Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Potilaan oikeudet

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan 1.3.1993 (L 785/92). Laki koskee koko terveydenhuoltoa sekä sosiaalihuollon laitoksissa annettavia terveydenhuollon palveluja.

Laissa säädetään mm. seuraavista asioista:

Muistutus

Potilaalla on oikeus saada laadultaan hyvää hoitoa sairauteensa. Jos ongelmia ja epäselvyyksiä ilmenee, terveyden- tai sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömän potilaan kannattaa ensin yrittää selvittää asia omassa hoitoyksikössä joko asianosaisen lääkärin, hoitajan tai hänen esimiehensä kanssa. Potilas voi halutessaan ottaa yhteyttä potilasasiamieheen jo ennen em. selvittelyä ja pyytää häntä mukaan neuvotteluun henkilökunnan kanssa.

Ellei asia selviä neuvottelemalla, potilas voi tehdä kirjallisen muistutuksen. Muistutus osoitetaan FSHKY:n erikoissairaanhoitoa koskevissa asioissa terveydenhuollosta vastaavalle lääkärille Hannu Suloselle, perusterveydenhuoltoa koskevissa asioissa avohuollon ylilääkäri Arto Honkalalle ja mielenterveys- ja päihdeasioissa ylilääkäri Hanna Kiesille. Mikäli muistutus koskee kahta eri yksikköä, se lähetetään yhtymäjohtajalle. He antavat muistutukseen vastauksen pyydettyään ensin selvityksen yksiköstä, jossa ongelma on syntynyt.

Muistutus tehdään pääsääntöisesti kirjallisena, mutta se on mahdollista tehdä myös suullisesti edellä mainituille henkilöille, silloin kun kohteluunsa tai hoitoonsa tyytymättömällä on erityisiä vaikeuksia tehdä kirjallinen muistutus. Potilasasiamies voi auttaa kirjallisen muistutuksen tekemisessä.

Muistutuksen tekeminen ei rajoita potilaan oikeutta kannella hoidosta. Hoidosta voi kannella oman alueensa aluehallintovirastoon (Etelä-Suomen aluehallintovirasto), joka tavallisimmin käsittelee kantelut. Aluehallintovirasto ohjaa monimutkaisemmat kantelut VALVIRA:an (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto). Potilas voi tehdä kantelun suoraan VALVIRA:an, mutta sovitun työnjaon mukaan VALVIRA ohjaa useimmat kantelut aluehallintovirastoon.

Lakimuutos 1.1.2015: Aluehallintovirasto ja Valvira voivat palauttaa kantelun kuntayhtymään käsiteltäväksi muistutuksena. "Jos asiassa ei ole tehty muistutusta, ja valvontaviranomainen arvioi, että kantelu on tarkoituksenmukaisinta käsitellä muistutuksena, viranomainen voi siirtää asian asianomaiseen toimintayksikköön käsiteltäväksi. " Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 10 a §.

Jos hoidon yhteydessä tai muistutusta käsiteltäessä ilmenee että kyseessä voisi olla Potilasvahinkolain mukainen vahinko, ohjataan potilasta tekemään potilasvahinkoilmoitus
Potilasvakuutuskeskukseen.

Potilasvahinkolaki on ollut voimassa 1.5.1987 alkaen (L 585/86, muutos L 879/98, joka tuli voimaan 1.5.1999).
Potilasvahingolla tarkoitetaan terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä sattunutta henkilövahinkoa, jonka potilaan tutkimus, hoito tai muu vastaava käsittely tai sellaisen laiminlyönti on todennäköisesti aiheuttanut.

Vahinkoilmoitus osoitetaan Potilasvakuutuskeskukselle, osoite:

Potilasvakuutuskeskus, 00084 POTILASVAKUUTUSKESKUS
tai fax 040 450 4694.
Puhelintiedustelut numerosta 040 450 4590.
Kotisivut http://www.pvk.fi

Lääkevahinkovakuutus tuli voimaan 1.7.1984 alkaen. Vakuutus korvaa Suomessa myytyjen tai kulutukseen luovutettujen lääkkeiden käyttäjälleen aiheuttamat vahingot.

Lääkevahinkovakuutus siirtyi 1.1.2012 uudelle vakuutusyhtiölle:

Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö
Korvausten haku:
Puh. 010 2195 716, 010 2195 717
Kotisivu http://www.laakevahinko.fi
Lääkevahinkoilmoituslomake

Lomakkeet lähetetään postitse osoitteeseen:

Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö
Hämeentie 19
00500 HELSINKI

 

Sivu päivitetty: 25.07.2018
 
 
 
login Synergia Foxy