บริการด้านสุขภาพของผู้อพยพ

สมาคมสวัสดิการภาค Forssa ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้อพยพทุกคนที่ได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ ในเรื่องสุขภาพสามารถใช้ล่ามได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ล่ามเพื่อนัดหมาย

หากคณุ ตองการ ้ เวลาดแลู สขภาพ ุ สาหร ํ บัตวัคณุ เองหรอืบตร ุ หลาน และคณุ สามารถจองการนดัหมายเป็นภาษาฟินแลนด ์โปรดโทรไปทหมายเลข ี นดัหมาย ของศนยู ส์ ขภาพ ุ ของคณุ เอง

ผคนู้ ทอาศ ี ยั อยในู่ Forssa ถกู แบง่ ออกเป็นกลมุ่ การนัดหมายตางๆ ่ หากคณุ อาศยั อยในู่ Forssa และไมร่ วู้า่ คณุ อยในู่ กลมุ่ ใด โปรดโทรไปท ี 03 41911 เป็นภาษาฟินแลนด ์และ ถามวา่ คณุ อยในู่ กลมุ่ ศนยู ส์ ขภาพ ุ ใด

หากคณุ ไมได่ พ้ ดู ภาษาฟินแลนดและ ์ ตองการ ้ ลาม่ เพอ ื ทาการ ํ นดัหมาย ใหท้ าํ ตาม คาํ แนะนําดาน้ ลาง่ : สง่ ขอความ ้ ไปท ี 04573979982 ป้อนชอ ื ภาษาของคณุ ในขอความ ้ ตวอย ั าง่ เชน่ หากภาษาแมของ ่ คณุ คอื ภาษาอาหรับ ใหป้้อน THAI ศนยู ส์ ขภาพ ุ หรอื โรง พยาบาลจะโทรกลบั หาคณุ พรอม้ ลาม่ ทพ ี ดู ภาษาแมของ ่ คณ

ในกรณีฉุกเฉนิ ใหโทร ้ ไปทหมายเลข ี ฉุกเฉนิ 112 ทศี นยู ฉ์ ุกเฉนิ มบร ี การ ิ ลาม

การควบคุมการเข้าประเทศ

จุดมุ่งหมายคือจัดให้มีการตรวจสอบการเข้าเมืองสำหรับผู้อพยพภายในสองสัปดาห์หลังจากเข้าหรือได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ การตรวจสอบจะตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีผ่านการสัมภาษณ์และการศึกษาต่างๆ แผนกต้อนรับยังตรวจสอบระบบบริการสุขภาพของฟินแลนด์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและบริการสำหรับแต่ละเทศบาล

สำหรับผู้ขอลี้ภัยผู้ลี้ภัยโควต้าและผู้รวมคนอื่น ๆ ที่ได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่การตรวจสอบการเข้าจะถูกจัดเรียงโดยอัตโนมัติ สำหรับผู้อพยพรายอื่นการตรวจสอบเป็นไปโดยสมัครใจ แต่แนะนำ คุณสามารถรับการตรวจสอบรายการได้โดยติดต่อศูนย์สุขภาพของคุณเอง