Terveystarkastukset

Terveydenhoitaja tapaa jokaisen oppilaan vuosittain terveystarkastuksessa. Tietyillä luokkatasoilla tehdään laaja terveystarkastus lääkärin ja terveydenhoitajan yhteistyönä ja silloin myös vanhemmat kutsutaan mukaan. Tarkastuksia tehdään osittain myös koulun kesäloman aikana.

Terveystarkastuksissa selvitetään oppilaan kasvua ja kehitystä, terveystottumuksia ja hyvinvointia sekä keskustellaan koulunkäynnistä ja vapaa-ajasta. Laajoissa tarkastuksissa pohditaan myös vanhempien ja koko perheen hyvinvointia ja terveystottumuksia. Vanhempien tai muiden huoltajien osallistuminen on tärkeää.  

Tarkastuksissa huomioidaan kunkin lapsen ja nuoren sekä heidän perheidensä yksilölliset tarpeet, jotka ohjaavat keskustelun ja terveysneuvonnan sisältöä sekä tutkimuksia. Tarkastusten ajankohdissa sekä kaikille tehtävissä seulontatutkimuksissa noudatetaan lainsäädäntöä ja valtakunnallisia ohjeistuksia.

Osassa terveystarkastuksia pyydetään sekä oppilailta että vanhemmilta esitietoja kirjallisesti. Esitietolomakkeiden tiedot ovat luottamuksellisia ja tulevat vain terveydenhuollon käyttöön. Jos lomakkeet on pyydetty palauttamaan opettajalle, laitetaan ne aina suljettuun kirjekuoreen. Silloin, kun oppilaat täyttävät esitietolomakkeita koulussa, terveydenhoitaja ohjaa ja valvoo tilanteen sekä kerää lomakkeet vastaamisen jälkeen suoraan kouluterveydenhuoltoon. Esitietolomakkeiden täyttäminen on aina vapaaehtoista.

Seuraavasta taulukkoon on koottu tarkastukset, niiden yleiset sisällöt sekä käytössä olevat lomakkeet ja kyselyt.


0.lk
1.lk
2.lk
3.lk
4.lk
5.lk
6.lk
7.lk
8.lk
9.lk
Tarkastukset ja kutsut


Terveydenhoitajan tarkastus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Lääkärin tarkastus

x
xx


Vanhemmat kutsutaan mukaan

x

x
x


xSuun terveystarkastus

xx
x


Tehtävät tutkimukset


Pituus ja paino

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ryhdin tutkimus

x

x


xLähi- ja kaukonäkö

x


 

 

(x) 

xx


VärinäköxVerenpaine

x
xx


Kuulo

x
x
x


Puberteettikehityksen arvio

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rokotusten tarkistaminen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nuorison terveystodistus (ammatinvalinnan rajoitteet ja ajokyky)
x


Kyselyt ja lomakkeet


Terveyskysely oppilaalle

x

x

x

x


Terveyskysely vanhemmalle

x

x


x


x


xMielialakysely oppilaalle

x(x)


(0.lk = kouluuntulotarkastus)

Jos terveystarkastuksessa havaitaan tarve jatkotutkimuksiin, käynnistetään ne samalla käynnillä. Tarvittaessa voidaan sopia seurantakäynneistä. Tavallisia ovat esimerkiksi kasvun, painon tai ryhdin seurannat terveystarkastusten välillä. Tarvittaessa oppilaita ohjataan muiden palvelujen piiriin koulun sisällä tai ulkopuolella. Myös vanhempia voidaan kannustaa hakemaan apua ja tukea itselleen tai perheelle. Tuen tarvetta voidaan arvioida myös uudella kouluterveydenhuollon käynnillä, jonne pyydetään mukaan muita ammattilaisia, esimerkiksi perheneuvolasta.