کورس : آشنایی با جامع ه فنلند

سازمان مسئول: سازمان کمک به پناهندگان فنلند Suomen Pakolaisapu ry) )

اشتراک کننده در کورس آشنایی با جامعه فنلند نکات اساسی و ضروری جامعه فنلندی مثلا اینکه در اینجا همه افراد جامعه

با هم برابر و یکسان هستند را یاد میگیرد. موضوعاتی که در این کورس درس داده می شود شامل اطلاعاتی درباره

ساختارهای جامعه فنلند ، قانونها در شرایط مختلف زندگی و آداب و رسوم فنلندیها است.

کورس آشنایی با جامعه فنلند برای کسانی میباشد که تازه به فنلند آمده اند و کمتر از یکسال در فنلند زندگی کرده اند .

کسانیکه مدت طولانی تر در فنلند بوده اند در صورتیکه اطلاعات کورس برایشان مفید باشد هم میتوانند در این کورس

شرکت کنند.

این کورس شامل 10 جلسه است. اگر این کورس کاملا به زبان دری برگزار شود هر جلسه دو ساعت طول می کشد. اگر

کورس با مترجم برگزار شود، هر جلسه سه ساعت طول می کشد. در این کورس هم امکان شرکت حضوری و هم امکان

شرکت بصورت آنلاین وجود دارد. پس از اتمام کورس مدرک پایانی کورس داده میشود.

محتوای کورس آشنایی با جامعه:

1 ( فنلند و فرهنگ فنلند ی

2 ( جامعه فنلند

3 ( مهاجرت به فنلند و زندگی در فنلند

4( زندگی خانوادگی و فرزندا ن

5 ( تحصیل

6 ( کار و درآمد در فنلند

7 ( صحت و سالمندی در فنلن د

8 ( قوانین و عملکرد سیستم قضایی در فنلن د

9 ( سیاست و تاثیرگذاری در جامعه فنلند

10 ( بازتاب جامعه فنلند

اگر می خواهید در کورس آشنایی با جامعه فنلند شرکت کنید با بخش شبانه روزی دفتر کوتوتامو ) Kotouttamo ( تماس

بگیرید.

کورس: سلامت و رفاه اجتماعی روزان ه

در کورس سلامت و رفاه اجتماعی روزانه، شرکت کننده در مورد نحوه عملکرد خدمات اجتماعی و صح ی فنلند ، رشد و

تربیت کودک و مسائل زناشویی و سلامت ذهن و روان اطلاعاتی دریافت می کند. در ای ن کورس همچنین امکان گفتگو

در مورد احترام به فرهنگ خود به عنوان بخشی از تربیت فرزندان و زندگی روزانه وجود دارد. شرکت کنندگانی که

فرزندان خردسال ندارند م یتوانند در بخشی ا ز کورس شرکت کنند.

کورس سلامت و رفاه اجتماعی روزانه برای کسانی که کمتر از مدت سه سال در فنلند بوده اند، در نظر گرفته شده است.

کسانیکه مدت طولانی تر در فنلند بوده اند در صورتیکه اطلاعات کورس برایشان مفید باشدهم میتوانند در این کورس

شرکت کنند.

این کورس شامل 10 جلسه سه ساعته است. دوره با حضور مترجم برگزار می شود. در این کورس هم امکان شرکت

حضوری و هم امکان شرکت بصورت آنلاین وجود دارد. پس از اتمام کورس مدرک پایانی کورس داده میشود.

محتوای کورس سلامت و رفاه اجتماعی روزانه :

1 ( استفاده از خدمات صحی و مراقبت از خود

2 ( سلامت ذهن

3 ( سلامت جنسی / زنان

4( سلامت جنسی / مردا ن

5 ( رابطه و ازدواج

6( بارداری و زایما ن

7 ( سلامت کودک و خانواده

8 ( زندگی روزانه کودکستان و مدرسه

9( نوجوانی

10 ( زندگی روزمره فنلندی و فرهنگ خود

اگر می خواهید در کورس سلامت و رفاه اجتماعی روزانه یا یکی از جلسات آن شرکت کنید ، با بخش شبانه روزی دفتر

کوتوتامو) Kotouttamo ( تماس بگیرید.

