Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Potilasrekisteri

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän potilasrekisteriin merkitään potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Tietojen merkitseminen perustuu terveydenhoidon lakeihin ja asetuksiin.

Potilastietoja saavat käyttää potilaan hoitoon ja tutkimukseen osallistuvat Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän työntekijät ja tutkimusluvan yhteydessä tutkimuksen tekoa varten rekisteröidyt tutkijat ja tutkimuksessa avustavat henkilöt.

Potilasrekisterin käyttötarkoituksia ovat

Potilastiedot ovat julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä ja Forssan seudun hyvinvointi- kuntayhtymän henkilöstöllä, opiskelijoilla ja ulkopuolisilla tutkijoilla, tutkimushenkilöstöllä ja muilla potilastietoja käsittelevillä henkilöillä on salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Potilasrekisteritiedot säilytetään ulkopuolisilta suojattuina ja niiden käyttöä valvotaan.

Potilastietoja voidaan luovuttaa potilaan kirjallisella ja suullisella suostumuksella. Potilaalla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.

Terveydenhoitolain tultua voimaan 1.5. 2011 voidaan potilastietoja käyttää Kanta-Hämeen potilastietorekisteriin kuuluvien yksiköiden välillä. potilas voi halutessaan kieltää tietojensa käytön kokonaan toisessa Kanta-Hämeen potilasrekisteriin kuuluvassa yksikössä. Kielto on voimassa toistaiseksi ja sen voi peruuttaa. Kiellon kattavia potilastietoja ei saa käyttää edes hätätilanteessa.

Potilaalla on oikeus nähdä ja tarkastaa kaikki henkilötietonsa ja hänen hoitoaan koskevat potilasrekisteritiedot ja pyynnöstä saada ne kirjallisina ja maksuttomasti kerran vuodessa.
Potilasrekisterin pitoon liittyvät lait, asetukset, velvoitteet ja käytännöt on kuvattu tarkemmin tämän sivun liitteenä olevassa potilasrekisterin rekisteriselosteessa

Suostumus potilas/terveysasiakirjojen luovuttamiseen/hankkimiseen
Selvitys Kanta-Hämeen potilastietorekisteristä
Kielto/kiellon peruutus Kanta-Hämeen potilastietorekisteri

 

Sivu päivitetty: 05.04.2016
 
 
 
login Synergia Foxy