Talousvesi

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä ja ruoan valmistamiseen sekä elintarvikealan yrityksissä tuotteiden valmistamiseen. Talousvetenä käytetty vesi ei saa aiheuttaa terveyshaittaa.

Vesilaitokset ja veden laadun valvonta

Talousvettä toimittavia laitoksia ovat kaikki laitokset, jotka jakavat vesijohtovettä tai pakkaavat pulloissa tai säiliöissä myytävää vettä. Ennen kuin laitos voi alkaa toimittaa vettä, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on hyväksyttävä laitos. Vesilaitosten toimittaman talousveden laatua valvotaan säännöllisesti paikallisen terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Jos talousvesi ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia ja vedestä voi aiheutua haittaa terveydelle, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yhdessä vettä toimittavan laitoksen kanssa selvitettävä, mistä veden laadun häiriö johtuu. Terveydensuojeluviranomaisen on määrättävä veden toimittaja korjaamaan tilanne pikaisesti ja annettava veden käyttäjille ohjeet siitä, miten terveyshaitta voidaan ehkäistä.

Talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen

Tsl hakemus talousvettä toimittava laitos
Tsl ilmoitus 7 talousvettä toimittava laitos

Terveydensuojelulain 18 §:n mukaan talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista.

Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä laajennetaan tai muutetaan olennaisesti tai jos veden laadussa tai jakelussa tapahtuu talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia.

Ilmoitusvelvollisuus vedenjakelualueesta

Terveydensuojelulain 18 a § mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus vedenjakelualueesta seuraavissa tapauksissa:

  • toiminnanharjoittaja, joka ottaa talousvettä omilla laitteilla käytettäväksi osana julkista tai kaupallista toimintaa
  • sellainen talousvettä toimittava laitos, jolla ei ole omaa veden tuotantoa tai käsittelyä (jos on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava em. hyväksymistä)
  • yhteisessä käytössä olevan vedenottamon tai vesisäiliön omistaja, jos vettä otetaan vedenkäyttäjien omilla laitteilla yhteensä vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 kuutiometriä vuorokaudessa

Miten ja missä voin tutkituttaa kaivoveden laadun?

Veden laatua ja riittävyyttä kannattaa tarkkailla säännöllisesti. Kaivoveden laatu kannattaa tutkituttaa laboratoriossa ennen kuin uusi kaivo otetaan käyttöön tai jos veden epäillään aiheuttavan terveysoireita tai sen väri, maku tai haju on muuttunut oleellisesti. Kaivoveden laatu tulisi tutkituttaa säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein, koska kaikkia veden laatuun vaikuttavia tekijöitä ei huomaa vettä käytettäessä. Kaivon omistaja vastaa kaivonsa veden laadusta, näytteenotosta, huollosta ym.

Kaivon omistaja voi itse ottaa näytteen ja toimittaa sen laboratorioon. Puhtaat näytteenottopullot tulee tilata tai hakea joko laboratoriosta tai ympäristöterveydenhuollon toimipisteeltä. Laboratorio tai terveystarkastaja antaa tarvittaessa ohjeita näytteenottoon ja suosituksia veden tutkimiseen.

Näytteet voi toimittaa suoraan laboratorioon saadun ohjeen mukaan tai sovittaessa voi näytteet toimittaa FSHKY:n terveysvalvonnan Jokioisten toimipisteeseen näytekuljetukseen (KVVY).

Vesitutkimuksia voi teettää muun muassa seuraavissa lähiseudun laboratorioissa:

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry    
Patamäenkatu 24, 33900 Tampere
puh. 03 246 1111, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Länsi-Louhenkatu 31, 08100 Lohja
puh. 019 323 895,Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

SGS Analytics Finland Oy (Karkkila)
Lepolantie 9, 03600 Karkkila
puh. 09 225 286, SGS Analytics Finland Oy

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Telakatu 16, 20360 Turku
puh. 02 274 0209, Lounais-Suomen vesi ja ympäristötutkimus Oy

Lisätietoja kaivoista ja veden laadusta saa Ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Kaivoveden analyysitulkki auttaa tulosten tulkinnassa ja tarvittavien toimenpiteiden valinnassa.