گروه مقدماتی زبان فنللندی

در گروه مقدماتی زبان فنلندی، اصول اولی ه زبان فنلندی با صحبت کردن، خواند ن و نوشتن آموزش داده میشود. شرکت

کنندگان در این گروه مهارت های مقدماتی زبان فنلندی را کسب می کنند که برای زندگی روزانه شان بدرد می خورد .

گروه مقدماتی زبان فنلندی برای مهاجرانی که یادگیری زبان فنلندی را بتازگی شروع کرده اند مناسب میباشد. اشتراک

در جلسات این گروه برای همه آزاد و رایگان است. اشتراک در جلسات گروه مقدماتی زبان فنلندی نیاز به ثبت نام پیش از

پیش ندارد و در هر زمان می توانید به آن بپیوندید. زبان آموزش، فنلندی است .

زمان: دوشنبه ها از 10 - 12

محل برگزاری: دفتر کوتوتامو )اوهتیسو تالو( آدرس Haudankorvankatu 2 ، Forssa

گروه گفتگوی زبان فنلند ی

در گروه گفتگوی زبان فنلندی درباره موضوعات مختلف به زبان فنلندی صحبت می شود. شرکت کنندگان در این گروه،

مهارتهای گفتاری زبان فنلندی خود را تمرین میکنند و لغت های جدید را یاد م یگیرد.

گروه گفتگوی زبان فنلندی برای مهاجرانی که مبانی زبان فنللندی را می دانند مناسب است. این گروه برای همه آزاد و

رایگان است. اشتراک در جلسات گروه گفتگو زبان فنلندی نیاز به ثبت نام پیش از پیش ندارد و در هر زمان می توانید به

آن بپیوندید. زبان آموزش، فنلندی است.

زمان: سه شنبه ها از 10 - 12

محل برگزاری: دفتر کوتوتامو )اوهتیسو تالو( آدرس Haudankorvankatu 2 ، Forssa

جلسه اطلاع رسانی: مسکن و اجار ه

این جلسه اطلاع رسانی مهمترین موضوعات مربوط به مسکن و اجاره در فنلند را شامل می شود. اطلاعات به زبان

فنلندی ارائه میشود و برای همه مهاجران آزاد است. برای مهاجرانی که در دوره وفق یابی خود هستند میتوان مترجم

رزرف کرد .

جلسه اطلاع رسانی مربوط به مسکن و اجاره به مدت دو ساعت طول می کشد. شرکت در این دوره با حضور در محل

برگزاری کلاس یا از راه دور از طریق کامپیوتر امکان پذیر است.

محتوای جلسه اطلاع رسانی مسکن و اجاره:

• جستجوی خانه

• مسائل مربوط به قرارداد اجاره

• فهرست مقررات ساختمان

• آداب معاشرت فنلندی با همسایه ها در ساختمان

• شایع ترین مشکلات مسکن

• فسخ قرار داد اجار ه

• پرداخت اجار ه

اگر می خواهید در جلسه اطلاع رسانی مسکن و اجاره شرکت کنید ، لطفا با خدمات شبانه روزی دفتر کوتوتامو تماس

بگیرید.

جلسه اطلاع رسانی: بازیافت زباله ه ا

جلسه اطلاع رسانی مربوط به بازیافت زباله ها با همکاری دفترکوتوتامو و شرکت دفع زباله لویمی هامه

( Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ( سازماندهی می شود. اطلاعات به زبان فنلاندی است و برای همه مهاجران آزاد

است. برای مهاجرانی که در دوره وفق یابی خود هستند میتوان مترجم رزرف کرد .

جلسه اطلاع رسانی مربوط به بازیافت زباله دو ساعت است. شرکت در این جلس ه بصورت آنلاین امکان پذیر نیست.

محتوای جلسه:

• اصول و مزایای بازیافت زباله

• سیستم مدیریت زباله فنلند

• بازیافت زباله های خانگی ضمن حفاظت از محیط زیست

اگر می خواهید دراین جلسه شرکت کنید, با خدمات شبانه روزی دفتر کوتوتامو تماس بگیرید.

جلسه اطلاع رسانی: امنیت و تامی ن اجتماع ی

این جلسه اطلاع رسانی تاریخچه توسعه تامینات اجتماعی فنلاند و ساخت و تأمین اجتماعی امروز را مرور می کند.

اطلاعات به زبان فنلاندی ارائه می شود و برای همه مهاجران آزاد است. برای مهاجرانی که دوره وفق یابی خود را

میگذرانند میتوان مترجم رزرف کرد.

