Tervetuloa  harjoittelemaan ja opiskelemaan FSHKY:ään!

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) tarjoaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijalle monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia oppimisympäristöjä Lounais-Hämeen alueella.

FSHKY tuottaa perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon, ympäristöterveydenhuollon ja peruserikoissairaanhoidon palveluja seudun asukkaille. Henkilöstöä kuntayhtymässä on n. 1200.

FSHKY:ssä on käytössä Lifecare-potilastietojärjestelmä.

FSHKY:n harjoittelupaikat varataan Jobiili  harjoittelupaikkojen varausjärjestelmästä (www.jobiili.fi), jossa pääset tutustumaan FSHKY:n harjoittelupaikkoihin lähemmin. Harjoittelupaikkaa voit myös tiedustella ottamalla suoraan yhteyttä yksikköön tai ottamalla yhteyttä opiskelijoiden asioita koordinoivaan hoitotyön asiantuntijaan riitta-liisa.konttinen@fshky.fi

Opiskelijana  FSHKY:ssä

Opiskelijana Sinulla on oikeus saada riittävä perehdytys toimintaan ja hyvää ammatillista ohjausta. Sinulla on oikeus saada opiskelun aikana  rakentaavaa palautetta ja arviointia, jota voit hyödyntää opiskelussasi. Toivomme myös, että Sinä pyydät aktiivisesti palautetta ja myös annat palautetta meille. Perustellut yksikön toimintaa koskevat kehittämis- ja parannusehdotukset ovat tervetulleita.

Odotamme Sinun toimivan asiakas- ja potilaslähtöisesti, noudattavan hyviä eettisiä periaatteita ja harjoittelupaikan ohjeita.

Sinä vastaat omasta oppimisestasi, olet aktiivinen ja oma-aloitteisesti kysyt ja selvität asioita. Laadit jaksolle oppimistasi tukevat realistiset tavoitteet. Tunnistat myös omat osaamisesi rajat. Noudatat salassapito- ja tietoturvaohjeita.

Sinulla on mahdollisuus ohjattuna harjoitella opintojesi mukaisesti kokonaisvaltaista ja vastuullista työtä osana moniammatillista työryhmää.

Navisec tietoturva- ja tietosuojaohjelma

Henkilökuntamme ja myös kaikkien opiskelijoiden tulee suorittaa vuosittain Navisec- tietosuoja- ja tietoturvaohjelma. Opiskelijat suorittavat Navisec-ohjelman heti harjoittelun alkaessa.
 Opiskelijat suorittavat terveydenhuollon tai sosiaalihuollon osuuden tai molemmat, harjoitteluyksikön vaatimusten mukaisesti. Opiskelijat näyttävät suoritetodistuksen harjoitteluyksikön lähiesihenkilölle. Ohje opiskelijoille.

FSHKY:ssä on täs­men­net­ty lin­jauk­sia tar­tun­ta­tau­ti­lain 48 a §:n so­vel­ta­mi­ses­ta

Pykälää sovelletaan henkilökuntaan ja opiskelijoihin, jotka ovat suorassa lähikontaktissa asiakkaisiin tai potilaisiin.

THL:n soveltamisohjeiden mukaan suojaa edellytetään kaikilta niiltä henkilöiltä, jotka suorittavat tehtäviä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille ja potilaille. THL:n määritelmän mukaan näitä asiakas- ja potilasryhmiä ovat kaikki 60-vuotta täyttäneet sekä lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat.

THL:n mukaan omikronvariantin myötä läheiseksi kontaktiksi voidaan yleensä katsoa tilanne, jossa henkilöt ovat samassa sisätilassa, eikä kohtaaminen ole aivan ohimenevä. Myös toistuvat ohimenevät kontaktit muodostavat tartuntariskin.

Asiakas- ja potilasturvallisuus varmistetaan aina

Asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen on lähtökohta kaikessa FSHKY:n toiminnassa. Lisäksi FSHKY varmistaa sopimuksien avulla sen, että muilta työnantajilta ostopalveluina hankittavalla henkilöstöllä on lain edellyttämä suoja työskennellessään FSHKY:lle.

Valtaosa FSHKY:n henkilöstöstä on suojautunut rokottautumalla vakavaa koronavirustautia vastaan ja työnantajana FSHKY suosittelee kaikille työntekijöilleen koronavirusrokotteen kolmannen annoksen ottamista.

Tartuntatautilain 48 a§

Eduskunta hyväksyi 28.12.2021 tartuntatautilakiin uuden väliaikaisen pykälän 48a. Säännöksen ensisijainen tarkoitus on suojata erityisesti koronavirustaudin vakaville seurauksille alttiiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käyttävien asiakkaiden ja potilaiden henkeä ja terveyttä.

Pykälässä säädetään, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kaikissa tehtävissä, joissa on lähikontaktin aiheuttama tartuntariski koronavirustaudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, ei pääsääntöisesti voi työskennellä ilman riittävää rokotusten tai taudin sairastamisen kautta saatua suojaa covid-19-tautia vastaan.

Säädös on tullut voimaan 1.1.2022 ja siirtymäaika sen toimeenpanolle on 1.2.2022 saakka. Säädös on voimassa 31.12.2022 saakka.


Tartuntatautilain 48 a §:n tarkoittaman rokotesuojan osoittaminen

Työntekijät, viranhaltijat ja opiskelijat osoittavat työnantajalle rokotesuojansa esittämällä siitä luotettavan selvityksen.

FSHKY:ssä rokotesuoja osoitetaan esihenkilölle Omakannasta tulostettavalla koronarokotustodistuksella (rokotepassi ei kelpaa). Käykää esittämässä todistus esihenkilöllenne. Opiskelijat osoittavat rokotesuojan kirjallisella tositteella näyttämällä sen harjoitteluyksikön lähiesihenkilölle.

Esihenkilöt kirjaavat tiedot Excel-taulukkoon ja säilyttävät tiedot itsellään.

Kyseessä on työntekijän/opiskelijan terveydentilaa koskeva tieto. Terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka näiden tietojen perusteella tekevät työsuhdetta/opiskelijan harjoittelua koskevia päätöksiä taikka panevat niitä toimeen. Esihenkilöillä on tämä oikeus.

Tietoja voidaan säilyttää enintään kolme vuotta siitä, kun arviointi henkilön soveltuvuudesta on tehty. Tiedot säilytetään erillään muista työnantajan keräämistä henkilötiedoista.

Jos työntekijä, viranhaltija tai opiskelija ei voi lääketieteellisestä syystä ottaa koronarokotetta, tai on saanut rokotteesta harvinaisen allergisen reaktion, tulee hänen olla yhteydessä lähiesihenkilöönsä ja työterveyshuoltoon, jossa arvioidaan tilanne ja tarvittaessa mahdollisuutta eri rokotevalmisteiden käyttöön. Opiskelijat ottavat yhteyttä opiskelijaterveydenhuoltoon.

Jos työntekijä/opiskelija ei anna tietoja rokotesuojastaan, työnantajan on oletettava, ettei työntekijällä/opiskelijalla ole tartuntatautilain 48 a §:n 1 momentissa tarkoitettua suojaa tautia vastaan. Työntekijä/opiskelija ei voi tällöin työskennellä/suorittaa harjoittelua Covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden kanssa.

Lisätietoja:

THL: Väliaikainen tartuntatautilain 48a-pykälä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa