Historia

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ 2014 -

Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä muuttui 13 vuoden toiminnan jälkeen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymäksi vuoden 2014 alussa. Kuntayhtymän jäsenkunnat olivat yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet perussopimuksen, jolla ne siirsivät sosiaalitoimen palvelut, päivähoitoa lukuun ottamatta, kuntayhtymän tehtäväksi. Myös kuntien palveluksessa oleva sosiaalitoimen henkilöstö siirtyi kuntayhtymän palvelukseen.

Miksi hyvinvointikuntayhtymä?

Hyvinvointikuntayhtymän valmistelu oli alkanut jo vuonna 2007, kun Matti Vanhasen hallitus antoi Paras –puitelain. Silloin määriteltiin, että perusterveydenhuolto ja siihen läheisesti liittyvä sosiaalitoimi on järjestettävä vähintään 20 000 asukkaan väestöpohjan perusteella. Mari Kiviniemen hallitus täsmensi vielä Paras –puitelakia niin, että koko sosiaalitoimi, lukuun ottamatta lasten päivähoitoa, ja perusterveydenhuolto on järjestettävä yhdessä vähintään 20 000 asukkaan väestöpohjalla.

Hyvinvointikuntayhtymän perustaminen oli siis ollut vireillä jo pitkään, koska kokemukset terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnasta olivat hyvät. Seudullinen palvelutuotanto pystyttiin järjestämään kattavasti, palveluiden saatavuus oli hyvä ja kustannukset kansallisissa vertailuissa kilpailukykyiset.

Valmistelu käynnistyi todenteolla vuoden 2013 syksyllä, jolloin valmisteilla ollut sosiaali- ja terveydenhuollon lakiuudistus edellytti tiettyjä väestöpohjakriteerejä, joiden valossa oli ilmeistä, että ainoastaan terveydenhuoltoon rajoittuvalla palvelujen organisoinnilla ei pystytä jatkossa takaamaan seudullisen palvelutuotannon jatkuvuutta ja toisaalta omaa päätäntävaltaa. Hyvinvointikuntayhtymän perustaminen nähtiin ratkaisuna, koska lainsäädäntövalmistelussa todettiin, että alueellisesti voidaan poiketa lakiin määritetyistä asukaspohjakriteereistä, mikäli seutukunnalla  on näyttöä toimivasta sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiosta.

Hyvinvointikuntayhtymän perustaminen ja toiminnan käynnistäminen voidaankin kiteyttää kahteen asiaan, jotka ovat väestön sosiaali- ja terveyspalveluiden läheinen saatavuus sekä paikallisen päätöksenteon säilyminen.

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 2001 - 2013

 Lounais-Hämeen kansanterveystyön ky:n ja Lounais-Hämeen aluesairaalan välinen yhteistyö on ollut tiivistä jo vuosikymmeniä. Yhteinen yöpäivystys aloitettiin vuonna 1979, jolloin yhteispäivystystä ei vielä muualla tunnettu. Yhdistymistäkin on vuosien varrella mietitty, tosin vasta 1993 perustettiin ensimmäinen laajempi työryhmä pohtimaan asiaan liittyviä hyötyjä. Työryhmä päätyi siihen, että yhdistyminen ei toisi kunnille säästöjä. Työryhmän työn seurauksena kuitenkin kaikki tukitoiminnot aina ravintohuollosta tekniseen huoltoon yhdistettiin vuoteen 2000 mennessä. Vain hallinto jäi vielä erilleen.

Stakesin selvitysmiehet
Vuonna 1996 Stakesin selvitysmiehet esittivät valtakunnallisesti pohdittavaksi aluesairaaloiden asemaa - onko aluesairaala lähempänä perusterveydenhuoltoa vai tulisiko se liittää keskussairaalaan? Alettiin puhua sektorijohtamisesta; keskussairaalan ylilääkärit päättäisivät mitä aluesairaaloissa tehtäisiin. Myös kuntien vaikutusmahdollisuudet vähenisivät jos päätökset tehtäisiin sairaanhoitopiireissä.

Terveyskeskuksen hajoaminen
Perusterveydenhuollossa alkoi myös tapahtua: 90-luvun puolenvälin jälkeen kunnat ottivat omaksi toiminnakseen ensiksi terveyskeskuksen kotisairaanhoidon ja myöhemmin vuodeosastot. Ainoastaan Forssan terveyskeskuksen vuodeosasto jäi kuntayhtymän haltuun. Perusterveydenhuolto oli pirstoutumassa toimintakyvyttömäksi. Aika oli tullut kypsäksi yhdistymiselle.

Uudet selvitykset
Vuonna 1998 kunnanhallitukset päättivät tehdä uudelleen selvityksen asiasta ja jo huhtikuussa 1999 tehtiin periaatepäätökset yhdistymisestä. Projektille hankittiin ulkopuolinen vetäjä, joka esitti loppuraporttinsa maaliskuussa 2000. Loppuraportin valmistumisen yhteydessä perustettiin kahdeksan työryhmää valmistelemaan yhdistymistä. Tässä vaiheessa ulkopuolisia konsultteja ei enää käytetty. Työ oli valtava, piti sopia uudesta perussopimuksesta, säännöistä, tietojärjestelmistä, omaisuudesta, henkilöstöstä ym. Jo kesäkuussa 2000 voitiin kunnissa sopia perussopimuksesta, joka johti hallinnolliseen yhdistymiseen 1.1 2001.

Prosessin alku
Yhdistyminen oli pitkän prosessin alku. Se antaa mahdollisuuden tehostaa toimintaa ja säilyttää paikkakunnalla monipuolinen palvelutarjonta. Kuntayhtymän tulevaisuuden toiminnalle on kuntalaisten tuen ja luottamuksen saaminen ensiarvoisen tärkeää. Tämä voidaan saavuttaa vain korkeatasoisilla palveluilla ja niiden hyvällä saatavuudella.

Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä on hallinnollisesti itsenäinen organisaatio, joka päättää yhdessä omistajakuntiensa kanssa mitä terveydenhuollon palveluja tuotetaan tai hankitaan muualta. Lähin yhteistyökumppani on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, josta hankitaan keskussairaalatasoinen tutkimus ja hoito.