جلسه این دوره دو ساعت طول می کشد. شرکت در این جلسه با حضور در کلاس و یا هم آنلاین از طریق کامپیوتر امکان

پذیر است.

محتوای جلسه اطلاع رسانی تامینات اجتماعی:

• تاریخچه تأمین اجتماعی فنلاند

• ساختار تأمین اجتماعی

• منابع مالی تأمین اجتماعی

اگر می خواهید در این جلسه شرکت کنید ، با خدمات شبانه روزی دفتر کوتوتامو تماس بگیرید.

کورس: خدما ت دفتر کلا ) kela )

کورس خدمات دفتر کلا به زبان فنلاندی برگزار می شود و برای کلیه مهاجرانی که به اطلاعات بیشتری در مورد خدمات

دفتر kela و چگونگی استفاده از خدمات دفتر kela نیاز دارند، آزاد است. برای مهاجرانی که دوره وفق یابی خود را

میگذرانند می توان مترجم رزرف کرد .

این کورس شامل سه جلسه است که هر جلسه دو ساعت به طول می انجامد. این امکان وجود دارد که یک شرکت کننده

فقط در بخشی از جلسات آموزشی کورس شرکت کند. شرکت در کورس هم بصورت حضوری و هم بصورت آنلاین

امکانپذیر میباشد.

محتوای کورس خدمات دفتر کلا :

1 . وظایف، ساختار و فعالیت های کلا

2 . متداول ترین خدمات دفتر کلا برای مهاجرین

3 . آموزش استفاده از خدمات آنلاین کلا

اگر می خواهید در کورس خدمات دفتر کلا ) Kela ( یا یکی از جلسات آموزشی آن شرکت کنید ، با خدمات شبانه روزی

دفترکوتوتاتامو تماس بگیرید.

جلسه اطلاع رسانی: خدمات اداره کا ر و توسعه اقتصادی

در این جلسه خدمات اداره کار و توسعه اقتصادی معرفی می شوند. اطلاعات به زبان فنلندی است و برای همه مهاجران

آزاد است. برای مهاجرانی که دوره وفق یابی خود را میگذرانند می توان مترجم رزرف کرد .

جلسه اطلاع رسانی خدمات اداره کار و توسعه اقتصادی دوساعت طول میکشد. امکان شرکت در این جلسه بصورت

حضوری در دفتر کوتوتامو ویا بصورت آنلاین از طریق کامپ یوتر وجود دارد.

محتوای جلسه اطلاع رسانی خدمات اداره کار و توسعه اقتصادی:

• وظیفه اداره کار و توسعه اقتصاد ی

• حقوق و وظایف فرد بدون کارجویای کار

• خدمات ارائه شده اداره کار و توسعه اقتصاد ی

اگر می خواهید در جلسه اطلاع رسانی خدمات اداره کار و توسعه اقتصادی شرکت کنید ، با خدمات شبانه روزی دفتر

کوتوتامو تماس بگیرید.

کورس: مهارتهای زندگی کاری

کورس مهارتهای زندگی کاری به زبان فنلندی برگزار می شود و شرکت در آن برای کلیه مهاجرانی که به اطلاعات

مربوط به زندگی کاری فنلندی و مهارتهای عملی جستجوی کار نیاز دارند، آزاد است. این کورس شامل سه جلسه است که

هر جلسه دو ساعت طول م یکشد. این امکان وجود دارد که شرکت کننده فقط در بخشی از جلسات این کورس شرکت

کند.

شرکت در جلسه او ل این کورس بصورت حضوری در دفتر کوتوتامو و یا بصورت آنلاین از طریق کامپیوتر وجود دارد.

شرکت در جلسات دوم و سوم این کورس فقط بصورت حضوری در دفتر کوتوتامو امکان پذیر است. پس از اتمام کورس

مدرک پایانی کورس داده میشود.

محتوای کورس مهارتهای زندگی کاری:

1 . فرهنگ کار فنلندی ، قراردادهای جمعی و قوانین زندگی کاری

2 . اصول اصلی جستجوی کار ، آماده شدن برای مصاحبه شغلی و نحوه بیان کردن مهارت های شخص ی

3 . نحوه درست کردن رزومه کاری، مرور لغات اساسی مربوط به کاریابی

اگر می خواهید در کورس مهارت های زندگی کاری یا یکی از جلسات آموزشی آن شرکت کنید ، با خدمات شبانه روزی

دفترکوتوتاتامو تماس بگیرید.

