Oppilashuolto

Ajanvarauksen kaikkiin oman koulun opiskeluhuoltopalveluihin voi tehdä ottamalla suoraan yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai oppilaitoksen Wilman välityksellä.

Tapaamiset voidaan järjestää joko oppilaan koululla tai oppilashuollon tiloissa sairaalalla.

Opaskartta oppilashuollon tiloihin

Kuraattoripalvelut

Kuraattorilta saa apua esimerkiksi, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu merkittäviä muutoksia. Kuraattorikäynneillä oppilas voi saada tukea myös omaan elämäänsä ja kehitykseensä liittyvissä asioissa. Käyntien tarpeen arvioi aina kuraattori itse. Vanhemmat voivat keskustella koulukuraattorin kanssa lapsen ja perheen elämään liittyvistä kysymyksistä.

Kuraattori kartoittaa oppilaan kokonaistilannetta ja voi tarvittaessa ohjata oppilasta ja perhettä muun opiskeluhuollon tai koulun ulkopuolisen tuen piiriin.

Kuraattori:

 • keskustelee luottamuksellisesti oppilaan kanssa
 • tukee perhettä arjen kysymyksissä ja erilaisissa elämäntilanteissa
 • kartoittaa ja arvioi oppilaan kokonaistilannetta, ohjaa tarvittaessa eteenpäin
 • seuraa ja edistää oppilaan etua ja sen toteutumista
 • osallistuu oppilaan tukitoimien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin
 • antaa opettajille konsultaatioita oppilaiden sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä
 • tekee tarvittaessa yhteistyötä myös koulun ulkopuolisten viranomaisten kanssa

Psykologipalvelut

Koulupsykologi auttaa lasten ja nuorten oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • lapsen koulun aloitus mietityttää
 • lapsella/nuorella epäillään tai on todettu oppimisvaikeuksia ja koulun tukitoimia olisi tarpeen suunnitella tai muuttaa
 • lapsella/nuorella on vaikeuksia koulunkäynnissä
 • lapsella/nuorella ilmenee esimerkiksi levottomuutta, keskittymisen vaikeutta tai koulumotivaation laskua
 • lapsen/nuoren tunne-elämän asiat huolestuttavat ja lapsella/nuorella on esimerkiksi pelokkuutta, alakuloisuutta, voimakasta väsymystä, jännitystä tai ahdistuneisuutta

Tarvittaessa oppilaalle voidaan sopia käyntejä koulupsykologille. Käynneillä koulupsykologi voi esimerkiksi keskustella lasta/nuorta askarruttavista asioista ja kartoittaa kokonaistilannetta.  Mikäli tilanne vaatii tarkempaa selvittelyä ja koulun ulkopuolisten tahojen mukanaoloa (esimerkiksi psykiatria, perheneuvola yms.), ohjaa koulupsykologi lapsen/nuoren ja hänen perheensä tarvittavan palvelun piiriin.

Toisinaan on tarve saada uutta tarpeellista tietoa oppilaan oppimisesta tai kehityksestä koulupsykologin tutkimusten avulla. Tutkimustietoa voidaan tarvita lapsen tai nuoren kokonaistilanteen tarkemmaksi selvittämiseksi sekä tuki- ja jatkotoimien suunnittelua ja toteutusta varten. Arvion ja päätöksen koulupsykologin tutkimuksen tarpeellisuudesta ja laajuudesta tekee aina koulupsykologi.