปัญหา การ เช่า

● กฎ ขั้น ตอน

● กฎ มารยาท ของ ฟินแลนด์

● ปัญหา ที่ อยู่ อาศัย ที่ พบ บ่อย ที่สุด

● การ สิ้น สุด ของ อพาร์ตเมนต์

● ชำ ระ ค่า เช่า

หาก คุณ ต้องการ เข้า ร่วม ใน ข้อมูล ที่ อยู่ อาศัย และ การ เช่า โปรด ติดต่อ บริการ ฉุกเฉิน Kotouttamo

ข้อมูล : การ รีไซเคิล

ข้อมูล การ รีไซเคิล ได้ รับ การ จัดการ โดย ความ ร่วม มือ ระหว่าง Kotouttamo และ Loimi-Hämeen Jätehuolto Oyข้อมูล ถูก เก็บ ไว้ เป็น ภาษา ฟินแลนด์ และ เปิด ให้ ผู้ อพยพ ทุก คน สามารถ จัด เตรียม ล่าม สำ หรับ ผู้ อพยพ ที่ เป็น ลูกค้า

ของ งา นบู รณา การ การ ดูแล สังคมข้อมูล การ รีไซเคิล มี ความ ยาว สอง ชั่วโมง ไม่ สามารถ เข้า ร่วม ใน ข้อมูล ระยะ ไกล ได้

เนื้อหา ข้อมูล การ รีไซเคิล :

● หลัก การ และ ประโยชน์ ของ การ รีไซเคิล

● ระบบ การ จัดการ ของ เสีย ของ ฟินแลนด์

● รีไซเคิล ขยะ ใน ครัว เรือน พร้อม รักษา สิ่ง แวดล้อม

หาก คุณ ต้องการ เข้า ร่วม ใน ข้อมูล การ รีไซเคิล โปรด ติดต่อ บริการ ฉุกเฉิน ของ Kotouttamo

ข้อมูล : ประกัน สังคม

ข้อมูล นี้ จะ ทบทวน ประวัติ ความ เป็น มา ของ การ พัฒนา ระบบ ประกัน สังคม ของ ฟินแลนด์ และ การ ก่อสร้าง และ การจัดหา เงิน ทุน ของ ประกัน สังคม ใน ปัจจุบัน ข้อมูล ถูก เก็บ ไว้ เป็น ภาษา ฟินแลนด์ และ เปิด ให้ ผู้ อพยพ ทุก คน สามารถจัด เตรียม ล่าม สำ หรับ ผู้ อพยพ ที่ เป็น ลูกค้า ของ งา นบู รณา การ การ ดูแล สังคม

ข้อมูล ประกัน สังคม ใช้ เวลา สอง ชั่วโมง เป็น ไป ได้ที่ จะ มี ส่วน ร่วม ใน ข้อมูล บน เว็บไซต์ หรือ จาก ระยะ ไกล จากคอมพิวเตอร์

เนื้อหา ของ ข้อมูล ประกัน สังคม :

● ประวัติ ประกัน สังคม ของ ฟินแลนด์

● โครงสร้าง ประกัน สังคม

● ทุน ประกัน สังคม

หาก คุณ ต้องการ เข้า ร่วม ใน ข้อมูล ประกัน สังคม โปรด ติดต่อ บริการ ฉุกเฉิน ของ Kotouttamo

หลักสูตร : บริการ เกลา

หลักสูตร Kela Services จัด ขึ้น เป็น ภาษา ฟินแลนด์ และ เปิด ให้ ผู้ ย้าย ถิ่นฐาน ทุก คน ที่ ต้องการ ข้อมูล เพิ่ม เติม เกี่ยวกับ การ ดำ เนิน งาน ของ Kela หรือ การ ติดต่อ กับ Kela สามารถ จัด เตรียม ล่าม สำ หรับ ผู้ อพยพ ที่ เป็น ลูกค้า ของ งา

นบู รณา การ การ ดูแล สังคมหลักสูตร นี้ ประกอบ ด้วย สาม ช่วง แต่ละ ครั้ง ใช้ เวลา สอง ชั่วโมง เป็น ไป ได้ที่ ผู้ เข้า ร่วม จะ เข้า ร่วม ใน บาง ส่วน ของหลักสูตร เท่านั้น เป็น ไป ได้ที่ จะ เข้า ร่วม ใน หลักสูตร ที่ ศูนย์ บูรณา การ หรือ ทาง ไกล จาก คอมพิวเตอร์

เนื้อหา ของ หลักสูตร บริการ เกลา :