جلسه اطلاع رسانی: پذیرش پناهندگان و الحاق خانواده

در این جلسه اطلاع رسانی موضوعات مربوط به انتخاب پناهندگان سهمیه ای و همچنین موضوعات الحاق خانواده مرور

میشود . این جلسه به زبان فنلندی برگزار میشود و شرکت در این جلسه برای همه مهاجران و سایر علاقه مندان آزاد

میباشد. برای مهاجرانی که دوره وفق یابی خود را میگذرانند می توان مترجم رزرف کرد .

جلسه اطلاع رسانی پذیرش پناهندگان و الحاق خانواده دو ساعت طول می کشد. شرکت در این جلسه هم بصورت

حضوری در دفتر کوتوتامو ویا آنلاین از طریق کامپیوترامکان پذیر است.

محتوای جلسه اطلاع رسانی پذیرش پناهندگان و الحاق خانواده :

• اصول انتخاب پناهندگان سهمیه ایی و ناشناس ماندن

• شرایط الحاق خانواد ه

• شرط درآمد کافی داشتن برا ی الحاق خانواد ه

• اجازه اقامت برای یکی از اقوام دیگر

اگر می خواهید در جلسه اطلاع رسانی پذیرش پناهندگان و الحاق خانواده شرکت کنید ، لطفا با خدمات شبانه روزی دفتر

کوتوتاتامو تماس بگیرید.

جلسه اطلاع رسا ی ن : برابری و یکسان بود ن

در این جلسه اطلاع رسا ی ن در مورد برابری و یکسان بودن در جامعه صحبت میشود یع ی ن که در جامعه تمام افراد عل ریغم

گوناگونیهای مختلف یکسان و برابر هستند. جلسه اطلاع رسا ی ن در این زمینه به زبان فنلندی برگزار می شود و حضور برای

تمام مهاجرین و سایر علاقمندان آزاد است. کسانیکه در دوره وفق یا ین خود هستند میتوان برایشان م ریجم رزرف کرد.

این جلسه اطلاع رسا ی ن دو ساعت طول خواهد کشید. این امکان وجود دارد که هم بصورت حضوری و هم آنلاین از طریق

کامپیوتر در جلسه ر شکت کنید .

محتوای جلسه اطلاع رسا ی ن در مورد برابری و یکسان بودن :

• برابری در قانون

• گسریش برابری در فعالیتهای عمومی

• حق داش ر ی ت زبان، فرهنگ، دین و گرایشهای جنسی مختص یک فرد

• کار ی

ی

برابری در بازار کار و زندگ

اگر علاقمند هستید که در این جلسه اطلاع رسا ی ن ر شکت کنید، با مرکز شبانه روزی خدمات کوتوتامو تماس بگ ریید.

جلسه اطلاع رسا ی ن : اجازه اقامتها و تابعی ت

به درخواست را بررسی میکند.

ی

این جلسه اطلاع رسا ی ن موارد لازم برای اجازه اقامتها و تابعیت و همچن ر ی ت نحوه رسیدگ جلسه

اطلاع رسا ی ن در این زمینه به زبان فنلندی برگزار می شود و حضور برای تمام مهاجرین و سایرعلاقمندان آزاد است. کسانیکه در

دوره وفق یا ین خود هستند میتوان برایشان م ریجم رزرف کرد.

جلسه اطلاع رسا ی ن در مورد اجازه اقامتها و تابعیت دو ساعت طول خواهد کشید. این امکان وجود دارد که هم بصورت

حضوری و هم آنلاین از طریق کامپیوتر در جلسه ر شکت کنید .

محتوای جلسه اطلاع رسا ی ن اجازه اقامتها و تابعیت :

• انواع و ر شایط کارت های اقام ت

• دوره اقامت و تایید هوی ت

• تاث ری نوع کارت اقامت بر تامینات اجتماعی

• ر شایط لازم برای گرف ر ی ت تابعی ت

• پروسه و روندِ درخواس ت

اگر علاقمند هستید که در این جلسه اطلاع رسا ی ن ر شکت کنید، با مرکز شبانه روزی خدمات کوتوتامو تماس بگ ریید.