ระบบ การ ศึกษา

ระบบ การ ศึกษา ของ ฟินแลนด์ ประกอบ ดว้ ย การ ศึกษา ระดับ ปฐมวัย การ ศึกษา ก่อน วัย เรียน การ ศึกษา ขันพนฐาน มัธยม

ใน ฟินแลนด์ การ ศึกษา อนุบาล ประถม และ มัธยม ไม่มี ค่า ใช จ้ ่าย นอกจาก นการ ศึกษา ระดับ วิทยาลัย ส่วน ใหญ่ ไม่ เสีย ค่า ใช จ้ ่าย ฟินแลนด์ ตอ้ งการ ให้ทุก คน มี โอกาส เท่า กัน สำหรับ การ ศึกษา ท ม ีคุณภาพ

การ ศึกษา ปฐมวัย หมาย ถึง กิจกรรม การ ศึกษา สำหรับ เด็ก เล็กการ ศึกษา ปฐมวัย จัด ใน เขต เทศบาล เช่น ใน โรงเรียน อนุบาล หรือใน การ ดูแล สถาน รับ เลยง เด็ก

โดย ทวไป อนุบาล จะ ใช เ้ วลา หนงปี และ เรมใน ปี ของ เด็ก อายุ 6 ขวบ การ ศึกษา อนุบาล เป็น ภาค บังคับ สำหรับ เด็ก ทุก คน

ใน ระดับ ประถม ศึกษา คือ ระดับ ประถม จะ มี การ ศึกษา ระดับ ชั ประถม ปี ท 1-9 และ โดย ปกติ จะ เรมตน้เหมือน กัน เมอเด็ก อายุ ครบ 7 ขวบ โรงเรียน ประถม เป็น ภาค บังคับ สำหรับ เด็ก ทุก คน

มัธยมศึกษา ตอน ปลาย หมาย ถึง โรงเรียน มัธยม หรือ อาชีวศึกษา ตอน มัธยม เรา เรียนวิชา ศึกษา ทวไป และ การเต รี ยม ความ พรอ้ ม สำหรับ การ ศึกษา ใน มหาวิทยาลัย อาชีวศึกษาจบ การ ศึกษา สาย อาชีพ

คุณจะสมัครเรียนได้อย่างไร?

คุณสามารถสมัครเข้า โรงเรียนมัธยม เพื่อเรียน ในใบสมัครร่วมได้ การค้นหาอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ คุณสามารถสมัครเข้าโรงเรียนมัธยมได้หากคุณเรียนจบชั้นประถม

คุณสามารถสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาในการสมัครร่วมกัน ในฤดูใบไม้ผลิหรือในการสมัครแบบต่อเนื่องตลอดทั้งปี

คุณสามารถสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้หากคุณมี:

  • ประกาศนียบัตรมัธยมปลาย
  • การสอบวัดผล ฟินแลนด์
  • ปวช. ฟินแลนด์
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาในต่างประเทศหรือเทียบเท่า

คุณสามารถสมัครเข้ามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ปีละสองครั้งในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง

 คุณสามารถสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาได้หากคุณมี:

 การสอบวัดผลภาษาฟินแลนด์

  • ปวช. ฟินแลนด์
  • การสอบการบวชเสร็จสมบูรณ์ในต่างประเทศ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาในต่างประเทศที่สามารถเข้าถึงการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศที่คุณสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร จาก Opintopolku