Sovittelun kulku

Kun sovittelualoite on tullut sovittelutoimistoon, sieltä otetaan yhteyttä osapuoliin ja heille kerrotaan sovittelusta ja sen merkityksestä, osapuolten asemasta sovittelussa sekä tukipalveluista sovittelun aikana että myös sen jälkeen.

Sovittelu edellyttää kaikkien osapuolten suostumusta ja mikäli sitä ei saada, asiassa tehdään kielteinen päätös asian sovitteluun ottamisesta ja asian käsittely palautuu sellaisenaan aloitteentekijälle. Suostumus vaaditaan myös alaikäiseltä ja hänen huoltajiltaan sekä tarvittaessa muulta hänen lailliselta edustajaltaan. Sovittelussa voi olla mukana huoltaja, edunvalvoja ja tulkki. Sovittelussa saa käyttää avustajaa ja tukihenkilöä.

Jos sovittelu aloitetaan, sovittelijat sopivat tapaamisista sovitteluun osallistuvien kanssa. Osapuolet ovat aktiivisia neuvottelussa. Tapahtumia käsitellään rakentavassa hengessä toisiaan kuunnellen.

Jos osapuolet pääsevät sovintoon, laaditaan sopimusasiakirja, jonka myös sovittelijat varmentavat allekirjoituksillaan. Osapuolet voivat keskeyttää sovittelun missä tahansa vaiheessa. Myös sovitteluhenkilöstö voi päättää keskeyttämisestä tarvittaessa.

Sovittelun jälkeen sovittelutoimisto lähettää tiedon sovittelun tuloksesta aloitteen tehneelle taholle. Yleensä sovittelutoimisto myös seuraa sopimuksen noudattamista ja neuvoo tarvittaessa osapuolia korvausten maksamiseksi tai saamiseksi.

Sovittelun seurauksena viranomaiset voivat keskeyttää oikeuskäsittelyn tai sovittelu voidaan ottaa huomioon mahdollista rangaistusta harkittaessa.  

THL:n sovittelu sivuille pääset tästä:  THL Sovittelu kotisivut

Linkkejä:

Sosiaali- ja terveysministeriö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Rikosuhripäivystys

Valtakunnallinen kriisipuhelin

Ohjaamo

Hämeen poliisilaitos

Salpausselän syyttäjänvirasto

Kanta-Hämeen oikeusaputoimisto

Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto  (Hausjärvi, Loppi, Riihimäki)

Kanta-Hämeen käräjäoikeus