Palveluohjauksen kirjaamista
 

Palveluohjaus

Kehitysvammahuollon palveluohjaaja vastaa kehitysvammaisten palveluohjauksesta ja palvelusuunnitelmien laadinnasta. Hän neuvoo ja ohjaa kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän läheisiään erityishuollosta annetun lain mukaisista ja muista kehitysvammaisille tarkoitetuista palveluista. Erityishuoltona annetut palvelut perustuvat kehitysvammaisen palvelutarpeen arviointiin ja asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa laadittuun palvelusuunnitelmaan.

Erityishuolto-ohjelmapäätös (EHO)

Jokaista erityishuollon tarpeessa olevaa henkilöä varten tulee kehitysvammalain mukaan laatia yksilöllinen erityishuolto-ohjelmapäätös (EHO). Erityishuolto-ohjelmapäätös on asiakirja, johon kirjataan kaikki ne palvelut ja tukitoimet, joita henkilö saa kehitysvammalain nojalla. Se on suunnitelma annettavasta erityishuollosta, sen toteutustavasta sekä EHOn tarkistamisesta. Se laaditaan yhdessä asianomaisen henkilön itsensä, hänen edunvalvojansa tai muun huoltajan kanssa.

Erityishuolto-ohjelmapäätökseen kirjattavat palvelut ovat pääsääntöisesti kehitysvammaiselle maksuttomia. Ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksua. Asumispalveluissa ylläpitona voidaan pitää asumisesta sekä ravinnosta ja muusta ylläpidosta aiheutuvia kuluja. Alle 16-vuotiaalle kehitysvammaiselle annettavat palvelut ovat maksuttomia.

Erityishuolto-ohjelmapäätökseen voidaan hakea muutosta aluehallintovirastolta koko EHO:n voimassaolon ajan mikäli henkilö itse, hänen edunvalvojansa tai muu huoltajansa tai FSHKY:n yhtymähallitus katsoo, ettei erityishuolto-ohjelmapäätös ole tarkoituksenmukainen.