1. พั นธ กิจ องค์กร และ การ ดำ เนิน งาน ของ เกลา

2. รู ป แบบ การ สนับสนุน ผู้ อพยพ ที่ พบ บ่อย ที่สุด

3. คำ แนะนำ ใน การ ใช้ บริการ ออนไลน์ ของ เกลา

หาก คุณ ต้องการ เข้า ร่วม หลักสูตร บริการ เกลา หรือ หนึ่ง ใน เซสชั่ นกา รสอน โปรด ติดต่อ บริการ ฉุกเฉิน ของKotouttamo

ข้อมูล : บริการ สำ นักงาน TE

ข้อมูล นำ เสนอ บริการ ของ สำ นักงาน จัดหา งาน และ พัฒนา เศรษฐกิจ ได้แก่ สำ นักงาน จัดหา งาน และ พัฒนาเศรษฐกิจ ข้อมูล ถูก เก็บ ไว้ เป็น ภาษา ฟินแลนด์ และ เปิด ให้ ผู้ อพยพ ทุก คน สามารถ จัด เตรียม ล่าม สำ หรับ ผู้ อพยพ ที่เป็น ลูกค้า ของ งา นบู รณา การ การ ดูแล สังคม

ข้อมูล บริการ สำ นักงาน TE มี ความ ยาว สอง ชั่วโมง เป็น ไป ได้ที่ จะ เข้า ร่วม ใน ข้อมูล บน ไซต์ ใน คอมพิวเตอร์ หรือจาก ระยะ ไกล จาก คอมพิวเตอร์

เนื้อหา ของ ข้อมูล บริการ บริการ สำ นักงาน TE:

● งาน ของ สำ นักงาน TE

● สิทธิ และ หน้าที่ ของ ผู้ หา งาน ที่ ว่าง งาน

● ให้ บริการ โดย สำ นักงาน TE

หาก คุณ ต้องการ เข้า ร่วม ใน ข้อมูล บริการ ของ บริการ สำ นักงาน TE โปรด ติดต่อ บริการ ฉุกเฉิน Kotouttamo

หลักสูตร : ทักษะ ชีวิต การ ทำ งาน

หลักสูตร ทักษะ ชีวิต การ ทำ งาน จัด ขึ้น เป็น ภาษา ฟินแลนด์ และ เปิด รับ ผู้ อพยพ ทุก คน ที่ ต้องการ ข้อมูล เกี่ยว กับ ชีวิตการ ทำ งาน ของ ชาว ฟินแลนด์ และ ทักษะ การ หา งาน ภาค ปฏิบัติ หลักสูตร นี้ ประกอบ ด้วย สาม ช่วง แต่ละ ครั้ง ใช้ เวลาสอง ชั่วโมง เป็น ไป ได้ที่ ผู้ เข้า ร่วม จะ เข้า ร่วม ใน บาง ส่วน ของ หลักสูตร เท่านั้น

เป็น ไป ได้ที่ จะ เข้า ร่วม ใน ส่วน แรก ของ หลักสูตร ที่ ศูนย์ บูรณา การ หรือ ทาง ไกล จาก คอมพิวเตอร์ สามารถ เข้า ร่วม ได้เฉพาะ ใน ส่วน ที่ สอง และ สาม ของ หลักสูตร ใน สถาน ที่ เท่านั้น คุณ จะ ได้ รับ ใบรับ รอง การ สำ เร็จ หลักสูตร

เนื้อหา ของ หลักสูตร ทักษะ ชีวิต การ ทำ งาน :

1. วั ฒนธรรม การ ทำ งาน ของ ฟินแลนด์ ข้อ ตกลง ร่วม กัน และ กฎ การ ใช้ ชีวิต

2. ห ลัก ใน การ หา งาน การเต รี ยม ตัว สัมภาษณ์ งาน และ การ พูด ทักษะ ของ ตนเอง

3. การ เขียน CV หรือ CV ทบทวน คำ ศัพท์ ภาษา ฟินแลนด์

หาก คุณ ต้องการ เข้า ร่วม หลักสูตร ทักษะ ชีวิต การ ทำ งาน หรือ หลักสูตร การ สอน แบบ ใด แบบ หนึ่ง โปรด ติดต่อบริการ ฉุกเฉิน ของ Kotouttamo

ข้อมูล : การ รับ ผู้ ลี้ ภัย และ การ รวม ครอบครัว

ข้อมูล ครอบคลุม ประเด็น ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ เลือก โควตา ผู้ ลี้ ภัย และ การ รวม ครอบครัว ของ ผู้ ลี้ ภัย ข้อมูล นี้ จัด ทำเป็น ภาษา ฟินแลนด์ และ เปิด ให้ ผู้ อพยพ และ บุคคล อื่น ที่ สนใจ ใน หัวข้อ สามารถ จัด เตรียม ล่าม สำ หรับ ผู้ อพยพ ที่เป็น ลูกค้า ของ งา นบู รณา การ การ ดูแล สังคม

