Perhesosiaalityö ja lastensuojelu

Lastensuojelun tehtävänä on turvata lapselle turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö, tasapainoinen ja monipuolinen kehittyminen sekä taata lapselle erityinen suojelu ja huolenpito.

Lastensuojeluun voit ottaa yhteyttä aina, kun sinulla herää huoli oman lapsesi tai lähiympäristössä kasvavan lapsen hyvinnoinnista esim. liittyen

  • lapsen tai nuoren hoitoon, huolenpitoon ja kasvatukseen
  • vanhempien päihteiden käyttöön tai mielenterveyden ongelmiin
  • lapsen tai nuoren päihteiden käyttöön ja kokeiluun
  • lapsen kotona käytettyyn fyysiseen väkivaltaan
  • perheen kriisitilanteeseen.

Myös lapsi tai nuori voi itse ottaa yhteyttä lastensuojeluun, jos hän kokee turvattomuutta.

Oheisesta linkistä pääset ilmoittamaan avun tai tuen tarpeesta

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kirjallisesti lomakkeella, postitus Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä/Lastensuojelu, Forssan sairaala (Urheilukentänkatu 9), PL 42, 30101 Forssa. Lisää asiaa lastensuojeluilmoituksen teosta kohdassa
Sosiaali- ja perhepalvelut/lastensuojelu/lastensuojelu sosiaalityö/lastensuojelu-ilmoitus.  Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. Yhteydenotto ei automaattisesti johda lastensuojelun asiakkuuteen.

Ilmoituksen sosiaalihuollon tarpeesta voi tehdä
kirjallisesti lomakkeella. Oletko huolissasi asiakkaasi, läheisesi tai jonkun muun kohtaamasi henkilön elämänhallinnasta, päihteiden käytöstä, toimeentulosta tai lasten tilanteesta? Voit tehdä
ilmoituksen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä/ Lastensuojelu sosiaalipalveluihin sähköisellä lomakkeella. Sen perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat, millaista apua kyseisen henkilön tai perheen elämäntilanteeseen voidaan tarjota.

Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on huolestunut toisen henkilön elämäntilanteesta. Ilmoituksesi perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat, millaista apua kyseisen henkilön tai perheen elämäntilanteeseen voidaan tarjota. Ilmoita yksikkö, johon ilmoitus toimitetaan.

Laki velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilöt, sosiaalikuraattorit sekä sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivä-hoidon, varhaiskasvatuksen, pelastuslaitoksen, hätäkeskuslaitoksen, tullin, poliisin, rikosseuraamusviraston, työ- ja elinkeinoviranomaisen, kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisien palveluksessa olevat tekemään ilmoituksen (sosiaalihuoltolaki, 35 §). Jos kuulut edellä mainittuihin ammattiryhmiin ja olet työssäsi saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, sinun on ohjattava hänet hakemaan sosiaalipalveluja. Jos apua tarvitseva henkilö antaa suostumuksensa, voit täyttää sähköisen yhteydenottolomakkeen. Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan tai jos lapsen etu sitä välttämättä vaatii, sinun on viipymättä tehtävä ilmoitus. Salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä.

Lastensuojelu järjestää

Lastensuojeluna järjestetään lapselle ja perheelle erilaisia tukitoimia avohuoltona. Tilanteen vaatiessa lastensuojeluna voidaan järjestää lapsen hoito ja kasvatus kodin ulkopuolella. Kiinteässä yhteydessä lastensuojelun sosiaalityön kanssa toimii lastenkoti Kaarisilta. Lapsen tai perheen lastensuojelun tarpeesta voi ottaa yhteyttä lastensuojelun työntekijöihin.

Lastensuojelulla on lakisääteinen velvollisuus toimia, jos lapsen etu sitä edellyttää.
Lastensuojelun käsikirja

Asiakkaaksi
Lastensuojelutarpeen arvioinnissa otetaan vastaan uusien asiakkaitten lastensuojeluilmoitus ja tehdään lastensuojelutarpeen selvitykset.

Lastensuojeluinfo (monikielinen verkkopalvelu), Kasvun kumppanit -verkkopalvelu (THL)

Asiointi
Forssan sairaala, 2. kerros
Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden luona tapahtuu ajanvarauksen kautta,
sosiaalityöntekijöillä on arkipäivisin puhelinaika klo13.00-13.30 puh. 03 41911.
Akuuteissa lastensuojelun asioissa yhteys puh. 112.