Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on opiskelijoiden terveyden edistäminen. Työtä tehdään yhdessä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa ja se on luottamuksellista. Opiskeluterveydenhuolto ovat lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa. Yli 18- vuotiailla sairaanhoito on maksullista.

Opiskeluterveydenhuolto palvelee ammattikorkeakoulussa, toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuksessa ja lukiossa opiskelevia.

Lukiossa ja toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville järjestetään terveydenhoitajan tarkastus ensimmäisenä ja lääkärin tarkastus toisena opiskeluvuonna yhdistettynä kutsuntatarkastukseen. Tarkastuksessa on tärkeä saada kokonaiskäsitys opiskelijan terveydestä ja hyvinvoinnista sekä ohjata opiskelijaa tekemään terveyttä edistäviä valintoja. Huomiota kiinnitetään opiskelijan elämäntilanteeseen, opiskelumotivaatioon ja terveysriskeihin. Opiskelijan terveydentilaa arvioidaan erityisesti opinnoista selviytymisen kannalta.

Opiskelijan terveysneuvonta on yksilöllistä ja sillä tuetaan itsenäistymistä, opiskelukykyä, terveellisiä elämäntapoja, hyvää kuntoa, mielenterveyttä ja ehkäistään kiusaamista. Oppilaitoksen kanssa yhdessä jaetaan tietoa ammattiin liittyvistä edellytyksistä ja keskeisistä terveys- ja turvallisuusriskeistä sekä tavoista suojautua niiltä. Lisäksi huomioidaan esimerkiksi työssäoppimisjaksoihin liittyviä terveysvaaroja ja pyritään yhdessä oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa saamaan opiskelija ottamaan niillä vastuuta itsestään enemmän.

Terveydenhoitajan vastaanotto toimii pääsääntoisesti ajanvarauksella, mutta oppilaitoskohtaisesti on myös avovastaanottoa. Silloin opiskelija voi tulla ilman ajanvarausta terveydenhoitajan vastaanotolle. Terveydenhoitajan tyypillisiä tehtäviä opiskeluterveydenhuollossa ovat sairauksien ennaltaehkäisyyn tai hoitoon liittyvä neuvonta ja omahoidon ohjaus, sairauksien seuranta, psykososiaalisen tuen antaminen, tapaturmien ensiapu, rokotustoiminta ja ehkäisyneuvonta. Yhteistoiminta oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa on tärkeää, kun toimitaan opiskelijan tukena opintojen loppuunsaattamisessa.