Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut


Vammaispalveluilla edistetään ja tuetaan eri tavoin vammaisten henkilöiden omatoimisuutta ja selviytymistä jokapäiväisessä elämässä. Lisäksi palveluilla pyritään vähentämään vamman aiheuttamia haittoja.

Vammainen henkilö on vammaispalvelulain mukaan henkilö, jolla on vamman tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Pitkäaikaisuudella tarkoitetaan sitä, että henkilöllä on ennusteen mukaan vähintään noin vuoden ajan erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalveluja myönnettäessä arvioidaan yksilöllisesti vamman tuottamaa haittaa päivittäisessä elämässä. Palveluja haetaan kirjallisella vammaispalveluhakemuksella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto hakijan vammasta/sairaudesta ja toimintakyvystä ja tarvittaessa myös asiantuntijan (esim. fysio- tai toimintaterapeutin) lausunto haettavan palvelun tarpeesta.

Vammaispalveluhakemus toimitetaan vammaispalvelujen sosiaalityöntekijälle .

Tulostettava hakemus vammaispalveluihin löytyy täältä

Vammaispalveluohje löytyy täältä

Vammaispalvelun rekisteriseloste

Kehitysvammahuollon rekisteriseloste

Vammaispalvelutoimiston omavalvontasuunnitelma

Ohjeet salatun sähköpostin lähettämiseen vammaispalvelun työntekijöille

Vaikeavammaisten palvelut

Seuraavat palvelut ovat vaikeavammaiselle henkilölle subjektiivisia oikeuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan on järjestettävä palvelu myöntämisedellytykset täyttävälle hakijalle määrärahoista riippumatta.

 • Asunnon muutostyöt
 • Asuntoon kuuluvat laitteet ja välineet
 • Henkilökohtainen apu
 • Kuljetuspalvelut
 • Palveluasuminen
 • Päivätoiminta

Muut vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Seuraavat vammaispalvelulain tarkoittamista palveluista ja tukitoimista ovat määrärahasidonnaisia. Korvauksen saaminen on tällöin aina harkinnanvaraista ja riippuu mm. palvelun tarpeesta, kohtuullisista kustannuksista ja käytössä olevista määrärahoista. Mikäli määrärahat eivät riitä kaikille hakijoille, ne kohdennetaan vaikeimmassa asemassa oleville ja eniten tarvitseville. Taloudellisista tukitoimista tulee hakea korvausta kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä.

 • Päivittäisessä suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
 • Sopeutumisvalmennus
 • Vammaispalvelujen sosiaalityö
 • Ylimääräiset erityisravintokustannukset
 • Ylimääräiset vaatekustannukset

Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaisten palvelut määritellään laissa kehitysvammaisten erityishuollosta. Erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa, omintakeisessa toimeentulossa ja sopeutumisessa yhteiskuntaan. Lisäksi erityishuollon tavoitteena on turvata kehitysvammaiselle tarvittava hoito ja huolenpito.

Vammaispalvelut perustuvat seuraaviin lakeihin tai asetuksiin:

 • Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
 • Laki kehitysvammaisten erityishuollosta
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (Sosiaalihuollon asiakaslaki)
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
 • Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (Vammaispalvelulaki)
 • Perustuslaki
 • Vammaispalveluasetus