Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuen tarkoituksena on mahdollistaa hoidettavan asuminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja siirtää ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. 

Laissa säädetyt tuen myöntämisedellytykset ovat

  • henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa
  • hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla
  • hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia
  • omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävä
  • hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva. 
  • tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Omaishoidon tukea ei myönnetä takautuvasti, vaan aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien.

Omaishoidon tukea haetaan omaishoidontuen hakemuksella

Omaishoidon tuesta voi kysyä lisää palveluohjauksesta wiisari(at)fshky.fi tai 03-41916148 

Omaishoitajien kuntosalivuorot vuonna 2020

Omaishoidon palveluntuottajat palvelusetelirekisteri 

Alle 18-vuotiaiden sairaiden lasten omaishoidontuki asioista vastaavat lapsiperheiden perhepalvelut:

 anna.kuusinen(at)fshky.fi puh 045 657 9695 

riitta-liisa.konttinen(at)fshky.fi puh 040 630 4180

Vammaisille sekä kehitysvammaisille asiakkaille omaishoidontuki myönnetään vammaispalveluista 65-ikävuoteen asti.

Tässä linkki vammaispalvelun sivuille