Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Saada riittävä perehdytys toimintaan. Saada hyvää ammatillista ohjausta. Saada perustellusti rakentavaa palautetta ja arviointia sekä hyödyntää se opiskelussaan. Antaa palautetta ohjauksesta. Esittää perusteltuja kehittämis- ja parannusehdotuksia yksikön toimintaan. Laatia realistiset tavoitteet.Toimia asiakas-/potilaslähtöisesti, noudattaa eettisiä periaatteita sekä työpaikan ohjeita. Vastata omasta oppimisesta, olla aktiivinen ja oma-aloitteinen. Tunnistaa oman osaamisen rajat. Noudattaa salassapitovelvollisuutta ja tietoturvaohjeita. Tehdä pääsääntöisesti työvuorot ohjaajan mukaan. Harjoitella opintojen mukaisesti kokonaisvaltaista ja vastuullista hoitotyötä osana moniammatillista työryhmää.

Perehtyminen

Olemme kuntayhtymässä kehittäneet opiskelijan perehdytystä tekemällä opiskelijalle tarkoitetut perehdytyssisällöt. Kun tulet harjoitteluun, saat perehdytyssisällön kirjallisena itsellesi. On tärkeää, että seuraat perehtymisesi edistymistä ja pidät huolta, että olet saanut tietoa keskeisistä sisällöistä.

Palaute

Muista pyytää harjoittelun / työssäoppimisen aikana palautetta ohjaajaltasi!! Arvioi myös itse toimintaasi: mikä sujuu hyvin, missä pitää kehittyä. Näin saat jaksostasi enemmän irti ja opit tunnistamaan omia vahvuuksiasi sekä asettamaan tavoitteita kehittymiselle.

Poissaoloista ilmoittaminen

Mikäli joudut harjoittelujakson aikana olemaan poissa (sairastuminen ja/tai muut syyt) ilmoita poissaolostasi aina yksikköön puhelimitse. Poissaolot korvataan oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti.

Työvuorotaulukko

Työvuorotaulukko on asiakirja, jonka tulee olla näkyvillä työyksikössä sovitussa paikassa. Työvuoron muutoksista tulee neuvotella ohjaajan kanssa. Jätä alkuperäinen työvuoro näkyviin viivaamalla se yli ja lisää toteutuva työvuoro taulukkoon. Merkitse selkeäsi poissaolot ja kokonaiset koulupäivät taulukkoon. Jakson lopussa ota alkuperäisestä listasta kopio ja jätä se ohjaajalle tai opiskelijavastaavalle yksikköön.

Mahdolliset ongelmat harjoittelun / työssäoppimisen aikana

Mikäli Sinulle tulee ongelmia harjoitteluun liittyen, kerro niistä omalle ohjaajalle / opettajalle /osastonhoitajalle / opiskelijavastaavalle. On kaikkien osapuolien etu, että ongelmiin etsitään yhteistyössä ratkaisu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Salassapitovelvollisuus

Jokaisen käytännön hoitotyötä opiskelevan henkilön on noudatettava laissa säädettyä salassapitovelvollisuutta.

Olet salassapitovelvollinen. Salassapitovelvollisuus jatkuu harjoittelun päättymisen jälkeen. Salassapitovelvollisuuden rikkominen on rikos ja sen mukaan tuomittava teko. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, 13§ ja Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1999,17§) Tietojärjestelmien käyttöä seurataan. Rekisterien katselu- tai käyttöoikeutta ei ole muihin kuin tehtävien edellyttämiin tietoihin (Potilasasiakirja-asetus 298/2009 4§, Henkilötietolaki 523/1999 32§, e-asiakaslaki 159/2007 5§). Olet vastuussa siitä, etteivät käyttäjätunnukset eivätkä salasanat joudu ulkopuolisten tietoon. Muista aina poistuessasi päätteeltä kirjautua ulos tietojärjestelmistä. Jos olet saanut työntekijänä tunnukset, voit käyttää niitä harjoittelun aikana kunhan osastonhoitaja on tarkistanut Lifecare-oikeutesi. Huolehdi, että ohjaajasi on käynyt tarkastamassa ja hyväksymässä Lifecareen tekemäsi kirjaukset. Sosiaalisen median sivustoja, kuten esim. Facebookia, Twitteriä sekä Internetin ja lehtien sähköisiä keskustelupalstoja ei saa käyttää työyhteisön asioiden käsittelyyn.

 

Sivu päivitetty: 04.12.2019
 
 
 
login Synergia Foxy