ข้อมูล การ รับ ผู้ ลี้ ภัย และ การ รวม ครอบครัว ใช้ เวลา สอง ชั่วโมง เป็น ไป ได้ที่ จะ มี ส่วน ร่วม ใน ข้อมูล บน เว็บไซต์ หรือจาก ระยะ ไกล จาก คอมพิวเตอร์

เนื้อหา ข้อมูล การ รับ ผู้ ลี้ ภัย และ การ รวม ตัว ของ ครอบครัว :

1. หลัก การ คัด เลือก และ การ ไม่ เปิด เผย ชื่อ สำ หรับ ผู้ ลี้ ภัย โค วต้า

2. เงื่อนไข การ รวม ตัว ของ ครอบครัว

3. ขีด จำ กัด ราย ได้ สำ หรับ การ รวม ครอบครัว

4. ใบ อนุญาต พำ นัก ของ ญาติ คน อื่น

หาก คุณ ต้องการ มี ส่วน ร่วม ใน ข้อมูล การ รับ ผู้ ลี้ ภัย และ การ รวม ตัว ของ ครอบครัว โปรด ติดต่อ บริการ ฉุกเฉินKotouttamo

ข้อมูล : ความ เท่า เทียม กัน

ข้อมูล ต้อง ผ่าน ความ เท่า เทียม กัน กล่าว คือ ทุก คน ควร มี ความ เท่า เทียม กัน ใน สังคม อย่างไร แม้ว่า จะ มี ความ แตกต่าง กัน ข้อมูล นี้ จัด ทำ เป็น ภาษา ฟินแลนด์ และ เปิด ให้ ผู้ อพยพ และ บุคคล อื่น ที่ สนใจ ใน หัวข้อ สามารถ จัด เตรียมล่าม สำ หรับ ผู้ อพยพ ที่ เป็น ลูกค้า ของ งา นบู รณา การ การ ดูแล สังคม

ข้อมูล ความ เท่า เทียม กัน มี ความ ยาว สอง ชั่วโมง เป็น ไป ได้ที่ จะ มี ส่วน ร่วม ใน ข้อมูล บน เว็บไซต์ หรือ จาก ระยะ ไกลจาก คอมพิวเตอร์

เนื้อหา ข้อมูล ความ เท่า เทียม กัน :

● ความ เท่า เทียม กัน ใน กฎหมาย

● ส่ง เสริม ความ เท่า เทียม ใน กิจการ สาธารณะ

● สิทธิ ใน การ ใช้ ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา และ รสนิยม ทาง เพศ ของ ตัว เอง

● ความ เท่า เทียม กัน ใน ตลาด แรงงาน และ ใน ชีวิต การ ทำ งาน

หาก คุณ ต้องการ เข้า ร่วม ใน ข้อมูล ความ เท่า เทียม กัน ติดต่อ บริการ ฉุกเฉิน Kotouttamo.

ข้อมูล : ใบ อนุญาต ผู้ พำ นัก และ สัญชาติ

ข้อมูล นี้ ครอบคลุม ถึง เงื่อนไข ใน การ ขอ ใบ อนุญาต มี ถิ่น ที่ อยู่ และ สัญชาติ ตลอด จน ขั้น ตอน การ สมัคร ข้อมูล นี้ จัดทำ เป็น ภาษา ฟินแลนด์ และ เปิด ให้ ผู้ อพยพ และ บุคคล อื่น ที่ สนใจ ใน หัวข้อ สามารถ จัด เตรียม ล่าม สำ หรับ ผู้ อพยพ ที่เป็น ลูกค้า ของ งา นบู รณา การ การ ดูแล สังคม

ใบ อนุญาต ผู้ พำ นัก และ ข้อมูล สัญชาติ เป็น เวลา สอง ชั่วโมง เป็น ไป ได้ที่ จะ มี ส่วน ร่วม ใน ข้อมูล บน เว็บไซต์ หรือ จากระยะ ไกล จาก คอมพิวเตอร์

เนื้อหา ของ ใบ อนุญาต มี ถิ่น ที่ อยู่ และ ข้อมูล สัญชาติ :

● ประเภท และ หลัก เกณฑ์ การ อนุญาต มี ถิ่น ที่ อยู่

● ระยะ เวลา พำ นัก และ การ ยืนยัน ตัว ตน

● ผลก ระ ทบ ของ ประเภท ใบ อนุญาต มี ถิ่น ที่ อยู่ ต่อ ประกัน สังคม

● เงื่อนไข การ รับ สัญชาติ

● ขั้น ตอน การ สมัคร

หาก คุณ ต้องการ เข้า ร่วม ใน ข้อมูล ใบ อนุญาต พำ นัก และ ข้อมูล การ เป็น พลเมือง โปรด ติดต่อ บริการ ฉุกเฉิน ของKotouttamo