Ohjeita tutkimusluvan hakijalle

FSHKY:ssä toteutettavalta tutkimustoiminnalta edellytetään, että se tavoitteiltaan, menetelmiltään ja aineiston keruu- ja suoritustavoiltaan soveltuu FSHKY:n toimintaan ja täyttää tutkimuseettiset vaatimukset. Tutkimus voidaan aloittaa luvan myöntämisen jälkeen.

Milloin tutkimuslupaa on haettava

FSHKY:ssä edellytetään lupa kaikkiin tutkimuksiin, opinnäytetöihin, hankkeisiin/projekteihin ja selvityksiin, joissa kerätään tai käsitellään FSHKY:n asiakkaita/potilaita ja henkilökuntaa koskevia tietoja riippumatta siitä, millä menetelmällä aineisto hankitaan.  

 Ammattikorkeakoulututkinnon (AMK) opinnäytetöissä aineistoja ei kerätä potilailta eikä perheiltä terveydenhuollon yksiköissä. 

Tutkimusluvan hakeminen

Tutkimuslupaa haetaan Tutkimuslupa-anomuslomakkeella. Tutkimuslupaa voi myös hakea esim. oppilaitoksen omalla tutkimuslupalomakkeella, kun siinä on tarvittavat tiedot. 

Tutkimuslupa-anomus toimitetaan tarvittavine liitteineen osoitteeseen FSHKY, PL 42, 30101 Forssa, käyntiosoite Urheilukentänkatu 9, 3. krs, 30100 Forssa. Kuoreen maininta ”tutkimuslupa”. Tutkimuslupa-anomuksen liitteineen voi myös toimittaa sähköisesti kirjaamo(at)fshky.fi

Tutkimuslupahakemukseen liitetään seuraavat liitteet: 

 • tutkimussuunnitelma, josta ilmenevät 
  • tutkimuksen lähtökohdat
  • tavoitteet ja tarkoitus
  • tutkimusongelma
  • tutkimuksen kohderyhmä
  • millaista tutkimus- ja analysointimenetelmää käytetään ja millaista tutkimusaineistokeruu tapaa käytetään (kysely, haastattelu jne.)
  • aineiston laajuus, haastattelujen lukumäärä
  • aika, jolloin tutkimusaineisto hankitaan
  • miten tutkimuksen kohteena olevia henkilöitä informoidaan
   miten hankitut tiedot käsitellään
   tutkimuksen arvioitu valmistumisajankohta ja miten tutkimus tullaan raportoimaan/julkaisemaan
 • tutkimukseen osallistuville jaettava materiaali (tiedote tutkimuksesta, malli suostumuslomakkeesta).
 • aineiston keruuseen liittyvä materiaali (kyselylomake, haastattelurunko, havainnoinnin kuvaus, asiakas- tai potilastietojärjestelmistä, tietovarastoista tai arkistosta poimittavien dokumenttien yksilöinti). 

Tutkimusluvan käsittelyyn tulee varata aikaa n. 3- 4 viikkoa.

Tutkimusluvan myöntää FSHKY:ssä yhtymäjohtaja. Tutkimusluvista tehdään kirjallinen viranhaltijapäätös. Tutkimuslupa myönnetään ehdolla, että tutkimus toteutetaan hyvää tutkimuseettistä käytäntöä noudattaen ja valmis tutkimus/opinnäytetyö toimitetaan   luvan myöntäjälle. 

Liitteenä opas tutkimuslupien myöntäminen FSHKY:ssä