Omaishoidon tuki

Omaishoidontukihakemus
Sijaisomaishoitajuusilmoitus 

Alle 65-vuotiaiden asiakkaiden omaishoidontukiasiat omaishoidontuen koordinaattori viivi.vehmas(at)fshky.fi puh. 050 581 1420

Yli 65-vuotiaiden  omaishoidon tuesta voi kysyä lisää palveluohjauksesta:

wiisari(at)fshky.fi tai 03 4191 6148 

Vammaisille sekä kehitysvammaisille asiakkaille omaishoidontuki myönnetään vammaispalveluista 65-ikävuoteen asti:

Tässä linkki vammaispalvelun sivuille 


Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuen tarkoituksena on mahdollistaa hoidettavan asuminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja siirtää ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. 

Laissa säädetyt tuen myöntämisedellytykset ovat

  • henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa
  • hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla
  • hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia
  • omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävä
  • hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva. 
  • tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Omaishoidon tukea ei myönnetä takautuvasti, vaan aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien.


Tässä linkistä löytyy omaishoidon myöntämiskriteerit

Toimintakyky-kartoituksen hoitoisuusluokat:

Omaishoidontuen maksuluokat:

1) 435,28 €/kk

2) 665,61 €/kk

3) 856,71 €/kk

· Osittain autettava -> 1 maksuluokka

· Suurimmaksi osaksi autettava -> 1 maksuluokka

· Täysin autettava -> 2 maksuluokka

· Esim. hoidollisesti raskaat siirtymävaiheet, saattohoito tai esim. vanhempi on lyhytaikaisesti kotona lapsen kanssa-> 3 maksuluokka


Omaishoitajien vapaapäivien sijaistus


Omaishoidon tukea haetaan omaishoidontuen hakemuksellaOmaishoidon palvelutuottajarekisteri