خدمات بهداشتی و درمانی مهاجران

سازمان منطقه ای رفاهی فورسسا خدمات بهداشتی و درمانی را به همه مهاجرانی دارای اجازه اقامت ارائه می دهد. در امور بهداشتی و درمانی، امکان استفاده از مترجم وجود دارد. همچنین برای رزرو وقت می توانید از مترجم استفاده کنید.

 اگر میخواهید برای خودتان و یا فرزندتان وقت معاینه پرستار رزرف کنید و اگر میتوانید که به زبان فنلندی صحبت کنید به شماره تلفن مرکز بهداشت خود تماس بگیرید. ساکنین شهر فورسسا برای رزرف کردن وقت در مرکز بهداشت به چند گروه تقسیم شده اند. اگر شما نمیدانید که شما در کدام گروه هستید به شماره تلفن فنلندی 0341911 تماس بگیرید و در این مورد پرسان کنید. اگر فنلندی صحبت نمی توانید و برای رزرف کردن وقت در مرکز بهداشت به مترجم نیاز دارید. شما میتوانید با فرستادن تکست مسیج به شماره تلفن 04573979982 برای خودتان در مرکز بهداشت وقت رزرف کنید. در تکست مسیج نام زبان مادری خود را بنویسید. مثال اگر زبان مادری شما دری است در تکست مسیج DARI نوشته کنید. مرکز بهداشت یا بیمارستان به کمک مترجم زبان دری برای شما تلفنی تماس خواهد گرفت. در شرایط اضطراری و نیاز به کمک فوری به شماره تلفن 112 زنگ بزنید. مرکز کمکهای فوری مترجم دارند.  

 اگر آخر شب یا آخر هفته به خدمات پزشکی فوری نیاز دارید با بخش شبانه روزی بیمارستان فرسسا با شماره ۰۳۴۱۹۱۳۰۰۰ تماس بگیرید. کسی که به خدمات پزشکی فوری نیاز دارد جدا از اینکه اجازه اقامت در فنلاند داشته باشد یا نه و اینکه اهل کجا باشد خدمات پزشکی دریافت می کند. 

 

معاینه و چک آپ سراسری پس از ورود به فنلاند
 

طی دو هفته پس از ورود به فنلاند یا دریافت اجازه اقامت، معاینه و چک آپ سراسری برای مهاجران ترتیب داده شود. در جلسه معاینه از طریق مصاحبه و آزمایشات مختلف، مسائل مربوط به سلامت بدنی و ذهنی بررسی می شود. همزمان اطلاعاتی در مورد سیستم بهداشت و درمان فنلاند داده می‌شود و همچنین از خدمات بهداشت و درمان مخصوص هر شهر اطلاعات داده می‌شود. 

 معاینه و چک آپ سراسری برای پناهندگان دارای اقامت، پناهندگان سهمیه ای و دیگر مهاجران مهاجران که در فنلاند زیر سه سال اقامت دارند بصورت خودکار ترتیب داده می‌شود. برای سایر مهاجران معاینه و چک آپ سراسری داوطلبانه است، اما توصیه می شود انجام شود. با تماس با مرکز بهداشت خود می توانید برای انجام چک آپ سراسری وقت رزرو کنید.