Palveluasuminen

Vaikeavammaisten palveluasumiseen kuuluvat asunto ja asumiseen liittyvät palvelut, jotka mahdollistavat itsenäisen asumisen. Palvelua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi arkielämässään apua jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muuten hyvin runsaasti. Palveluasuminen on kohdistettu erityisesti niille vaikeavammaisille henkilöille, joilla on pitkäkestoinen, monimuotoinen tai ennakoimaton palvelutarve, jolloin tarvittavan palvelukokonaisuuden tulee toimia joustavasti ja varmasti. Palveluasumista ei järjestetä, jos henkilön avun tarvetta ei voida turvata avohuollon keinoin.

Vaikeavammaisten palveluasuminen voidaan toteuttaa mm. asiakkaan omassa kodissa, palveluasumisryhmässä tai palvelutalossa.

Asiakkaan kodissa toteutetussa palveluasumisessa avustaminen järjestetään usein eri palvelumuotoja yhdistämällä (esim. henkilökohtainen apu, FSHKY:n kotihoito, yksityinen kotipalvelu, omaishoidon tuki tai turvapuhelin). Palveluasumista voidaan toteuttaa myös palvelutaloissa tai ryhmämuotoisissa asumisyksiköissä, jolloin palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Asiakkaalla ei ole subjektiivista oikeutta valita tapaa, jolla palveluasuminen järjestetään. Hänen mielipiteensä tulee kuitenkin ottaa huomioon asumispaikasta päätettäessä.

Palveluasumiseen kuuluvat aina jokapäiväiselle suoriutumiselle välttämättömät palvelut. Näitä voivat olla avustaminen henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa, liikkumisessa, ruokataloudessa, siivouksessa sekä terveyden, kuntoutuksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarvittavat palvelut. Vaikeavammaisten palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut (hoito ja huolenpito) ovat asiakkaalle maksuttomia. Vuokran ja kaikki muut jokapäiväiseen elämään liittyvät kustannukset asiakas maksaa itse.

Ateriapalvelusta voidaan periä ruuan raaka-aineiden lisäksi ruuan säilyttämisestä ja valmistamisesta aiheutuvat kustannukset, kuten vedestä, energiasta, kunnossapidosta, kuljettamisesta ja työvoiman käytöstä aiheutuvat kustannukset. Ylläpitomaksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

Asiakasmaksut ostopalveluissa määräytyvät yksityisen palveluntuottajan ilmoittamista ylläpitomaksuista. Asiakkaalta peritään kuitenkin enintään kuntayhtymän määrittämä kustannus, mikäli yksityisen palveluntuottajan ilmoittamat kustannukset ovat suuremmat kuin kuntayhtymän omassa palvelutuotannossa.

Arvion palveluasumisen tarpeesta tekee vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä ja päätöksen vammaispalvelupäällikkö. Apuna käytetään terveyden ammattihenkilöiden lausuntoja ja henkilön hoitoon ja palveluihin osallistuvien tahojen ja henkilön läheisten kokemusta henkilön selviytymisestä kotona. Palveluasumisen päätökseen liittyy aina kotikäynti.


Tulostettava vammaispalveluhakemus löytyy täältä