Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Palveluohjaus

Kehitysvammahuollon palveluohjaaja vastaa kehitysvammaisten palveluohjauksesta ja palvelusuunnitelmien laadinnasta. Hän neuvoo ja ohjaa kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän läheisiään erityishuollosta annetun lain mukaisista ja muista kehitysvammaisille tarkoitetuista palveluista. Erityishuoltona annetut palvelut perustuvat palvelutarpeen arviointiin ja asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa laadittuun palvelusuunnitelmaan.

Erityishuolto-ohjelma (EHO)

Jokaista erityishuollon tarpeessa olevaa henkilöä varten tulee kehitysvammalain mukaan laatia yksilöllinen erityishuolto-ohjelma EHO. Erityishuolto-ohjelma on asiakirja, johon kirjataan kaikki ne palvelut ja tukitoimet, joita henkilö saa kehitysvammalain nojalla. Se on suunnitelma annettavasta erityishuollosta, sen toteutustavasta sekä EHOn tarkistamisesta. Se laaditaan yhdessä asianomaisen henkilön itsensä, hänen edunvalvojansa tai muun huoltajan kanssa.

Erityishuolto-ohjelmaan kirjattavat palvelut ovat pääsääntöisesti asiakkaalle maksuttomia. Ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksua.

Erityishuolto-ohjelmaan voidaan hakea muutosta aluehallintovirastolta koko EHO:n voimassaolon ajan mikäli henkilö itse, hänen edunvalvojansa tai muu huoltajansa tai FSHKY:n yhtymähallitus katsoo, ettei erityishuolto-ohjelma ole tarkoituksenmukainen.

Palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelma on kirjallinen suunnitelma niistä palveluista ja tukitoimista, joita vammainen henkilö tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä. FSHKY:n sosiaaliviranomaisen tehtävänä on laatia palvelusuunnitelma vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi. Palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä vammaisen ja hänen läheistensä kanssa, jos vammainen tai hänen läheisensä sitä haluavat. Asiakkaalla on oikeus palvelusuunnitelmaan, mutta myös oikeus kieltäytyä palvelusuunnitelman laatimisesta.

Palvelusuunnitelman tulisi sisältää kuvaus asiakkaan nykytilanteesta, yhteenveto hänen saamistaan palveluista ja tukitoimista sekä tieto mahdollisten uusien palvelujen tarpeesta. Tulevaisuutta varten laaditaan suunnitelma toimenpiteistä, oihin ryhdytään tarvittavien palvelujen toteuttamiseksi sekä niiden vastuuhenkilöt.

Palvelusuunnitelmaan kirjattua palvelua tai tukitoimea tulee hakea erikseen hakemuksella, sillä pelkkä kirjaus suunnitelmaan ei vielä oikeuta palvelun saamiseen.

Palvelusuunitelma tarkistetaan, jos vammaisen henkilön palvelutarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia sekä muutoinkin tarpeen mukaan.

 

Sivu päivitetty: 20.07.2020

Yhteystiedot

Toukkari Sari
palveluohjaaja puhelinaika ma-pe klo 8.00-9:30
puh. 03 4191 6084
gsm 050 048 4344
sari.toukkari(at)fshky.fi

Molander Susanne
palveluohjaaja puhelinaika ma-pe klo 8.00-9:30
puh. 03 4191 6081
gsm 050 303 9537
susanne.molander(at)fshky.fi

Säteri Anna-Sofia
palveluohjaaja puhelinaika ma-pe klo 8.00-9:30
puh. 03 4191 6082
gsm 050 493 5615
anna-sofia.sateri(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy