Nikotiinivalmisteet

Nikotiinivalmisteiden valvonta

Nikotiinivalmisteita saa myydä apteekeissa, tupakkaa myyvissä kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeissa. Terveydensuojeluviranomainen myöntää nikotiinivalmisteiden myyntiluvan ja valvoo näitä vähittäismyyntipaikkoja. Valvonnasta peritään vuosimaksu.

Nikotiinivalmisteiden myynnin edellytykset 

  • elinkeinonharjoittajalla on myyntipaikan sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaisen kirjallisesta hakemuksesta myöntämä vähittäismyyntilupa
  • valmisteita myydään ainoastaan 18 vuotta täyttäneille
  • myyjä voi valvoa ostotilannetta
  • elinkeinonharjoittajalla tulee olla nikotiinivalmisteiden myynnin omavalvontasuunnitelma
  • valmisteita ei myydä ravintoloista tai automaateista

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa

Nikotiinivalmisteiden myynti kaupoista edellyttää sijaintikunnan myöntämää lupaa. Myyntilupaa haetaan kirjallisella hakemuksella, jonka liitteenä tulee olla nikotiinivalmisteiden myyntiä koskeva omavalvontasuunnitelma. Lupa myönnetään, jos elinkeinonharjoittajalla on edellytykset säilyttää ja myydä valmisteita lääkelain mukaisesti. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, kuinka luvan hakija varmistaa, että lakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä noudatetaan.

Nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemuslomake

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan haltijan on ilmoitettava lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja myynnin lopettamisesta kunnalle.

Nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden myynnin luvanvaraisuus ja valvonta, Lääkelaki 54 a § (13.1.2006/22)