ดูแล ประจำ วนั

ก่อน ไป โรงเรียน เด็ก มี สิทธิ ได รั้บ การ ศึกษา ระดับ ปฐมวัย นน คือ การ ดูแล เด็ก เด็ก สามารถอย ใู่ น การ ดูแล ช่วง กลาง วัน อย่าง นอ้ ย 20 ชวโมง ต่อ สัปดาห์ หรือ มากกว่า นันหาก พ่อ แม่ อย ทู่ ทงานหรือ เรียน . ใน การ ดูแล เด็ก ใน ช่วง กลาง วัน เด็ก จะ เรียน รู ทั้กษะ ทาง สังคม เช่น อนุบาล และใน การ ดูแล วัน ครอบครัว เรา อย กู่ ลาง แจง้ และ เล่น กัน มากมาย หาก เด็ก ไม่ พูด ภาษา ฟินแลนด์ หรือ สวีเดนเขา ได รั้บ การ สนับสนุน ดา้ น การ เรียน ภาษา

อนุบาล

เด็ก ทุก คน มี ส่วน ร่วม ใน การ ศึกษา อนุบาล การ ศึกษา ใช เ้ วลา หนงปี และ เป็น เช่น นันบังคับ แต่ ฟรี โดย ปกติ ก่อน เขา้ เรียน คือ วัน ละ 4ชวโมง ตังแต่ วัน จันทร์

ถึง วัน ศุกร์ ใน ระหว่าง การ ศึกษา อนุบาล เด็ก จะ เรียน รู ทั้กษะ ท ช ่วย ใน การ เรียนเช่น ตัว อักษร การ เรียน การ สอน รวม ถึง กิจกรรม กลาง แจง้ และ การ เล่น หาก เด็ก ไม่ พูด ภาษา ฟินแลนด์

หรือ สวีเดน เขา ได รั้บ การ สนับสนุน ดา้ น การ เรียน ภาษา

ดู คำ แนะนำ การ สมัคร สำหรับ การ ดูแล เด็ก และ การ ศึกษา ได ใ้ น เว็บไซต์ ของ เทศบาล:

ผู ติ้ดต่อ การ ดูแล ประจำ วัน Forssa: Mervi Ulmonen, p. 050-56400, mervi.ulmonen(at)forssa.fi

ผู ติ้ดต่อ การ ดูแล ประจำ วัน Humppila: Katja Ojala, p. 050 542 2030 ,katja.ojala(at)humppila.fi

ผู ติ้ดต่อ การ ดูแล ประจำ วัน Jokioinen: Arja Mikkola, p. 050-5925859, arja.mikkola(at)jokioinen.fi tai Kirsi Sundqvist, p. 050-3039531, kirsi.sundqvist(at)jokioinen.fi

ผู ติ้ดต่อ การ ดูแล ประจำ วัน Tammela: Paula Laakso p. 050 372 22, paula.laakso(at)tammela.fi

Ypäjän päivähoito Yhteyshenkilö: Anne-Mari Paloposki, p. 044-4352015, anne-mari.paloposki[at]ypaja.fi tai Minna Nouko, p.050-5747744, minna.nouko[at]ypaja.fi

การ ศึกษา ขน

เด็ก ทุก คน ท อาศัย อย อู่ ย่าง ถาวร ใน ฟินแลนด์ ตอ้ ง เขา้ ร่วม การ ศึกษา ขันพนฐานการ ศึกษา ขันพนฐาน เรมตน้ ใน ปี เดียว กับ เด็ก อายุ เจ็ด ขวบ ระดับ ประถม ศึกษา มีเกรด 1-6 ( ประถม ศึกษา ) และ 7-9 (มัธยม ปลาย ) การ ศึกษา ขันพนฐาน จัด โดย เทศบาล และ ฟรี

หาก เด็ก หรือ คน หนุ่ม สาว เพงยา้ ย มา ฟินแลนด์ เขา หรือ เธอ สามารถ ได รั้บ การ ศึกษา ขัพนฐานเตรียม อุดมศึกษา การ เรียน การ สอน สำหรับ เตรียม ความ พรอ้ ม มัก ใช เ้ วลา หนงปี หลัง จาก นันนักเรียนสามารถ เรียน ภาษา ฟินแลนด์ หรือ สวีเดน เป็น ภาษา ท สอง S2 ถา้ เขา ตอ้ งการ การ สนับสนุน สำหรับ การเรียน รู

สามารถ ดู ขอ้ มูล การ ลง ทะเบียน การ ศึกษา ขันพนฐาน ได จ้ าก เว็บไซต์ ของ เทศบาล

ผู ติ้ดต่อ การ ศึกษา ขันพนฐาน Forssa: Atte Kolis, p. 040- 6527 583, atte.kolis(at)forssa.fi

ผู ติ้ดต่อ การ ศึกษา ขันพนฐาน Humppila: Anssi Lepistö, p. 044 706 4412, anssi.lepisto(at)humppila.fi

ผู ติ้ดต่อ การ ศึกษา ขันพนฐาน Jokioinen

ผู ติ้ดต่อ การ ศึกษา ขันพนฐาน Tammela: Sari Lukkala, p. 050 597 6224, sari.lukkala(at)tammela.fi

ผู ติ้ดต่อ การ ศึกษา ขันพนฐาน Ypäjä: Turo Järvelä, p. 044 4352010, turo.jarvela[at]ypaja.fi