Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollossa edistetään koululaisten ja myös heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia.  Oppilaiden kasvua ja kehitystä seurataan säännöllisesti ja vanhempia tuetaan kasvatustehtävässä. Tuen tarpeet pyritään tunnistamaan sekä tutkimukset ja hoidot käynnistämään mahdollisimman varhain. Tukea ja hoitoa järjestetään yhdessä tarvittavien yhteistyötahojen kanssa.

Kouluterveydenhuolto tarjotaan oppilaan omalla koululla. Joissakin poikkeustilanteissa, esim. koulujen lomien aikana, voidaan palveluja tarjota muussa toimipisteessä. Kouluterveydenhuollossa työskentelee jokaiselle koululle nimetty kouluterveydenhoitaja. Koululääkärin tehtäviä hoitavat terveyskeskuslääkärit.

Kouluterveydenhoitajien yhteystiedot löytyvät sivun oikeasta laidasta. Kouluterveydenhoitajaan voi olla yhteydessä myös koulun Wilma-järjestelmän kautta. Yhteydenotto koululla työskentelevään lääkäriin tapahtuu terveydenhoitajan kautta.

Kouluterveydenhuoltoon sisältyvät

  • terveystarkastukset joka luokkatasolla
  • tarvittavan tuen ja hoidon järjestäminen sekä seuranta- ja lisäkäynnit tarpeen mukaan
  • terveydenhoitajan vastaanotto  
  • ensiapu koulutapaturmissa ja vakavissa sairastumisissa koulupäivän aikana
  • terveysneuvonta, sekä yksilöllisesti että erilaisissa ryhmissä
  • rokotukset
  • pitkäaikaissairauden ja koulunkäynnin yhteensovittaminen
  • kouluyhteisöön ja -ympäristöön liittyvät tehtävät

Sairauksien hoito ei kuulu kouluterveydenhuollon tehtäviin. Sairastapauksissa kuten flunssassa, jalkakivuissa, vatsavaivoissa ym. tulee kääntyä ensisijaisesti oman terveysaseman puoleen. Vanhemmat arvioivat sairaan lapsen koulukuntoisuuden sekä liikuntarajoitteet ja ilmoittavat näistä opettajalle. Mikäli oppilas tarvitsee säännöllisesti tai satunnaisesti koulupäivän aikana lääkettä, tulee kodin huolehtia siitä, että lääke on oppilaan mukana koulussa.

Luottamuksellisuus

Kouluterveydenhuolto on osa terveydenhuoltoa ja toimii sen lainsäädännön ja periaatteiden mukaisesti. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus koskee myös kouluterveydenhuoltoa. Oppilaiden tietoja voidaan luovuttaa muille toimijoille (koulussa tai sen ulkopuolella) vain suostumuksella tai silloin, kun lainsäädännössä erikseen näin velvoitetaan tai oikeutetaan tekemään. Esimerkiksi Lastensuojelulaki velvoittaa tietyissä tilanteissa kouluterveydenhuollon henkilöstöä tekemään lastensuojeluilmoituksen. Perusopetuslaki puolestaan oikeuttaa opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömien tietojen luovuttamisen opetuksen järjestäjälle.

Alaikäisellä on potilaslain mukainen oikeus kieltää tietojensa antaminen huoltajalle silloin, kun hän itse kykenee vastaamaan asiansa hoidosta. Päätöksessä huomioidaan asian laatu, potilaan ikä ja kehitystaso sekä lapsen edun toteutuminen.

Kouluyhteisöön ja -ympäristöön liittyvät tehtävät

Työskentelyolosuhteita koulussa seurataan säännöllisesti. Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä yhteisön hyvinvointi tarkastetaan kolmen vuoden välein. Tarkastus tehdään laajassa yhteistyössä ja siihen osallistuvat mm. kouluterveydenhuollon toimijat, ympäristöterveydenhuollon terveystarkastaja ja koulun rehtori.   

Terveystarkastajan laatima raportti koulun terveysolojen tarkastuksesta toimenpide-ehdotuksineen lähetetään koulukiinteistön ylläpidosta ja hoidosta vastaavalle taholle. Tarkastusten välillä havaitut kiinteistöön liittyvät turvallisuusuhat, viat tai puutteet ilmoitetaan samalle taholla.

Koulutapaturmia ehkäistään huolehtimalla ympäristön turvallisuudesta. Koululaiset ovat vakuutettuja koulumatkoilla ja koulussa sattuvien tapaturmien varalle. Vakuutusasioissa voit kysyä neuvoa esimerkiksi koulun rehtorilta tai opettajilta. Lievät tapaturmat hoidetaan koulussa, mutta vakavammat tapaturmat hoitaa oman terveysaseman tai ensiavun lääkäri, joka myös arvioi jatkohoidon tarpeen.

Kouluyhteisössä on tärkeää hyvä vuorovaikutus sekä oppilaiden kesken että koulun aikuisten ja oppilaiden välillä. Koulun henkilökunta vastaa kouluyhteisön hyvinvoinnista. Kiusaamista ja häirintää ehkäisevä työ on tärkeä osa yhteisön hyvinvoinnin tukemista. Tavoitteena on, että kaikki tuntisivat olonsa turvalliseksi koulussa.

 Jos olet havainnut koulussa kiusaamista, häirintää, vaaranpaikkoja tai muita epäkohtia kouluympäristössä tai - yhteisössä, on niistä hyvä kertoa opettajalle, kuraattorille tai kouluterveydenhuoltoon.