Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Terveydensuojelu

Terveydensuojelun tehtävänä on ennaltaehkäistä, valvoa ja poistaa elinympäristöstä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa sekä tiedottaa toiminta-alueensa asukkaille siitä, miten elinympäristön terveyshaitoilta voi suojautua ja miten niitä voi ennaltaehkäistä.

Terveydensuojelu valvoo toimialansa ilmoitusvelvollisia toimijoita säännöllisesti. Säännöllinen valvonta on maksullista ja se on kuvattu valvontasuunnitelmassa. Tarvittaessa terveydensuojelu voi tehdä tarkastuksia ja ottaa näytteitä terveyshaittaepäilyjen perusteella.

Ilmoitusvelvolliset tilat ja toiminnat

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaan toimijan on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle seuraavista toiminnoista:

Vastaava ilmoitus on tehtävä myös 1 momentissa mainitun toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Uuden toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnanharjoittajan vaihtumisesta kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

Ilmoituksessa on annettava toiminnanharjoittajaa ja toimintaa koskevat sekä toimintaan liittyvien terveyshaittojen arviointia varten tarpeelliset tiedot. Tarkemmat säännökset ilmoituksesta ja siihen liitettävistä selvityksistä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Tsl ilmoitus 1 julkinen majoitushuoneisto  
Tsl ilmoitus 2 kuntosali, liikuntatilat ja -paikat  
Tsl ilmoitus 3 päiväkodit ja koulut  
Tsl ilmoitus 4 sosiaalihuollon toimintayksikkö ja vastaanottokeskukus  
Tsl ilmoitus 5 solarium, kauneushoitola ja tatuointiliike
Tsl ilmoitus 6 muu ilmoitus  

Talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen

Tsl hakemus talousvettä toimittava laitos
Tsl ilmoitus 7 talousvettä toimittava laitos

Terveydensuojelulain 18 §:n mukaan talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista.

Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä laajennetaan tai muutetaan olennaisesti tai jos veden laadussa tai jakelussa tapahtuu talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia.

Ilmoitusvelvollisuus vedenjakelualueesta

Terveydensuojelulain 18 a § mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus vedenjakelualueesta seuraavissa tapauksissa:

Epäiletkö terveyshaittaa elinympäristössäsi?

Ota ensin yhteys haitan aiheuttajaan, jos elinympäristössäsi esiintyy

Jos haitan aiheuttaja ei tee tarvittavia toimenpiteitä haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi, ota yhteyttä terveydensuojelu- tai ympäristönsuojeluviranomaiseen. Elinympäristön terveyshaittojen selvittämisessä terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaiset tekevät yhteistyötä. Asian ratkaisee se viranomainen, jolla on toimivalta asiassa.

Jätteet ja jätevedet

Jätteiden sekä jätevesien käsittely ja johtaminen tulee hoitaa siten, että niistä ei aiheudu hajuhaittoja, kaivovesien tai uimavesien pilaantumisen vaaraa taikka haittaeläinten lisääntymistä. Jätteiden ja jätevesien käsittelyn valvonnasta vastaa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Terveydensuojelulaki 
Terveydensuojeluasetus 
Valvira 
Säteilyturvakeskus (STUK) 
Aluehallintovirasto  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 

Sivu päivitetty: 20.06.2018

Yhteystiedot

Andersson Tarja
terveystarkastajaJokioisten toimipiste
puh. 03 4191 2315
gsm 050 540 3279
tarja.andersson(at)fshky.fi

Nyrönen Veijo
terveystarkastaja
Jokioisten toimipiste
puh. 03 4191 2314
gsm 050 540 3292
veijo.nyronen(at)fshky.fi

Riepponen Vesa
terveystarkastaja
Jokioisten toimipiste
puh. 03 4191 2316
gsm 050 339 6800
vesa.riepponen(at)fshky.fi

Vähämäki Anu
terveystarkastaja
Jokioisten toimipiste
gsm 050 540 3263
anu.vahamaki(at)fshky.fi

Suomilammi-Salmela Terhi
terveystarkastaja Someron toimipiste
gsm 044 779 2503
terhi.suomilammi-salmela(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy