Terveydensuojelu

Terveydensuojelun tehtävänä on ennaltaehkäistä, valvoa ja poistaa elinympäristöstä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa sekä tiedottaa toiminta-alueensa asukkaille siitä, miten elinympäristön terveyshaitoilta voi suojautua ja miten niitä voi ennaltaehkäistä.

Terveydensuojelu valvoo toimialansa ilmoitusvelvollisia toimijoita säännöllisesti. Säännöllinen valvonta on maksullista ja se on kuvattu valvontasuunnitelmassa. Tarvittaessa terveydensuojelu voi tehdä tarkastuksia ja ottaa näytteitä terveyshaittaepäilyjen perusteella.

Tiedote valvonnan perusmaksusta

Ilmoitusvelvolliset tilat ja toiminnat

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaan toimijan on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Lisäksi toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja toiminnan päättymisestä on ilmoitettava kirjallisesti (laki terveydensuojelulain muuttamisesta 1187/2021). Ilmoitukset tehdään seuraavista toiminnoista;

 • majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitetun majoitusliikkeen käyttöönotosta;
 • yleisölle avoimen kuntosalin ja muun liikuntatilan, saunan, kylpylän, uimahallin, uimalan ja uimarannan käyttöönotosta;
 • päiväkodin ja kerhon sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antavan oppilaitoksen ja opetuksen järjestämispaikan käyttöönotosta;
 • jatkuvaa hoitoa antavan sosiaalihuollon toimintayksikön sekä vastaanottokeskuksen käyttöönotosta;
 • solariumliikkeen, tatuointiliikkeen ja kauneushoitolan sekä muun huoneiston, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä, käyttöönotosta;
 • sellaisen muun huoneiston tai laitoksen käyttöönotosta tai sellaisen toiminnan aloittamisesta, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa.

Vastaava ilmoitus on tehtävä myös 1 momentissa mainitun toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Uuden toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnanharjoittajan vaihtumisesta kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

Ilmoituksessa on annettava toiminnanharjoittajaa ja toimintaa koskevat sekä toimintaan liittyvien terveyshaittojen arviointia varten tarpeelliset tiedot. Tarkemmat säännökset ilmoituksesta ja siihen liitettävistä selvityksistä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Tsl ilmoitus 1 julkinen majoitushuoneisto 

Tsl ilmoitus 2 kuntosali, liikuntatilat ja -paikat
Tsl ilmoitus 3 päiväkodit ja koulut  
Tsl ilmoitus 4 sosiaalihuollon toimintayksikkö ja vastaanottokeskukus  
Tsl ilmoitus 5 solarium, kauneushoitola ja tatuointiliike
Tsl ilmoitus 6 muu ilmoitus  

Talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen

Tsl hakemus talousvettä toimittava laitos
Tsl ilmoitus 7 talousvettä toimittava laitos

Terveydensuojelulain 18 §:n mukaan talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista.

Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä laajennetaan tai muutetaan olennaisesti tai jos veden laadussa tai jakelussa tapahtuu talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia.

Ilmoitusvelvollisuus vedenjakelualueesta

Terveydensuojelulain 18 a § mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus vedenjakelualueesta seuraavissa tapauksissa:

 • toiminnanharjoittaja, joka ottaa talousvettä omilla laitteilla käytettäväksi osana julkista tai kaupallista toimintaa
 • sellainen talousvettä toimittava laitos, jolla ei ole omaa veden tuotantoa tai käsittelyä (jos on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava em. hyväksymistä)
 • yhteisessä käytössä olevan vedenottamon tai vesisäiliön omistaja, jos vettä otetaan vedenkäyttäjien omilla laitteilla yhteensä vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 kuutiometriä vuorokaudessa

Epäiletkö terveyshaittaa elinympäristössäsi?

Ota ensin yhteys haitan aiheuttajaan, jos elinympäristössäsi esiintyy

 • merkittäviä savu-, haju-, pöly- tai meluhaittoja
 • haittaeläinten aiheuttamia terveyshaittoja
 • tai epäilet kaivoveden, uimaveden tai maaperän olevan vaarassa saastua.

Jos haitan aiheuttaja ei tee tarvittavia toimenpiteitä haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi, ota yhteyttä terveydensuojelu- tai ympäristönsuojeluviranomaiseen. Elinympäristön terveyshaittojen selvittämisessä terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaiset tekevät yhteistyötä. Asian ratkaisee se viranomainen, jolla on toimivalta asiassa.

Jätteet ja jätevedet

Jätteiden sekä jätevesien käsittely ja johtaminen tulee hoitaa siten, että niistä ei aiheudu hajuhaittoja, kaivovesien tai uimavesien pilaantumisen vaaraa taikka haittaeläinten lisääntymistä. Jätteiden ja jätevesien käsittelyn valvonnasta vastaa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Terveydensuojelulaki
Terveydensuojeluasetus
Valvira 
Säteilyturvakeskus (STUK)
Aluehallintovirasto 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos