Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies -  tehtävät:

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö.  Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava - asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen eivät kuulu kansaneläkelaitoksen, työvoimatoimiston, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan (holhous) palvelut.


Sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet

Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, joka tuli voimaan 1.1.2001.

Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan sisältyvät oikeudelliset periaatteet.

Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun.

Laki koskee asiakkaan asemaa ja oikeuksia sekä viranomaisen että yksityisen järjestämässä sosiaalihuollossa. 

Oikeudet tarkemmin:

Palvelun laatu

Kohtelu

Itsemääräämisoikeus

Tietojen   antaminen asiakkaalle ja asiakkaan velvollisuus antaa tietoja

Päätös ja palvelusuunnitelma

Valittaminen eli asiakkaan oikeusturvakeinot

Muistutus- ja kantelumenettely sosiaalipalveluissa

Muistutus huonosta kohtelusta

Muistutuksen tavoitteena on tarjota asiakkaalle helppo ja joustava keino esittää mielipiteensä toimintayksikölle. Muistutuksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota asiakkaan saamaan huonoon kohteluun ja asiakkaan asiaa hoitaneelle yksikölle tarjoutuu tilaisuus korjata tilanne nopeasti. Muistutuksella ei voi saada muutosta itse päätöksen sisältöön.

Muistutuksen voi tehdä oheisella lomakkeella tai vapaamuotoisena kirjeenä, jolloin siitä tulee ilmetä lomakkeessa mainitut asiat. Muistutus tulee lähettää osoitteella Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, PL 42, 30101 Forssa

Muistutuksen teossa avustaa tarvittaessa palvelun antaneen tai hoitaneen yksikön henkilökunta tai sosiaaliasiamies. Asiakas saa tekemäänsä muistutukseen vastauksen kohtuullisessa ajassa 1 – 4 viikon kuluessa. Muistutuksesta ja sen käsittelyn yhteydessä syntyvistä asiakirjoista ei tehdä merkintää sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin. Muistutuksen tekeminen ei rajoita oikeutta hakea muutosta sosiaalihuoltoa koskeviin päätöksiin tai oikeutta kannella asiastaan sosiaalihuoltoa valvoville viranomaisille.

Hallintokantelu

Hallintokantelu on ylemmälle tai valvovalle viranomaiselle tehty ilmoitus siitä, että asianomainen katsoo kantelun kohteena olevan menettelyn tai toiminnan lainvastaiseksi, virheelliseksi tai epäasianmukaiseksi. Myös toimimattomuudesta tai tehtävien laiminlyönnistä voi kannella.

Kantelun voi tehdä kaikenlaisesta toiminnasta. Kantelu voi siten koskea niin tosiasiallista toimintaa (kuten palvelujen laatua tai asiakkaan kohtelua) kuin hallintopäätöksiäkin.

Kantelun voi tehdä kuka tahansa. Oikeus kantelun tekemiseen ei siten ole rajattu kantelijan omaan asiaan.

Kantelu on vapaamuotoinen.

Kantelu tehdään yleensä kirjallisesti. Kantelun voi tehdä vapaamuotoisesti tai aluehallintovirastosta ja aluehallintoviraston internet-sivuilta saatavalla lomakkeella.

Kantelussa tulee selvittää, mitä toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä kantelija pitää virheellisenä tai epäasianmukaisena. Kantelussa kuvataan lyhyesti asia tai tapahtuma, josta on kysymys, sekä esitetään perustelut, miten ja miksi toiminta on virheellinen.

Kantelu toimitetaan allekirjoitettuna aluehallintovirastolle. Sen voi lähettää myös sähköpostitse: kirjaamo.etela(at)avi.fi.

Aluehallintoviraston www-sivuille, joilla on lisätietoa hallintokanteluun liittyen sekä sähköiset lomakkeet kantelun tekemistä varten, pääset seuraavasta linkistä: Aluehallintovirasto

 

Sivu päivitetty: 17.05.2019

Yhteystiedot

Satu Loippo
sosiaaliasiamies
Pikassos
Åkerlundinkatu 2 A 3 krs.
33100 Tampere
Asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella.
gsm 050 599 6413
satu.loippo(at)pikassos.fi

 
 
 
login Synergia Foxy