Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan ja kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä  muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien  hoitamisessa. 

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on ilmoitettava viivytyksettä myös sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen ilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän  kotisivulla.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän sidonnaisuusrekisteri löytyy täältä:

Sidonnaisuusilmoitukset